Home

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden /* COM/2005/0361 def. - COD 2005/0147 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 3.8.2005

COM(2005) 361 definitief

2005/0147 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

Motivering en doel van het voorstel Met dit voorstel wordt de intrekking beoogd van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden (ERMES-richtlijn). Wanneer deze richtlijn wordt ingetrokken, zal de Commissie een nieuw geharmoniseerd spectrumplan voor deze band vaststellen in overeenstemming met de EU-beleidsdoelstellingen van Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking)). |

Algemene context De ERMES-richtlijn met specificaties voor het spectrumgebruik door pan-Europese openbare semafoondiensten te land (ERMES) beantwoordt niet langer aan de communautaire beleidsbehoeften, daar het hiertoe nodig is vier kanalen in het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz en, afhankelijk van de commerciële vraag, de gehele band voor ERMES te reserveren. Tegenwoordig wordt deze band minder of zelfs in het geheel niet meer door ERMES gebruikt. ERMES is namelijk vervangen door andere technologieën, zoals short messaging systems (SMS) via GSM. Aangezien andere toepassingen van belang voor het EU-beleid bij een geharmoniseerd gebruik van de band baat zouden kunnen hebben, verleende de Commissie de Europese Conferentie van PTT-administraties (CEPT) in 2003 overeenkomstig de Radiospectrumbeschikking een mandaat om informatie in te winnen over mogelijke toepassingen van de band, opties voor EU-beleidsbehoeften aan te duiden en, rekening houdend met elektronische communicatie en andere EU-doelstellingen, zoals maatschappelijke integratie van mensen met handicaps, technische en regelgevingsoplossingen voor te stellen. |

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied Deze materie valt onder de thans in te trekken ERMES-richtlijn; de Commissie zou nu een nieuw geharmoniseerd plan moeten vaststellen. |

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie Wanneer de ERMES-richtlijn wordt ingetrokken, zal de Commissie een nieuw frequentieplan vaststellen, alsmede een kanaalindeling waarmee zes typen voorkeurstoepassingen in het frequentiebereik kunnen worden ondergebracht en er, in overeenstemming met andere EU-beleidssectoren en –doelstellingen, aan verscheidene communautaire beleidsbehoeften kan worden voldaan. Deze toepassingen omvatten gehoorapparaten voor mensen met gehoorbeperkingen, waardoor de reisomstandigheden in de EU zouden verbeteren en schaalvoordelen en prijsverlagingen zouden ontstaan; sociale alarmering waardoor ouderen in geval van nood een alarmsignaal kunnen verzenden; goederenbewaking of opsporingsapparaten om gestolen goederen in de EU te kunnen achterhalen; meteropnamesystemen voor nutsbedrijven, en bestaande semafoonsystemen als ERMES en particuliere mobiele radiosystemen. Krachtens Kaderrichtlijn 2002/21/EG moet aandacht worden besteed aan de behoeften van specifieke maatschappelijke groepen burgers, zoals gehandicapte gebruikers; de te Vitoria gehouden informele Raad van ministers voor telecommunicatie verlangde dat de toegang van gehandicapten en ouderen tot alle elektronische diensten zou worden verzekerd, en in het door de Europese Raad van 21-22 juni 2002 te Sevilla goedgekeurde Actieplan eEurope 2005 werd het belang onderstreept van toegang voor alle burgers tot on-line openbare diensten, TV en mobiele telefoons, in het bijzonder breedbandtoegang, van een spectrumbeleid en van multi-platform inhoud. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Het gebruik van het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz is doorlopend door de Commissie geëvalueerd. In 1998 is er in opdracht van de Commissie een studie verricht over de semafoonmarkten in Europa, inclusief 149 interviews met bedrijfsleven, gebruikers en autoriteiten. Op basis van het mandaat van de Commissie heeft de CEPT van 2002 tot 2004 over huidige en toekomstige toepassingen van de band inlichtingen ingewonnen; de verschillende interviews leverden allerlei informatie en voorstellen voor toepassingen op. Er werden vragenlijsten verzonden naar en adviezen gevraagd van nationale autoriteiten, het Europees Instituut voor telecommunicatienormen, het bedrijfsleven, gebruikersgroepen, verenigingen van gehandicapten en andere belanghebbenden. |

