Home

Kennisgeving van de Europese Centrale Bank betreffende het opleggen van sancties wegens inbreuken op statistische rapportageverplichtingen inzake de balans

Kennisgeving van de Europese Centrale Bank betreffende het opleggen van sancties wegens inbreuken op statistische rapportageverplichtingen inzake de balans

31.7.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 195/8


KENNISGEVING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN SANCTIES WEGENS INBREUKEN OP STATISTISCHE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN INZAKE DE BALANS

(2004/C 195/10)

1. Inleiding

Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank(1), stelt dat de Europese Centrale Bank (ECB) bevoegd is sancties op te leggen aan informatieplichtigen die onderworpen zijn aan de rapportageverplichtingen en ingezetene zijn van een deelnemende lidstaat en die niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit die verordening of uit verordeningen of beschikkingen van de ECB tot vaststelling of oplegging van de ECB-vereisten met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens.

Artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2533/98 somt de maximumsancties op die de ECB informatieplichtigen kan opleggen: in geval van een inbreuk op de tijdigheidsverplichting, een dwangsom van ten hoogste 10 000 EUR per dag, waarbij de totale boete ten hoogste 100 000 EUR bedraagt; ingeval de statistische gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet in de voorgeschreven vorm zijn aangeleverd, een boete van ten hoogste 200 000 EUR; in geval van een inbreuk op de verplichting de ECB of de nationale centrale banken (NCB's) toe te staan de juistheid en kwaliteit van de aangeleverde statistische gegevens te verifiëren, een boete van ten hoogste 200 000 EUR.

Teneinde de doorzichtigheid van het sanctiebeleid van de ECB te verzekeren, zet deze kennisgeving binnen de voornoemde grenzen uiteen welke beginselen de ECB, met ingang van de referentieperiode december 2004 voor maandelijkse rapportageverplichtingen en met ingang van het vierde kwartaal 2004 voor driemaandelijkse rapportageverplichtingen, zal hanteren bij sancties die zij oplegt vanwege inbreuken op statistische rapportageverplichtingen inzake de balans waarbij niet wordt voldaan aan de minimumnormen die zijn vastgelegd in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Centrale Bank van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13)(2).

2. Algemene beginselen

Sancties kunnen worden opgelegd in geval van niet-nakoming van de minimumnormen voor indiening, waaronder tijdigheid (zie artikel 7, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 2533/98 en punt 1 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13), en in geval van niet-nakoming van de minimumnormen voor nauwkeurigheid en conceptuele naleving (zie artikel 7, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2533/98 en de punten 2 tot en met 4 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13).

Een informatieplichtige voldoet aan de minimumnormen inzake tijdigheid, indien deze de balansgegevens rapporteert voor de door de betrokken NCB vastgestelde termijn (zie punt 1, onder a), van bijlage IV). Naleving van de minimumnormen inzake tijdigheid wordt slechts dan geverifieerd, indien de balans voldoet aan de door de NCB vastgestelde technische rapportagevereisten (bv. inzake het formaat) (zie punt 1, onder b), van bijlage IV).

Een informatieplichtige voldoet aan de minimumnormen inzake accuratesse, indien zijn balansgegevens voldoen aan alle lineaire verbanden (bv. subtotalen moeten opgeteld totalen vormen) en gegevens van de verschillende periodes consistent zijn.

Een informatieplichtige voldoet aan de minimumnormen inzake conceptuele naleving, indien zijn balansgegevens voldoen aan de in Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) vastgelegde definities en classificaties.

Voor dergelijke inbreuken vormen de beginselen in de hiernavolgende paragrafen 3 en 4 de basis voor de vaststellingsmethode van de sanctie, te beginnen bij een basisbedrag dat vervolgens kan worden verlaagd of verhoogd afhankelijk van verzachtende of verzwarende omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen(3).

Bij wijze van uitzondering kan de ECB ervan afzien bij een inbreuk sancties op te leggen, zulks vanwege buitengewoon verzachtende omstandigheden.

