Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(2006)0330 - C6-0234/2006 - 2006/0108(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(2006)0330 - C6-0234/2006 - 2006/0108(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(2006)0330 - C6-0234/2006 - 2006/0108(CNS))

Publicatieblad Nr. 305 E van 14/12/2006 blz. 0066 - 0066


P6_TA(2006)0329

Heffing in de sector melk en zuivelproducten *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(2006)0330 — C6-0234/2006 — 2006/0108(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0330) [1],

- gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0234/2006),

- gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0245/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------