Home

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2004, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en met ingang van 1 januari 2005 van het rentepercentage voor de overdrachten tussen de communautaire regeling en de nationale regelingen

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2004, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en met ingang van 1 januari 2005 van het rentepercentage voor de overdrachten tussen de communautaire regeling en de nationale regelingen

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2004, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en met ingang van 1 januari 2005 van het rentepercentage voor de overdrachten tussen de communautaire regeling en de nationale regelingen /* COM/2004/0743 def. */


Brussel, 29.10.2004

COM(2004) 743 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2004, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en met ingang van 1 januari 2005 van het rentepercentage voor de overdrachten tussen de communautaire regeling en de nationale regelingen.

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. AANPASSING VAN HET PENSIOENBIJDRAGEPERCENTAGE

Overeenkomstig artikel 83 bis, lid 3, en de bepalingen die zijn vastgesteld in bijlage XII van het Statuut, stelt de Raad op voorstel van de Commissie het percentage van de bijdrage vast en bepaalt hij of de pensioengerechtigde leeftijd al dan niet moet worden gewijzigd.

Overeenkomstig bijlage XII van het Statuut, heeft Eurostat op 1 september een verslag ingediend over de vijfjaarlijkse actuariële raming van de pensioenregeling. Uit deze raming blijkt dat het bijdragepercentage dat nodig is om het actuarieel evenwicht van de pensioenregeling te kunnen garanderen 10,43% bedraagt van het basissalaris.

Overeenkomstig bijlage XII, artikel 2, lid 2, mag de aanpassing die ingaat op 1 juli 2004, niet leiden tot een bijdrage die hoger is dan 9,75%.

De Commissie stelt derhalve voor het percentage van de bijdrage met ingang van 1 juli 2004 aan te passen tot 9,75%.

2. AANPASSING VAN DE ACTUALISERINGSPERCENTAGES

Overeenkomstig artikel 12 van bijlage XII van het Statuut wordt het in de artikelen 4 en 8 van bijlage VIII van het Statuut genoemde actualiseringspercentage als het in artikel 10 van bijlage XII bedoelde werkelijke percentage vastgesteld en - indien nodig - bij de vijfjaarlijkse raming herzien.

Zoals blijkt uit het verslag van 1 september 2004 bedraagt het werkelijke percentage dat naar aanleiding van de vijfjaarlijkse raming door Eurostat werd berekend overeenkomstig artikel 10 van bijlage XII van het Statuut 3,9%.

De Commissie stelt derhalve voor het in de artikelen 4 en 8 van bijlage VIII van het Statuut alsmede in de artikelen 40 en 110 van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden bedoelde actualiseringspercentage met ingang van 1 juli 2005 vast te stellen op 3,9 %.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2004, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen en met ingang van 1 januari 2005 van het rentepercentage voor de overdrachten tussen de communautaire regeling en de nationale regelingen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68[1] en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr....[2], met name op artikel 83 bis en bijlage XII van genoemd Statuut,

Gezien het voorstel van de Commissie, na advies van het Comité voor het Statuut,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 13 van bijlage XII van het Statuut, heeft Eurostat op 1 september 2004 het verslag over de vijfjaarlijkse actuariële raming 2004 van de pensioenregeling ingediend waarin de in deze bijlage vermelde parameters worden aangepast.

(2) Op basis van dit verslag moet het percentage van de bijdrage worden aangepast om het actuarieel evenwicht van de pensioenregeling voor de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen te kunnen garanderen. Op grond van artikel 2 van bijlage XII mag de aanpassing van 2004 niet leiden tot een bijdrage die hoger is dan 9,75%.

(3) Het in de artikelen 4 en 8 van bijlage VIII alsmede in de artikelen 40 en 110 van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen bedoelde percentage dient overeenkomstig artikel 12 van bijlage XII te worden herzien.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in artikel 83, lid 2, van het Statuut bedoelde percentage van de bijdrage wordt met ingang van 1 juli 2004 vastgesteld op 9,75 %.

Artikel 2

Met ingang van 1.1.2005, wordt het in de artikelen 4 en 8 van bijlage VIII van het Statuut alsmede in de artikelen 40 en 110 van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen vermelde percentage vastgesteld op 3,9 %.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

+++++ TABLE +++++

[1] PB L 56 van 4.3.68, blz. 1

[2] PB ... van ..., blz. 1