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden Uit de studie van 1998 kwam naar voren dat het gebruik van ERMES geen stijgende lijn vertoonde en door verscheidene fabrikanten niet verder werd ontwikkeld. In haar verslag van 2004 aan de Commissie kwam de CEPT tot de slotsom dat het frequentiebereik voor ERMES veel minder intensief werd gebruikt en voor andere toepassingen zou moeten worden gereorganiseerd. Gekozen werd voor toepassingen die vanuit zowel technisch oogpunt als qua nut voor het EU-beleid het meest relevant zijn; het betreft hier sociale alarmering, meteropnameapparatuur, opsporings- en goederenbewakingssystemen, semafoonsystemen, particuliere mobiele radiocommunicatie en gehoorapparaten. |

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

Betrokken wetenschaps- en kennisgebieden Spectrumbeheer, elektronische communicatie; technische expertise van de CEPT. |

Gebruikte methode De Commissie heeft de CEPT een mandaat verstrekt, waarna deze een verslag heeft opgesteld dat de Commissie, hierbij geassisteerd door het Radiospectrumcomité, heeft bestudeerd. |

Belangrijkste geraadpleegde organisaties en deskundigen Nationale autoriteiten, het ETSI, ERMES-gebruikers en potentiële gebruikers van alternatieve toepassingen, verenigingen van mensen met gehoorbeperkingen, communicatie-exploitanten, fabrikanten en andere belanghebbende partijen. |

Ontvangen en gebruikte adviezen Er is geen melding gemaakt van potentieel ernstige risico’s met onomkeerbare gevolgen. |

De Commissie merkte bij lezing van het CEPT-verslag op dat het gebruik van de band voor ERMES-doeleinden aanzienlijk is teruggelopen en dat deze, om aan een aantal EU-beleidsbehoeften tegemoet te komen, door zes toepassingen kan worden gedeeld. Met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz zou de ERMES-richtlijn moeten worden ingetrokken en zou er bij beschikking van de Commissie een nieuw geharmoniseerd plan moeten worden ingevoerd. |

Wijze waarop het deskundigenadvies beschikbaar is gemaakt voor het publiek Het CEPT-verslag is te vinden op de website: https://forum.europa.eu.int/Members/irc/infso/radiospectrum/library?l=/members/documentsv2004/rscom04-69_ermesdoc/_EN_1.0_ |

Effectbeoordeling Wat het desbetreffende EU-beleid betreft, heeft de Commissie verscheidene oplossingen voor spectrumharmonisatie overwogen. Met zelf- of co-regulering, of met regulering door de nationale autoriteiten is het niet mogelijk de ERMES-richtlijn in te trekken èn, in overeenstemming met de EU-beleidsdoelstellingen ter zake, een tijdige en geharmoniseerde invoering van een nieuw plan te verzekeren. Een richtlijn van de Raad en het EP is nodig om de ERMES-richtlijn in te trekken; daarna zou een beschikking van de Commissie worden goedgekeurd met een nieuw door de Commissie voorbereid harmonisatieplan, een en ander met de technische expertise van de CEPT en de assistentie van het Radiospectrumcomité. Positieve sociale gevolgen van het nieuwe geharmoniseerde plan zijn ondermeer een hogere mate van maatschappelijke integratie en een betere mobiliteit van mensen met gehoorbeperkingen en ouderen in de EU, een betere bescherming tegen diefstal, de veiligheid die wordt geboden door efficiëntere meteropnamemogelijkheden van nutsbedrijven en de beschikbaarheid van geschikte elektronische communicatieapparatuur. Het nieuwe plan zou ten goede komen aan verscheidene EU-sectoren en -bedrijven waaronder radiocommunicatieapparatuur, water en elektriciteit, communicatiediensten, theaters, expositie- en conferentiezalen, scholen en sociale zorginstellingen. Positieve economische gevolgen zijn ondermeer prijsverlagingen voor gehoorapparaten en sociale-alarmeringsapparaten, meer werkgelegenheid en betere reismogelijkheden voor mensen met beperkingen, lagere verzekeringskosten en een gemakkelijker achterhalen van gestolen goederen, lagere bewakings- en exploitatiekosten voor nutsbedrijven, nieuwe mogelijkheden voor fabricage, investeringen en diensten, nieuwe typen toepassingen, een betere concurrentiepositie en meer schaalvoordelen op het vlak van overal in de EU gebruikte radioapparatuur. Relevante milieueffecten zijn er niet. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

