Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 14.9.2005

COM(2005) 435 definitief

2005/0177 (ACC)

2005/0178 (AVC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap

(ingediend door de Commissie)

TOELICHTING

In juni 2003 heeft de Europese Raad in Thessaloniki "De Agenda van Thessaloniki voor de Westelijke Balkan: op weg naar Europese integratie" onderschreven, waarin beoogd wordt de bijzondere betrekkingen tussen de EU en de westelijke Balkan nauwer aan te halen; voorts moedigt de Europese Unie in deze agenda de landen in de regio aan een juridisch bindende overeenkomst te sluiten waardoor de energiemarkt van de Europese Gemeenschap tot Zuidoost-Europa wordt uitgebreid.

In haar mededeling aan de Raad en het Europees Parlement van 26 mei 2003 over de ontwikkeling van energiebeleid voor de uitgebreide Europese Unie, haar buurlanden en partnerlanden heeft de Commissie erop aangedrongen in de grotere Europese ruimte, met inbegrip van Zuidoost-Europa, een daadwerkelijk geïntegreerde markt voor energie die vrij is van belemmeringen te scheppen, die gelijke concurrentievoorwaarden en hoge milieunormen bevordert.

In november 2002 ondertekenden de lidstaten van de Zuidoost-Europese elektriciteitsmarkt tijdens het onder auspiciën van de Europese Commissie gehouden ministerieel overleg een memorandum van overeenstemming, waarbij zij zich verplichtten met de communautaire bepalingen overeenkomende regels ten behoeve van de totstandbrenging van een interne elektriciteitsmarkt in de regio uit te voeren. In December 2003 werden met de ondertekening van een tweede memorandum van overeenstemming, waarbij de Europese Gemeenschap partij was, ook de gasmarkten bij het proces van Athene betrokken en werd het eerste memorandum bekrachtigd.

In november 2002 diende de Commissie samen met de in Zuidoost-Europa actieve internationale donoren een gemeenschappelijk strategiedocument in. Hierin werd aanbevolen een regelgevend kader te formuleren waardoor een efficiënte financiële ondersteuning van de regio mogelijk zou worden. De blijvende inzet van de internationale financiële instellingen is op deze gemeenschappelijke strategie gebaseerd.

De Republiek Bulgarije, Roemenië, de Republiek Turkije en de Republiek Kroatië zijn kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft eveneens om toetreding verzocht. De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst in Kopenhagen in december 2002 voor de Republiek Albanië, Bosnië-Herzegovina en Servië en Montenegro het perspectief op Europa als potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie geopend en zijn vaste voornemen om hun streven naar verdere toenadering tot de Europese Unie te ondersteunen benadrukt.

De Europese Commissie heeft overeenkomstig het besluit van de Raad van 17 mei 2004 een Verdrag tot oprichting van een energiegemeenschap met de Republiek Albanië, de Republiek Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Montenegro, Roemenië, de Republiek Servië, de Republiek Turkije en het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties in Kosovo (krachtens Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) gesloten. Dit Verdrag zal een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen leveren.

Het zal als juridisch bindend kader dienen voor de huidige samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de landen in de regio in het kader van de memoranda van overeenstemming van het proces van Athene van 2002 en 2003. Alle partijen bij het proces van Athene, waaronder de vijf betrokken lidstaten van de Europese Unie, stemden in december 2004 met de globale inhoud van het verdrag in. De Commissie dient wellicht samen met de Raad een gezamenlijke verklaring in waarin toegezegd wordt dat de belangen van deze landen beschermd zullen worden.

