Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie) COM(2006) 315 final — 2006/0104 (CNS)

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie) COM(2006) 315 final — 2006/0104 (CNS)

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 324/28


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie)”

COM(2006) 315 final — 2006/0104 (CNS)

(2006/C 324/13)

De Raad heeft op 11 juli 2006 besloten, overeenkomstig artikel 24 van het EG-Verdrag, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het bovengenoemde voorstel.

De gespecialiseerde afdeling Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 september 2006 goedgekeurd (algemeen afdelingsrapporteur: de heer COUPEAU).

Gelet op de vernieuwing van het mandaat van het Comité heeft de voltallige vergadering besloten dit advies tijdens de oktoberzitting in stemming te brengen en heeft ze de aanwijzing van de heer Coupeau als algemeen rapporteur overeenkomstig art. 20 van het reglement van orde bekrachtigd.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 430e zitting (vergadering van 26 oktober 2006) het volgende advies met algemene stemmen goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1

Dit voorstel van de Commissie beoogt de codificatie van Beschikking 90/638/EEG van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten. De nieuwe beschikking vervangt de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt. Het laat de inhoud van de besluiten die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn.

2. Algemene opmerkingen

2.1

Het Comité hecht bijgevolg zijn goedkeuring aan dit voorstel tot codificering, dat bijdraagt tot een betere en voor de burgers toegankelijkere wetgeving.

3. Bijzondere opmerkingen

3.1

Ook het gebruik van andere vereenvoudigende procedures dient te worden onderzocht, zonder de doeltreffendheid van het systeem voor de controle op en de bestrijding van dierziekten in het gedrang te brengen.

3.2

De pathogene elementen die voor dierziekten verantwoordelijk zijn, zijn steeds vaker van landen buiten de Europese Unie afkomstig. De Unie moet daarom in de nabije toekomst samen met haar lidstaten steeds waakzamer worden en in de strijd tegen dierziekten de krachten bundelen om de gezondheid van de burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat zij in alle veiligheid vleesproducten kunnen blijven eten.

Brussel, 26 oktober 2006.

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Dimitris DIMITRIADIS