Home

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Alicante) — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2006

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Alicante) — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2006

31.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/73


Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Alicante) — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2006

(2007/C 261/24)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

www.oami.europa.eu

Bron: Door het Bureau verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die het Bureau in zijn jaarrekening heeft verstrekt.

Tabel 1

Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2006

(1000 euro)

Ontvangsten

Uitgaven

Herkomst van de ontvangsten

In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten

Geïnde ontvangsten

Bestemming van de uitgaven

Kredieten van de definitieve begroting

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten

opgevoerd

vastgelegd

betaald

overgedragen

geannuleerd

beschikbaar

betaald

geannuleerd

Eigen ontvangsten

146 723

184 020

Titel I

Personeel

60 431

59 348

56 758

1 390

2 283

995

835

160

Andere ontvangsten

709

553

Titel II

Administratie

37 772

31 337

20 639

10 691

6 442

9 685

8 866

819

Rente

4 500

7 692

Titel III

Beleids- activiteiten

36 541

35 371

20 963

14 407

1 170

14 226

13 015

1 212

Saldo van het vorige begrotingsjaar

59 797

59 296

Titel X

Reserve

76 985

0

0

0

76 985

0

0

0

Totaal

211 729

251 561

Totaal

211 729

126 056

98 360

26 488

86 880

24 906

22 716

2 191

N.B.: Geïnde ontvangsten en betalingen worden op kasbasis geraamd.


Tabel 2

Economische resultatenrekening over de begrotingsjaren 2006 en 2005

(1000 euro)

2006

2005

Exploitatieontvangsten

Ontvangsten uit bijdragen

184 066

156 945

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

285

512

Overige ontvangsten

172

310

Totaal (a)

184 523

157 767

Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven

58 055

56 278

Uitgaven in verband met vaste activa

3 586

3 386

Overige administratieve uitgaven

26 833

25 224

Beleidsuitgaven

34 720

35 850

Totaal (b)

123 194

120 738

Overschot/(tekort) uit beleidsactiviteiten (c = a - b)

61 329

37 029

Opbrengsten van de financiële verrichtingen (e)

8 149

4 451

Kosten van de financiële verrichtingen (f)

63

38

Overschot/(tekort) uit niet-beleidsactiviteiten (g = e - f)

8 086

4 413

Economisch resultaat van het begrotingsjaar (h = c + g)

69 415

41 442

N.B.. deze rekening werd opgesteld op transactiebasis.


Tabel 3

Balans per 31 december 2006 en 31 december 2005

(1000 euro)

2006

2005

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1 023

829

Materiële vaste activa

25 948

26 627

Vlottende activa

Voorfinanciering op korte termijn

190

185

Vorderingen op korte termijn

2 453

2 011

Kasmiddelen

281 510

208 020

Totaal activa

311 125

237 672

Vaste passiva

Voorzieningen voor risico's en lasten

727

597

Overige schulden op lange termijn

20

16

Vlottende passiva

Voorzieningen voor risico's en lasten

12 266

10 499

Crediteuren

54 681

52 544

Totaal passiva

67 693

63 656

Netto activa

Reserves

72 353

Gecumuleerd overschot/tekort

101 663

132 575

Economisch resultaat van het begrotingsjaar

69 415

41 442

Totaal netto activa

243 431

174 017

Totaal passiva en netto activa

311 125

237 672

N.B.: deze rekening werd opgesteld op transactiebasis.