Is er sprake van ernstig tekortschieten dan zal de ECB de in de paragrafen 3 en 4 vastgelegde beginselen niet toepassen, maar de sanctie van geval tot geval vaststellen, onder toepassing van het proportionaliteitsbeginsel en de limiet van 200 000 EUR vastgelegd in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2533/98. De term „ernstig tekortschieten” betreft inbreuken op rapportageverplichtingen door informatieplichtigen, bijvoorbeeld opzettelijk onjuist rapporteren en/of kennelijk onvoldoende bereidwilligheid of coöperatieve houding. Ernstig tekortschieten omvat onder meer de volgende gevallen:

a)

systematisch wordt niet voldaan aan de minimumnormen voor herzieningen;

b)

onjuist rapporteren te wijten aan frauduleus gedrag;

c)

systematisch rapporteren van onjuiste gegevens;

d)

kennelijk gebrek aan samenwerking met de betrokken NCB en/of de ECB.

3. Het basisbedrag van de sanctie toegepast op andere inbreuken dan ernstig tekortschieten

De vaststelling van de sanctie begint met de afleiding van een basisbedrag. Dit bedrag is een weergave van kwantitatieve aspecten. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk wordt het basisbedrag verhoogd.

In geval van een inbreuk op de tijdigheidsverplichting, is de ernst van de inbreuk afhankelijk van het aantal werkdagen vertraging ten opzichte van de door de betrokken NCB vastgestelde termijn. Bovendien zal het sanctiebedrag variëren in overeenstemming met de economische omvang van de informatieplichtige, gemeten aan het totaal van de activa/passiva op de balans van de informatieplichtige.

In geval van onnauwkeurigheid en/of conceptuele niet-naleving, hangt de ernst van de inbreuk af van de discrepantie tussen balansgegevens, die onnauwkeurig zijn en/of niet voldoen aan het vereiste van conceptuele naleving, en balansgegevens, die nauwkeurig zijn en/of voldoen aan het vereiste van conceptuele naleving. Het sanctiebedrag zal tevens een weergave zijn van de economische omvang van de informatieplichtige. Bij het vaststellen van inbreuken inzake onnauwkeurigheid en/of conceptuele niet-naleving, zal de ECB geen rekening houden met fouten veroorzaakt door afronding, noch met verwaarloosbare fouten. Inzake conceptuele niet-naleving worden bovendien gewone herzieningen, d.w.z. niet-systematische herzieningen van de reeksen die binnen de periode (maand of kwartaal) volgende op de eerste rapportage worden gerapporteerd, niet beschouwd als gevallen van conceptuele niet-naleving.

4. Verzwarende en verzachtende omstandigheden betreffende andere inbreuken dan ernstig tekortschieten

Rekening houdend met verzwarende en/of verzachtende omstandigheden, kan het basisbedrag van een sanctie worden verhoogd of verlaagd.

Verzwarende omstandigheden betreffen onder meer de in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2532/98 bedoelde situaties:

a)

herhaalde en/of frequente inbreuken;

b)

weigering tot of ineffectieve samenwerking;

c)

eerdere sancties, door andere instanties aan dezelfde informatieplichtige opgelegd op grond van dezelfde feiten;

d)

de winst behaald door de informatieplichtige als gevolg van de inbreuk.

Verzachtende omstandigheden betreffen onder meer de in artikel 2, lid 3 van Verordening (EG) nr. 2532/98 bedoelde situaties:

a)

bereidwilligheid en coöperatieve houding van de informatieplichtige, met name, indien de informatieplichtige gegevens aan de NCB blijft rapporteren;

b)

goede trouw;

c)

openheid van de informatieplichtige bij de interpretatie en de vervulling van de rapportageverplichtingen;

d)

geringe impact van de inbreuk (bv. inzake inbreuken op de tijdigheidsverplichting wordt een lagere sanctie toegepast, indien de informatieplichtige de balansgegevens weliswaar laat, maar tijdig rapporteert, waardoor de NCB de ECB deze gegevens met de nationale aggregaten kan meesturen);

e)

niet veelvuldig voorkomende inbreuken.