Home

2. Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC))

2. Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC))

2. Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC))

Publicatieblad Nr. 074 E van 20/03/2008 blz. 0343 - 0344


2.

Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0388/2006 — 2006/2155(DEC))

Het Europees Parlement,

- gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005 [1],

- gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005, tezamen met de antwoorden van het Bureau [2],

- gezien de aanbeveling van de Raad van 27 februari 2007 (5711/2007 — C6-0080/2007),

- gelet op het EG-Verdrag, en met name artikel 276,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [3], en met name artikel 185,

- gelet op Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 over het Europees Bureau voor wederopbouw [4], en met name artikel 8,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad [5], en met name artikel 94,

- gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0116/2007),

1. neemt kennis van de bedragen waarmee de definitieve jaarrekeningen van het Europees Bureau voor wederopbouw voor de begrotingsjaren 2004 en 2005 worden afgesloten:

Bron Gegevens van het Bureau — Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die het Bureau in zijn jaarrekening heeft verstrekt.

(in 1000 EUR) |

Winst- en verliesrekening over de begrotingsjaren 2004 en 2005 |

| 2005 | 2004 |

Ontvangsten

Subsidie Commissie | 261009 | 231909 |

Teruggevorderde uitgaven (heraanwending Titel III) | 546 | 1229 |

Ontvangsten uit huishoudelijke werkzaamheden (heraanwending Titels I en II) | 210 | 181 |

Overige ontvangsten | 1076 | 6113 |

Totaal ontvangsten | 262841 | 239432 |

Uitgaven

Huishoudelijke uitgaven

— Personeelsuitgaven | 15727 | 17575 |

— Overige huishoudelijke uitgaven | 7212 | 6290 |

Beleidsuitgaven

— Gecentraliseerd rechtstreeks beheer | 243442 | 268965 |

Totaal huishoudelijke en beleidsuitgaven | 266381 | 292830 |

Overschot/Tekort uit beleidsactiviteiten | -3540 | -53398 |

Uitzonderlijke baten | 0 | 738 |

Uitzonderlijke lasten | 0 | -1269 |

Resultaat begrotingsjaar | -3540 | -53929 |

2. gaat akkoord met de afsluiting van de jaarrekening van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2005;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Europees Bureau voor wederopbouw, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

[1] PB C 266 van 31.10.2006, blz. 7.

[2] PB C 312 van 19.12.2006, blz. 18.

[3] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

[4] PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2006 (PB L 332 van 30.11.2006, blz. 18).

[5] PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

--------------------------------------------------