Door het Verdrag wordt een interne energiegemeenschap van de Europese Gemeenschap en de derde landen in de regio in het leven geroepen, die ook wederzijdse bijstand en eventueel een gemeenschappelijk extern beleid inzake energiehandel - een noodzakelijke factor voor een interne markt - omvat. Hierdoor kan een regelgevend kader worden geschapen waardoor de energiemarkten in de regio, met inbegrip van de lidstaten van de EU in deze regio, efficiënt kunnen functioneren. Het Verdrag voorziet in de implementatie van het relevante acquis communautaire op het gebied van energie, milieu, mededinging en hernieuwbare energie voor de derde landen in de regio. Het Verdrag en het daaraan ten grondslag liggende proces van Athene bieden de mogelijkheid tot een zekere mate van coördinatie op regionaal niveau waardoor diepgewortelde politieke problemen op het niveau van de afzonderlijke staten kunnen worden overwonnen, zoals kwesties in verband met samenwerking op het gebied van de regelgeving, investeringen, statistiek en de coördinatie van de fysieke markt.

Het Verdrag beoogt door het scheppen van een ruimte voor gas en elektriciteit zonder binnengrenzen een kwalitatief hoogwaardige gas-en stroomvoorziening voor alle burgers op basis van openbaredienstverplichtingen te stimuleren, economische en sociale vooruitgang, een hoog werkgelegenheidsniveau en een evenwichtige en duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Over aspecten in verband met de werkgelegenheid en sociale effecten, waaronder de arbeidsomstandigheden en de sociale dialoog, wordt actief overleg gepleegd; er wordt naar gestreefd om politieke afspraken over deze aspecten in een aanvullend memorandum vast te leggen dat tot doel heeft deze sociale dimensie, die een integraal onderdeel van de interne markt uitmaakt, veilig te stellen. De deelname van de sociale partners en andere belanghebbende partijen aan de ontwikkeling van deze sociale dimensie zal van cruciaal belang zijn.

In de eerste plaats echter is dit Verdrag het eerste in deze regio overeengekomen multilaterale verdrag en het bevordert de integratie van een specifieke economische sector met een grote symbolische betekenis. Door de totstandbrenging van een stabiel regelgevingskader en marktklimaat zal het investeringen aantrekken en de economische ontwikkeling en sociale stabiliteit van de regio bevorderen. Voorts zal het de continuïteit van de energievoorziening voor de Europese Unie verbeteren door prikkels te bieden om de Balkan te verbinden met de gasvoorraden in het gebied rond de Kaspische Zee, in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en een einde te maken aan de isolatie van het Griekse net.

Het Verdrag zal samen met de internationale donoren de coördinatie van financiële steun aan de regio verbeteren. De Wereldbank heeft in dit verband de oprichting van een investeringsfonds van 1, 75 miljard dollar voor de elektriciteits-en gassector van de regio aangekondigd. De toekenning van de middelen zal van de naleving van het Verdrag afhangen. Het fonds van de Wereldbank kan nog worden verhoogd, aangezien de totale middelen die benodigd zijn om een markt op het niveau van de EU te verwezenlijken door de Wereldbank op ongeveer 20 miljard dollar worden geschat. De EBRD heeft bij haar leningenbeleid ook rekening gehouden met het proces van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap en op basis van haar algemene doelstellingen verscheidene leningen verstrekt. Beoogd wordt zo tegenstrijdige kredietvoorwaarden van de kant van de financiële donoren tot een minimum te beperken.

De Europese Gemeenschap zal over een recht van veto ten aanzien van alle besluiten van de energiegemeenschap beschikken. Het effect op de begroting van de Europese Gemeenschap is zeer gering, aangezien de begroting van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap alleen in de operationele uitgaven voorziet, die voor het functioneren van de instellingen ervan benodigd zijn.

De Commissie wordt verzocht haar goedkeuring te hechten aan:

1. de besluiten betreffende de ondertekening en de sluiting van het verdrag; en

2. het ontwerp van een gemeenschappelijke verklaring van de Commissie en de Raad.

2005/0177 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 47, lid 2, 55, 83, 89, 95, 133 en 175 juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Commissie is overeenkomstig het besluit van de Raad van 17 mei 2004 een Verdrag tot oprichting van een energiegemeenschap met de Republiek Albanië, de Republiek Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Montenegro, Roemenië, de Republiek Servië, de Republiek Turkije en het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties in Kosovo (krachtens Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) overeengekomen.

