Home

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III - Commissie (11298/2006 - C6-0247/2006 - 2006/2149(BUD))

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III - Commissie (11298/2006 - C6-0247/2006 - 2006/2149(BUD))

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III - Commissie (11298/2006 - C6-0247/2006 - 2006/2149(BUD))

Publicatieblad Nr. 306 E van 15/12/2006 blz. 0274 - 0275


P6_TA(2006)0377

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, Afdeling III — Commissie (11298/2006 — C6-0247/2006 — 2006/2149(BUD))

Het Europees Parlement,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met name artikel 272, lid 4, voorlaatste alinea,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en met name artikel 177,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [1] en inzonderheid de artikelen 37 en 38 daarvan,

- gezien de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2006 die definitief werd vastgesteld op 15 december 2005 [2],

- gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure [3],

- gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006, ingediend door de Commissie op 16 juni 2006 (SEC(2006)0760),

- gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006, opgesteld door de Raad op 17 juli 2006 (11298/2006 — C6-0247/2006),

- gelet op artikel 69 en bijlage IV van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0284/2006),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006 betrekking heeft op de ontvangstenzijde van de begroting en een aantal elementen bevat die het niveau van de bijdragen van de lidstaten aan de eigen middelen van de Gemeenschap wijzigen,

B. overwegende dat deze elementen verband houden met de jaarlijkse herziening van de ramingen voor de traditionele eigen middelen, BTW-grondslagen, BNI-grondslagen en een technische herberekening van de bijdragen die nodig zijn voor het financieren van de Britse korting, alsmede met het overschot van het Garantiefonds voor externe maatregelen uit 2005,

C. overwegende dat de Europese Raad van december 2005 in Brussel de Commissie verzocht een volledige en brede herziening uit te voeren van alle terreinen van uitgaven en ontvangsten van de EU, met inbegrip van de Britse korting, en hierover in 2008/2009 een verslag te presenteren, vergezeld van passende voorstellen,

D. overwegende dat de Commissie bij het uitvoeren van deze herziening en het formuleren van haar voorstellen rekening moet houden met de werkzaamheden en aanbevelingen van het Europees Parlement, overeenkomstig verklaring nr. 3 bij het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure [4],

E. overwegende dat het Parlement een dialoog is aangegaan met de nationale parlementen met als doel een gezamenlijke bijdrage aan deze geplande omvattende herziening van het stelsel van eigen middelen, met inachtneming van zijn legitieme rechten,

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2006, zonder wijzigingen;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[2] PB L 78 van 15.3.2006.

[3] PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1. Akkoord laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2005/708/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 269 van 14.10.2005, blz. 24).

[4] PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

--------------------------------------------------