Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)

4.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 268/4


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid

(2006/C 268/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XE 25/06

Lidstaat

Cyprus

Regio

Cyprus

Benaming van de steunregeling

Steunregeling voor de tewerkstelling in de particuliere sector van mensen met een uitkering.

Rechtsgrond

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 57.798, ημερομηνίας 30.4.2003 και αριθ. 63.101, ημερομηνίας 28.12.2005

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling

Totaalbedrag per jaar

0,85 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening

Ja: 40 % van het jaarlijks brutosalaris

Datum van tenuitvoerlegging

21.7.2006

Duur van de regeling

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Art. 4 Schepping van werkgelegenheid

Art. 5 Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers

Ja

Art. 6 Tewerkstelling van gehandicapte werknemers

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap(1) die in aanmerking komen voor werkgelegenheidssteun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέσω Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Service de prévoyance sociale-Ministère du travail et de la sécurité sociale)

Λευκωσία, 1468 (Nicosie, 1468)

Κύπρος (Chypre)

Overige informatie

De regeling zal voor 50% medegefinancierd worden uit het Europees Sociaal Fonds.

Steun waarvoor voorafgaande aanmelding bij de Commissie vereist is

In overeenstemming met artikel 9 van de verordening.

Neen