Samenvatting van de voorgestelde maatregel Voorgesteld wordt de ERMES-richtlijn in te trekken, zodat er een nieuw plan kan worden opgesteld voor het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz dat aan de huidige en nieuwe EU-beleidsbehoeften voldoet; dit plan zou tot stand moeten komen bij een beschikking van de Commissie in het kader van de Radiospectrumbeschikking. |

Rechtsgrondslag Artikel 95 van het EG-verdrag. |

Subsidiariteitsbeginsel Het subsidiariteitsbeginsel is van toepassing voorzover het voorstel geen gebieden bestrijkt die onder de exclusieve bevoegdheid van de EG vallen. |

De doelstellingen van het voorstel kunnen om de volgende redenen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt: |

Individueel zijn de lidstaten niet bij machte om op bevredigende wijze een geharmoniseerd gebruik van het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz te bewerkstelligen ten einde in de beleidsbehoeften van de EU te kunnen voorzien; dit kan beter worden gedaan op EU-niveau door middel van internemarktmaatregelen uit hoofde van de Radiospectrumbeschikking. Wil het nieuwe plan worden vastgesteld, dan moet de ERMES-richtlijn eerst worden ingetrokken. |

De ERMES-richtlijn kan alleen op EU-niveau door middel van een richtlijn worden ingetrokken. Het nieuwe geharmoniseerde plan moet op EU-niveau worden vastgesteld om te verzekeren dat de EU-beleidsdoelstellingen tijdig en op geharmoniseerde wijze worden gerealiseerd. Zonder een dergelijk nieuw geharmoniseerd plan zouden nieuwe toepassingen met sociale en economische voordelen voor de lidstaten niet hun intrede kunnen doen. |

De doelstellingen van het voorstel kunnen om de volgende redenen beter door een optreden van de EG worden verwezenlijkt. |

Intrekking van de ERMES-richtlijn en vervanging van het plan door een andere voor de EU bindende maatregel zijn noodzakelijk om een tijdige en geharmoniseerde invoering van het nieuwe plan in de lidstaten mogelijk te maken. Zonder een dergelijke maatregel op EU-niveau kan een tijdige en geharmoniseerde oplossing niet worden gegarandeerd. |

De ERMES-richtlijn beantwoordt niet langer aan de behoeften van de EU. Een geharmoniseerd gebruik van het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz kan van nut zijn voor andere toepassingen die wel met de huidige EU-beleidsdoelstellingen in overeenstemming zijn. |

Lidstaten kunnen de ERMES-richtlijn niet intrekken en kunnen er niet voor zorgen dat er tijdig en op geharmoniseerde wijze een nieuw spectrumplan op EU-niveau wordt ingevoerd. |

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. |

Evenredigheidsbeginsel Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel: |

De ERMES-richtlijn zal worden ingetrokken, waarna de Commissie een nieuw spectrumplan zal invoeren. Enkel spectrumbandbreedte die strikt noodzakelijk is voor EU-toepassingen zal worden geharmoniseerd. Toepassingen die ook zonder geharmoniseerd spectrum kunnen zullen niet op EU-niveau worden geharmoniseerd. Rekening houdend met de ontwikkeling van de technologie en de evoluerende behoeften van de consument, zal het bandbereik in kwestie dan voortdurend worden geëvalueerd. |

Het nieuwe plan is uitgewerkt met behulp van de technische expertise van de CEPT en nationale deskundigen, zonder onnodige nieuwe financiële of administratieve lasten op communautair, nationaal of regionaal niveau. Het nieuwe plan zal de nodige schaalvoordelen met zich meebrengen en exploitanten en gebruikers in de EU bijkomende en meer effectieve diensten bieden. |

