Home

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 januari 2004 tot en met 15 februari 2004 (Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 januari 2004 tot en met 15 februari 2004 (Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 januari 2004 tot en met 15 februari 2004 (Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Publicatieblad Nr. C 052 van 27/02/2004 blz. 0009 - 0019


Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 15 januari 2004 tot en met 15 februari 2004

(Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG(1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG(2) genomen besluiten)

(2004/C 52/03)

- Afgifte van een nationale vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

(2) PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.

BIJLAGE I

Lijst van namen, farmaceutische vormen, sterktes van het geneesmiddel, toedieningswegen, houders van de vergunning voor het in de handel brengen, verpakkingen en verpakkingsgrootte in de Lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Lijst met namen, farmaceutische vorm, sterkten van de geneesmiddelen, toedieningsweg, houders van de vergunningen voor het in de handel brengen, verpakkingen en verpakkingsgrootte in de Lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>