(2) De op 31 mei 2005 geparafeerde overeenkomst dient namens de Europese Gemeenschap te worden ondertekend, onder voorbehoud van de eventuele latere sluiting ervan,

BESLUIT:

Artikel

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap namens de Europese Gemeenschap te ondertekenen onder voorbehoud van sluiting.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

2005/0178 (AVC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap door de Europese Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 47, lid 2, 55, 83, 89, 95, 133 en 175 en artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, juncto artikel 300, lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Gezien de instemming van het Europees Parlement[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Commissie is overeenkomstig het besluit van de Raad van 17 mei 2004 een Verdrag tot oprichting van een energiegemeenschap met de Republiek Albanië, de Republiek Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Montenegro, Roemenië, de Republiek Servië, de Republiek Turkije en het tijdelijk bestuur van de Verenigde Naties in Kosovo (krachtens Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) overeengekomen.

(2) Op [ ] werd, overeenkomstig het besluit van de Raad van [ ], het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap namens de Gemeenschap ondertekend.

(3) Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap voorziet in de totstandbrenging van een geïntegreerde markt voor aardgas en elektriciteit die tot een stabiel regelgevingskader en marktklimaat leidt waardoor investeringen in gasnetten, stroomopwekking en elektriciteitstransportnetten kunnen worden aangetrokken, zodat alle partijen toegang hebben tot een betrouwbare en continue gas-en stroomvoorziening die onmisbaar is voor de economische ontwikkeling en sociale stabiliteit. Het maakt de instelling van een regelgevend kader mogelijk waardoor de energiemarkten in de regio efficiënt kunnen functioneren. Hierbij moet ook gedacht worden aan aspecten zoals de beheersing van overbelasting van het net, grensoverschrijdende elektriciteitsstromen, de uitwisseling van elektriciteit, enz. Daarom heeft het tot doel een kwalitatief hoogwaardige gas-en elektriciteitsvoorziening voor alle burgers op basis van openbaredienstverplichtingen te bevorderen en economische en sociale vooruitgang en een hoog werkgelegenheidsniveau te bewerkstelligen.

(4) De door de Europese Raad in juni 2003 aangenomen "Agenda van Thessaloniki voor de Westelijke Balkan: op weg naar Europese integratie" beoogt de bijzondere betrekkingen tussen de EU en de westelijke Balkan nauwer aan te halen. Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap levert door gunstige economische voorwaarden te scheppen en de implementatie van de relevante acquis communautaire verplicht te stellen een bijdrage aan de economische integratie van de overige verdragsluitende partijen bij het Verdrag.

(5) Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap verbetert de continuïteit van de energievoorziening voor de partijen bij het Verdrag door Griekenland op de gas-en elektriciteitsmarkten van de rest van de Europese Unie aan te sluiten en door prikkels te bieden om de Balkan te verbinden met de gasvoorraden in het gebied rond de Kaspische Zee, in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

(6) Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap maakt de grootschaliger ontwikkeling van de concurrentie op de energiemarkt en de benutting van schaalvoordelen mogelijk.

(7) Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap verbetert de milieusituatie met betrekking tot gas en elektriciteit en bevordert energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

(8) Het Verdrag biedt belangstellende naburige derde landen, met name Moldavië, het Koninkrijk Noorwegen en Oekraïne de gelegenheid partners of waarnemers bij de energiegemeenschap te worden.

(9) Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap dient derhalve te worden goedgekeurd.

(10) De energiegemeenschap beschikt over autonome beslissingsbevoegdheden. De Europese Gemeenschap is door twee vertegenwoordigers in de bij het Verdrag ingestelde ministerraad en permanente groep op hoog niveau vertegenwoordigd. Daarom dienen er passende regels en procedures vastgesteld worden voor de wijze van vertegenwoordiging van de Europese Gemeenschap in de instanties van de energiegemeenschap en voor de wijze waarop het standpunt van de Europese Gemeenschap wordt bepaald en tot uitdrukking gebracht.

(11) Bij besluiten van de energiegemeenschap die aanzienlijke verplichtingen scheppen voor de Europese Gemeenschap bepaalt de Raad overeenkomstig artikel 300, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag het standpunt van de Europese Gemeenschap.