Keuze van instrumenten |

Voorgesteld instrument: richtlijn. |

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn: De ERMES-richtlijn kan alleen door een andere richtlijn worden ingetrokken. Het in die richtlijn vervatte plan zal dan worden vervangen door een nieuw doeltreffend en meer geëigend plan gebaseerd op een beschikking van de Commissie in het kader van de Radiospectrumbeschikking. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de EG. |

AANVULLENDE INFORMATIE |

Vereenvoudiging |

Het voorstel voorziet in een vereenvoudiging van wetgeving, van administratieve procedures voor overheidsinstanties (EU of nationaal), en van administratieve procedures voor private partijen. |

Wanneer de Richtlijn wordt ingetrokken, zullen het Europees Parlement en de Raad met de vaststelling van het nieuwe plan van de Commissie geen technische taken in verband met spectrumbeheer meer te verrichten hebben. |

Door spectrumharmonisatie zullen de nationale autoriteiten het met een duidelijke tabel voor de toewijzing van spectrumbandbreedte voor geharmoniseerde toepassingen gemakkelijker krijgen. |

Met een geharmoniseerd spectrum zullen de productie, de verkoop en het gebruik van nieuwe toepassingen in de EU worden vereenvoudigd en zullen er voor gebruikers met bijzondere behoeften nieuwe kansen worden gecreëerd. |

Het voorstel is opgenomen in het programma van de Commissie voor de modernisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire. |

Intrekking van bestaande wetgeving De vaststelling van het voorstel heeft de intrekking van bestaande wetgeving tot gevolg. |

Europese Economische Ruimte De voorgestelde maatregel betreft een onderwerp dat onder de EER-overeenkomst valt en moet daarom worden uitgebreid tot de Europese Economische Ruimte. |

1. 2005/0147 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden (Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name in op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[2],

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s[3],

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag[4],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Richtlijn 90/544/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden[5] moesten de lidstaten tegen 31 december 1992 vier kanalen in de radiofrequentieband van 169,4 tot 169,8 MHz ter beschikking stellen van de pan-Europese openbare semafoondienst te land (hierna “ERMES” genoemd) en zo snel mogelijk plannen voorbereiden om het gehele bandbereik van 169,4 tot 169,8 MHz aan de pan-Europese openbare semafoondienst toe te kunnen wijzen, een en ander afhankelijk van de commerciële vraag.

(2) In de Gemeenschap wordt de frequentieband van 169,4 tot 169,8 MHz voor ERMES thans niet efficiënt gebruikt (minder vaak of zelfs in het geheel niet), zodat men er beter aan zou doen deze voor andere communautaire beleidsbehoeften te gebruiken.

(3) Bij Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking)[6] is een communautair beleids- en regelgevingskader gecreëerd met het oog op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voorkomend geval, de harmonisatie van de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand brengen en het functioneren van de interne markt. Met deze beschikking kan de Commissie technische uitvoeringsmaatregelen nemen om geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren voor de beschikbaarheid en een efficiënt gebruik van het spectrum.

(4) Aangezien het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz geschikt is voor toepassingen ten behoeve van mensen met beperkingen en handicaps, en het bevorderen van dergelijke toepassingen een beleidsdoelstelling van de Gemeenschap is, evenals het algemene doel op een goed functioneren van de interne markt toe te zien, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Radiospectrumbeschikking een mandaat verleend aan de Europese Conferentie van PTT-administraties (hierna “de CEPT” te noemen) om ondermeer toepassingen te onderzoeken die van nut zijn voor mensen met handicaps.

(5) In overeenstemming met het haar verleende mandaat kwam de CEPT met een nieuw frequentieplan en een kanaalindeling waarmee zes typen voorkeurstoepassingen in het frequentiebereik kunnen worden ondergebracht en er aan verscheidene communautaire beleidsbehoeften kan worden voldaan.

(6) Om deze redenen en in overeenstemming met de doelstellingen van de Radiospectrumbeschikking moet Richtlijn 90/544/EEG worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 90/544/EEG wordt ingetrokken met ingang van […].

Artikel 2

Deze Richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

[…] […]

[1] PB C van , blz. .

[2] PB C van , blz. .

[3] PB C van , blz. .

[4] PB C van , blz. .

[5] PB L 310 van 9.11.1990, blz. 28.

[6] PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.