Home

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een verordening van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2007) 602 definitief} {SEC(2007) 1310} {SEC(2007) 1336}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een verordening van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2007) 602 definitief} {SEC(2007) 1310} {SEC(2007) 1336}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een verordening van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2007) 602 definitief} {SEC(2007) 1310} {SEC(2007) 1336} /* SEC/2007/1312 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 17.10.2007

SEC(2007) 1312

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING {COM(2007) 602 definitief}{SEC(2007) 1310}{SEC(2007) 1336}

SAMENVATTING

Het effectbeoordelingsverslag over het voorstel van de Commissie voor een nieuwe strategie van de Gemeenschap om illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen behandelt enkele opties om het beleid van de Gemeenschap ter bestrijding van IOO-visserij en ter beperking van de milieu- en sociaal-economische effecten van dergelijke visserij doeltreffender te maken.

In het verslag wordt ingegaan op de aanzienlijke schade die IOO-visserij toebrengt aan het mariene milieu en aan de economische positie van de visserijsector (niet alleen in maar ook buiten de Gemeenschap). Het verslag verstrekt gegevens over de omvang van het probleem en verduidelijkt welke factoren ondernemers ertoe aanzetten om IOO-visserij te bedrijven.

In het verslag worden de belangrijkste resultaten samengevat die de Gemeenschap met haar beleid tegen IOO-visserij heeft bereikt sinds zij in 2002 een actieplan op dit gebied heeft aangenomen. Het verslag geeft aan welke uitdagingen de Gemeenschap nu moet aangaan om haar optreden doeltreffender te maken (de invoer in de Gemeenschap van visserijproducten die afkomstig zijn van IOO-visserij, voorkomen; vissers en staten ontmoedigen om IOO-visserij te bedrijven of te ondersteunen, waarbij met name het gebruik moet worden tegengegaan van de vlag van staten die hun verplichtingen niet nakomen; de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid binnen de communautaire wateren verbeteren).

In het verslag worden de doeltreffendheid en de effecten geanalyseerd van vier opties voor het toekomstige optreden van de Gemeenschap:

1. het huidige beleid voortzetten en het accent uitsluitend leggen op de uitvoering en handhaving van het bestaande kader zonder nieuwe voorstellen voor regelgeving in te dienen;

2. het accent uitsluitend leggen op visserijactiviteiten buiten de EG (via internationaal optreden en optreden in het kader van de regionale organisaties voor visserijbeheer);

3. een aanpak per geval toepassen die specifiek is afgestemd op de visbestanden waarop en de gebieden waar veel IOO-visserij wordt bedreven;

4. een alomvattend pakket ontwikkelen dat bestaat uit regelgeving enerzijds en politieke beginselen om het EG-beleid te sturen anderzijds, welk pakket niet alleen voor de EG-wateren maar ook voor de wateren daarbuiten zou gelden, het huidige kader zou aanvullen en tot een betere naleving van de geldende regels zou leiden en het voorts de EG mogelijk zou maken om unilateraal ambitieuze maatregelen te nemen in het geval dat de multilaterale maatregelen niet aan haar verwachtingen voldoen.

Het verslag geeft aan dat deze laatste optie de enige zou zijn die het de Gemeenschap mogelijk zou maken de huidige uitdagingen daadwerkelijk aan te gaan om haar optreden tegen IOO-visserij doeltreffender te maken. Dankzij het alomvattende karakter ervan zouden de huidige mazen in de regelgeving, die een nadelig effect hebben op het communautaire systeem en een stimulans vormen om door te gaan met IOO-visserij, kunnen worden gedicht. Deze optie leidt tot verstrekkende maatregelen op alle betrokken gebieden (een certificeringsregeling voor de invoer; de mogelijkheid voor de Gemeenschap om unilaterale maatregelen te nemen tegen staten of vissersvaartuigen die IOO-visserij ondersteunen of bedrijven; harmonisatie van de maximale sancties bij ernstige overtredingen van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid). Als voor deze optie wordt gekozen, zouden belangrijke wijzigingen moeten worden doorgevoerd, zou vooral de commerciële dimensie van de beoogde aanpak mogelijk enige kosten veroorzaken en zouden voor sommige ontwikkelingslanden begeleidende maatregelen nodig zijn. De ambitieuze aanpak waarvoor deze optie staat, lijkt echter de enige te zijn die aan de omvang van het probleem zou zijn aangepast.