(12) Voor de lidstaten die rechtstreeks onder titel III vallen, is een cruciale rol weggelegd bij de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de energiegemeenschap. Daarom is het - onverminderd de desbetreffende procedures van het EG-Verdrag - noodzakelijk om zich van hun actieve deelname aan het besluitvormingsproces en van hun volledige ondersteuning van de in het kader van titel III goedgekeurde uitvoeringsmaatregelen te verzekeren.

(13) Er dienen regels te worden vastgelegd, waarin wordt bepaald in welke gevallen een vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie of van de Europese Commissie standpunten namens de Europese Gemeenschap inneemt.

(14) Er moet een specifieke procedure voor de toepassing van de in artikel 101, iii), van het Verdrag vastgelegde procedure voor interne herziening worden vastgelegd,

BESLUIT:

Artikel

(1) Het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

(2) De tekst van het Verdrag tot oprichting van de energiegemeenschap is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is namens de Europese Gemeenschap de secretaris-generaal van de Raad, die overeenkomstig artikel 105 van het verdrag als depositaris daarvan optreedt, in kennis te stellen van de in artikel 1 genoemde akte van goedkeuring, waarmee de instemming van de Gemeenschap om door de overeenkomst gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht.

Artikel 3

(1) De Europese Gemeenschap wordt in de bij het Verdrag ingestelde ministerraad en permanente groep op hoog niveau vertegenwoordigd door:

(a) een vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie die is aangewezen door de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt; en

(b) een aangewezen vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

(2) De Commissie bekleedt het vice-voorzitterschap van de ministerraad en van de permanente groep op hoog niveau.

(3) De Europese Commissie vertegenwoordigt de Europese Gemeenschap in de commissie voor regelgeving en het forum die bij het Verdrag zijn ingesteld.

Artikel 4

(1) Het door de Europese Gemeenschap in de ministerraad, de permanente groep op hoog niveau en de commissie voor regelgeving in te nemen standpunt ten aanzien van in artikel 76, tweede alinea, van het Verdrag bedoelde beschikkingen, die door de energiegemeenschap krachtens de artikelen 82, 84, 91, 92, 96 en 100 van het Verdrag worden vastgesteld en die van betrekking zijn op de Europese Gemeenschap, wordt door de Raad met gekwalificeerde stemmen op voorstel van de Commissie bepaald.

(2) Overeenkomstig lid 1 bepaalde standpunten ten aanzien van onder titel III van het Verdrag vallende beschikkingen van de energiegemeenschap, die op het grondgebied van een of meer lidstaten van toepassing zijn, gaan niet verder dan het acquis communautaire.

(3) Het Europees Parlement wordt onmiddellijk en volledig van alle besluiten van de Raad overeenkomstig lid 1 betreffende de bepaling van het standpunt van de Gemeenschap binnen de ministerraad, de permanente groep op hoog niveau en de commissie voor regelgeving in kennis gesteld.

(4) Bij de door de Europese Gemeenschap in de instellingen van de energiegemeenschap in te nemen standpunten wordt gewaarborgd dat de energiegemeenschap geen op de Europese Gemeenschap betrekking hebbende maatregel treft die met enig onderdeel van het acquis communautaire strijdig is, die discriminatie tussen de lidstaten veroorzaakt of die afbreuk doet aan de bevoegdheid van een lidstaat van de EU om de voorwaarden voor de benutting van zijn energiebronnen, de keuze tussen energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening vast te stellen.

(5) De binnen de commissie voor regelgeving in te nemen standpunten van de Europese Gemeenschap worden bepaald na raadpleging van de Europese groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas overeenkomstig Besluit 2003/796/EG van de Commissie van 11 november 2003 tot oprichting van de Europese groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas.

Artikel 5

(1) Voordat een standpunt van de Europese Gemeenschap kan worden ingenomen overeenkomstig artikel 4, lid 1, hierboven ten aanzien van de krachtens artikel 100, iii), van het Verdrag door de energiegemeenschap vastgestelde beschikkingen, wordt de in de beide leden hieronder beschreven procedure doorlopen.

