Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

15.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/2


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2007/C 190/02)

Nummer van de steunmaatregel

XA 7021/07

Lidstaat

Italië

Regio

Lazio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Lazio

Rechtsgrond

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni

Direttiva del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

Articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Articolo 45, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling: totaal jaarlijks bedrag: 6 miljoen EUR(1)

Maximale steunintensiteit

De brutosteunintensiteit mag niet meer bedragen dan:

50 % van de subsidiabele investeringen in gebieden die voldoen aan de bepalingen van artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag;

40 % van de subsidiabele investeringen in andere gebieden

Datum van tenuitvoerlegging

Datum van indiening van deze beknopte informatie bij de Commissie

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Onbepaald. Op de steunregeling is evenwel geen verplichting tot kennisgeving overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag van toepassing tot juni 2008, datum waarop Verordening (EG) nr. 70/2001, zoals gewijzigd, verstrijkt, tenzij bedoelde verordening wordt verlengd

Doelstelling van de steun

Steun aan coöperatieve KMO's voor investeringen in materiële vaste activa, die gerealiseerd worden nadat het verzoek om financiering is ingediend

Subsidiabele uitgaven (excl. BTW): uitgaven voor de aankoop van grond en gebouwen, voor bouwwerkzaamheden en voor de aankoop, modernisering en aanpassing van installaties, machines en uitrusting

Betrokken economische sectoren

alle sectoren

of:

Mijnbouw

Alle be- en verwerkende industrie

of

IJzer- en staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Automobielindustrie

Andere be- en verwerkende industrie

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle diensten

of

Vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regione Lazio — Assessorato Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Area Risorse per le attività produttive

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

I-00147 Roma

Besluitvormingsorgaan:

„Comitato di gestione Foncooper- Regione Lazio” overeenkomstig de overeenkomst van 26 juni 2000 tussen het Ministero Industria Commercio e Artigianato (nu het Ministerie voor economische ontwikkeling) en de Coopercredito Spa (nu de Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto 119, I-00187 Roma) en het Addendum van 13 mei 2002 tussen la Regione Lazio en Coopercredito SpA (nu Banca Nazionale del Lavoro SpA)

Overige informatie

De financiering mag niet meer bedragen dan 2 miljoen EUR of 70 % van de subsidiabele investeringen.

De verleende steun dekt het verschil tussen de aflossingen tegen de marktrente en die tegen de in het kader van de regeling geldende gesubsidieerde rentevoet