(2) De Raad machtigt de Commissie - op haar aanbeveling - met gekwalificeerde meerderheid van stemmen deel te nemen aan de besprekingen binnen de instellingen van de energiegemeenschap. De Commissie voert deze besprekingen in overleg met een bijzonder comité, dat door de Raad is ingesteld om haar bij deze taak bij te staan, en in het kader van de richtsnoeren die de Raad haar kan verstrekken.

(3) De Raad raadpleegt het Europees Parlement, alvorens het standpunt van de Europese Gemeenschap te bepalen.

Artikel 6

De Europese Commissie verwoordt de standpunten van de Europese Gemeenschap binnen de instellingen van de energiegemeenschap.

Artikel 7

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.

3. NAME OF THE PROPOSAL

Proposal for the Treaty creating the Energy Community based on a Council Decision for a Negotiating Directive under Article 300 of 17 May 2004, the "Energy Community Treaty".

4. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

06: Energy and Transport - Conventional energies

5. BUDGET LINES

6. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

060403xx

(new budget line based on the treaty creating the Energy Community and extending the internal energy market - to be financed under future Heading 4 )

NOTE: - action to be administered by DG TREN , but intended to be financed under the DG ELARG Pre-accession instrument (IPA) , therefore- future Heading 4 'External policies' in the financial perspective

7. Duration of the action and of the financial impact:

The Treaty itself will cover the period 2007 to 2016, whereas this Legislative Financial Statement covers the period 2007-2013. Towards the end of the period 2007-2013, a revised financial statement should be presented concerning the years 2014-2016.

In the years 2005 and 2006 the interim Energy Community Secretariat is paid under CARDS program.

8. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

060403xx | Non-comp | Diff[4]/ [5] | YES | NO | YES | Future No [04] |

9. SUMMARY OF RESOURCES

10. Financial Resources

11. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type | Section no. | Year n 2007 | n + 1 2008 | n + 2 2009 | n + 3 2010 | n + 4 2011 | n + 5 and later 2012+ 2013 | Total |

Operational expenditure[6] |

Commitment Appropriations (CA) | 8.1 | a | 3,171 | 4,227 | 4,713 | 4,989 | 5,091 | 10,575 | 32,765 |

Payment Appropriations (PA) | b | 3,171 | 4,227 | 4,713 | 4,989 | 5,091 | 10,575 | 32,765 |

Administrative expenditure within reference amount[7] |

Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,21 |

TOTAL REFERENCE AMOUNT |

Commitment Appropriations | a+c | 3,191 | 4,247 | 4,743 | 5,019 | 5,121 | 10,655 | 32,975 |

Payment Appropriations | b+c | 3,191 | 4,247 | 4,743 | 5,019 | 5,121 | 10,655 | 32,975 |

Administrative expenditure not included in reference amount[8] |

Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 1,296 | 4,536 |

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,16 | 0,563 |

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources | a+c+d+e | 3,919 | 4,975 | 5,471 | 5,747 | 5,849 | 12,111 | 38,074 |

TOTAL PA including cost of Human Resources | b+c+d+e | 3,919 | 4,975 | 5,471 | 5,747 | 5,849 | 12,111 | 38,074 |

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body (constant share over period as to Treaty) | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |

........ | f | 0,306 | 0,408 | 0,455 | 0,481 | 0,491 | 1,021 | 3,162 |

TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f | 4,225 | 5,383 | 5,926 | 6,228 | 6,340 | 13,132 | 41,236 |

12. Compatibility with Financial Programming

( Proposal is compatible with existing financial programming.

( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[9] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective

The proposal concerns the period 2007-2013 and the request for funding as detailed in point 4. will be covered by the future Pre-accession instrument (IPA).

13. Financial impact on Revenue

( Proposal has no financial implications on revenue

( Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Prior to action [Year n-1] | Situation following action |

Total number of human resources | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |

14. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

15. Need to be met in the short or long term

The creation of the Energy Community by means of a binding treaty is a major initiative of the European Commission to prepare a smooth transition of pre-accession candidate countries having in mind a sectoral approach. It is an initiative of EC accession and neighbourhood policy, however limited to the energy sector.

The aim is to bring the signatory countries to comply with European standards and specific provisions of the acquis communautaire.

In that respect it is essential to guide the process intensively in the short as well as in the longer term (2007-2013) to ensure the respect of the compliance with commitments agreed and the safeguard of the European Community's interests.

16. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The Community - and the Commission as the guardian of the Treaties and the arbiter of compliance with the acquis communautaire - involvement is a condition sine qua non and not only contributes to stabilising the region but also to enhance the European Community's possibility to secure security of supply on energy resources.

Coherence with other financial instruments and possible synergies:

The new Institutions can better co-ordinate the needs of the region with respect to energy. The Institutions have a detailed regional overview and a co-ordination role on all Donor's activities in that area, raising thus synergies and avoiding overlaps.

17. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

Objectives:

- to establish a stable and reliable energy supply which is a precondition to economic growth in that area

- to ensuring EU access to gas resources in Middle East and the Caspian Area, enhancing diversity of supply and security of supply

- to increase environmental standards to EU acquis provisions

- to introduce sectoral provisions of the acquis communautaire and to create a larger single European energy market

- to foster investment climate and reduce regulatory risk in the area

Operational objectives (cost allocation to activities):

- to run the institutions effectuating the tasks attributed to them by the Treaty and indicatively depicted in the details' section below

- to organise and co-fund/reimburse larger meetings as the PHLG (Permanent High level group meetings), the Ministerial, the Fora (electricity and gas) if so decided under the Treaty provisions

Details:

1. The ENERGY COMMUNITY process

1.1. The Energy Community Process

The project of the creation of the Energy Community in South East Europe is a major step of European Union foreign policy with respect to the EC neighbouring countries. It is the first initiative where the European Union takes a sectoral approach to questions of trade and environment, to assist applying EU standards with a view to possible future accession. A stable and reliable energy supply is an important precondition for economic growth and prosperity.

This process, which already accomplished significant achievements with the signing of the Athens Memoranda 2002 and 2003 as well as the Tirana Declaration, was endorsed by the European Council by granting a negotiating directive to the European Commission with a view of establishing a binding treaty with the countries of the region. The treaty has been initialled recently and is likely to be signed in mid 2005.

This includes the CARDS countries (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, the FYROM, Serbia and Montenegro, the UNMIK) and the energy-wise linked neighbouring countries of Bulgaria, Romania and Turkey [NOTE: Turkey participation unclear].

Several institutions will be established by the Treaty (which are already in place from the stipulations of the Athens Memoranda), shadowing the institutions of the European Union as can be seen in the following graph:

[pic]

1.1.1. The ENERGY COMMUNITY Secretariat

The purpose of the ENERGY COMMUNITY Secretariat is to assist the European Commission in its tasks to assure the ENERGY COMMUNITY process co-ordination on a daily basis and to serve as a monitoring institution.

To avoid any unclear interpretation of the purpose, the activity of the ENERGY COMMUNITY Secretariat does under no circumstances intervene with the task of the Commission to act as "the secretariat" to the institutions stipulated in the Memoranda and the draft treaty.

1.1.2. Overview - The tasks of the ENERGY COMMUNITY Secretariat

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Secretariat stem from the obligations of the EC with respect to the stipulations of the Athens Memoranda (MOU) 2002 & 2003, the Tirana Declaration and the negotiating directive of the Council. In that sense and reflecting the negotiating directive of the Council as well as the initialled treaty, it is clear that the EC has substantive control over the work of the Secretariat. The detailed tasks follow the Annexe 2 of the EC ENERGY COMMUNITY strategy discussion paper, issued at the Athens Energy Week in June 2004. It is clear that when the treaty enters into force, the definitions and tasks therein and to be confirmed by procedural act under the terms of the Treaty itself are the base of work for the Secretariat.

1.1.2.1. The ENERGY COMMUNITY Secretariat Structure

Given the work load attributed to the Secretariat and the estimated time necessary for the accomplishment of the aim of creating an Energy Community in South East Europe in line with the relevant provisions of the acquis communautaire, it is envisaged to set up a permanent structure, embracing the specific advantages of local know how and geographic synergies. In the period until the end of 2006, an interim Secretariat has been established in Vienna, the major part of which is funded under EC CARDS provisions. Being an interim Secretariat, the structure and budget are limited to set-up the process and to prepare for the entry into force of the treaty.

Thereafter, it is envisaged to build up the Secretariat as well as other institutions to cope with its tasks as currently envisaged in the Treaty.

The budget plan runs from 2007 to 2013. The likely duration of the treaty is until 2016, with a possible extension. The specific budget plan for 2014-16 will be presented in time and according to the exigencies then needed.

The chart below demonstrates a possible structure of the Secretariat:

[pic]

To realise efficient cost management all tasks attributed to the Secretariat or any other Institution of the Treaty are administered via the Secretariat. The Secretariat re-distributes funds when entitled to do so. The financial auditing of the whole process can be assured and double or triple overhead costs avoided.

Some funds might be attributed to staff which will work most of the time on other locations than the Secretariat, supporting other Institutions mainly for administrative purposes.

1.2. Some assumptions for the Institutions in the ENERGY COMMUNITY process, other than the Secretariat

1.2.1. Ministerial

The ministerial is the decision making body of the process. It entitles other institutions to act. The venue of the Ministerial meetings will rotate. It is funded by the host, some co-funding is included in the forecast.

1.2.2. Permanent High Level Group

The Permanent High level group shadows the work of the Council Energy Working Group and gives guidance within their competence given by the ministerial. The PHLG organisation is co-funded.

1.2.3. Regulatory Board

The Regulatory Board might have secretarial services at its disposal. The Funds are dispatched via the Secretariat accounting system.

1.2.4. Regulatory Forum Electricity

The Regulatory Forum Electricity shadows the Florence Forum process. Roughly 50.000 ? per year are foreseen from 2007 onwards (indexed)

1.2.5. Regulatory Forum Gas

The Regulatory Forum Gas shadows the Madrid Forum process. Roughly 50.000 ? per year are foreseen from 2007 onwards (indexed)

2. The detailed tasks of the ENERGY COMMUNITY Secretariat Divisions

(according to annex 2, EC ENERGY COMMUNITY strategy discussion paper and interpreting the treaty on the creation of the energy community)

The ENERGY COMMUNITY Regulatory Secretariat

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Regulatory Secretariat are the following:

Regulation and Legislation:

Operation of Treaty, Athens Memoranda 2002/2003

Benchmarking and Peer Review activities

Establishing of policy guidelines (road map to reform)

Monitoring of the implementation of the acquis (assist to establish state action plans,..)

Liaison with the Regulators

Aspects of granting derogations

Aspects of Inter TSO and transmission guidelines

Aspects of Market Design

Donor Co-ordination

Co-ordination of the donors' group (currently done by EC) with respect to legal and regulatory aspects

Act as an information clearing house of Donor's activities with respect to legal and regulatory aspects

The ENERGY COMMUNITY Infrastructure Secretariat

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Infrastructure Secretariat are the following:

Infrastructure Project Preparation and Infrastructure Identification:

Assist the World Bank with respect to infrastructure investment funding

Prepare the project dossiers following an agreed methodology and in line with the World Bank APL (Advanced P Loans) Procedures.

Assist other Donors with respect to infrastructure investment funding activities

Prepare the project dossiers following an agreed methodology and in line with the donors' specific programs' rules and procedures.

On site evaluation of project feasibility

Evaluation of compliance with environmental standards, following the provisions of the acquis

Follow up and monitoring of compliance with environmental standards

Liaise with the responsible project managers of the projects' parent companies.

Follow-up project implementation, if accepted for realisation

Preparation of in-depth progress reports on each "project realisation" and subject to information to the PHLG

Assuring the good use of funds for project realisation, project auditing activities in liaison with the donors' respective activities.

Establish guidelines for good procurement policy and practice, suitable for each state.

Establish in liaison with the activities of the donors an indicative priority list for infrastructure projects

Donor Co-ordination

Co-ordination of the donors' group (currently done by EC) with respect to infrastructure aspects

Act as an information clearing house of Donor's activities with respect to infrastructure aspects

Information and energy outlook

Establish demand forecast scenarios for the Energy Community in South East Europe

Monitor demand structure and development

Issue a bi-annual energy outlook report

The ENERGY COMMUNITY Information Center

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Information Center are the following:

Regional Energy Information and Techncial Center:

To act as an information clearing house for participants to the process, statistical data should be gathered for all energy sources

To act as an information platform for the public

To act as a platform for technical co-operation for technical associations.

5.4 Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[11] chosen for the implementation of the action.

x Centralised Management

? x Directly by the Commission

Indirectly by delegation to:

? Executive Agencies

? Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

? National public-sector bodies/bodies with public-service mission

? Shared or decentralised management

? With Member states

? With Third countries

? Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

18. MONITORING AND EVALUATION

19. Monitoring system

The institutions act under the supervision of the European Commission and the Permanent High Level Group. Activities include reports and road maps. Transparency of activities is a key requisite for the institutions' acceptance. The European Commission monitors progress ultimately itself with adequate internal measures.

Auditing is done twice, once on behalf of the Institutions, once on behalf of the European Commission independently.

20. Evaluation

21. Ex-ante evaluation

The Council and the signatory states evaluate the initiative and demonstrate with their signature their commitment

22. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

The European Commission envisages to benefit from experience gained through the set up of Agencies. However no similar activity has been undertaken so far.

23. Terms and frequency of future evaluation

The process is under permanent evaluation by the signatory countries and the European Commission. Once a year independent auditing is taking place.

24. ANTI-FRAUD MEASURES

Normal auditing provisions apply as well as the applicable legal framework on anti-fraud measures.

25. DETAILS OF RESOURCES

26. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

8.2.2 Description of tasks deriving from the action

- analyse political impact of the initiative

- develop the implementation policy strategy to enlarging the single energy market

- manage the process of enlarging the single energy market

- give guidance to the process and the institutions

- manage high level (international) donor co-ordination

- ensure consistency of EU-25 acquis communautaire with energy community activities

- moderate the process and the stakeholders to achieve regional optimisation

- assist and market process in the signatory countries (pre-accession)

8.2.3 Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

x( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended (currently 2 A posts)

( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

x( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure (2 A, 1 B, 1 C)

( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4 Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 - Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading) | Year n 2007 | Year n+1 2008 | Year n+2 2009 | Year n+3 2010 | Year n+4 2011 | Year n+5 and later 2012+2013 | TOTAL |

Other technical and administrative assistance |

- intra muros |

- extra muros (Auditing) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.21 |

Total Technical and administrative assistance | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.21 |

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later |

Officials and temporary staff (XX 01 01) | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 1,296 |

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) | NA |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 1,296 |

Calculation- Officials and Temporary agents

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

The calculation is based on the indication in 8.2.1.; 4 persons grade A and 1 grade B and 1 grade C at 108.000 ?/a each. It is assumed that the internal calculatory cost remains stable over the period (no indexation).

Calculation- Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

N.A.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) |

XX 01 02 11 02 - Meetings & Conferences | Incl. |

XX 01 02 11 03 - Committees[18] | Incl |

XX 01 02 11 04 - Studies & consultations | N.A. |

XX 01 02 11 05 - Information systems | N.A. |

2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,16 | 0,562 |

3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | N.A. |

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,16 | 0,562 |

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

[pic]

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

[1] PB C , , blz. .

[2] PB C , , blz. .

[3] PB C , , blz. .

[4] Differentiated appropriations

[5] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

[6] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[7] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

[8] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[9] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[10] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

[11] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

[12] As described under Section 5.3

[13] As described under Section 5.3

[14] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[15] Cost of which is NOT covered by the reference amount

[16] Cost of which is included within the reference amount

[17] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

[18] Specify the type of committee and the group to which it belongs.