Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité inzake de aanpassing aan de uitbreiding van de Europese Unie van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité inzake de aanpassing aan de uitbreiding van de Europese Unie van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité inzake de aanpassing aan de uitbreiding van de Europese Unie van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat /* COM/2004/0546 def. - ACC 2004/0186 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité inzake de aanpassing aan de uitbreiding van de Europese Unie van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

In verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten moet Protocol nr. 3 bij de overeenkomst, betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, worden gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 38 van Protocol nr. 3 kunnen de bepalingen van het protocol worden gewijzigd bij besluit van het Gemengd Comité.

De tekst van het besluit omvat enerzijds enkele technische aanpassingen betreffende de toevoeging van nieuwe taalversies van de administratieve aantekeningen in het protocol, en anderzijds enkele overgangsbepalingen om het overgangsproces soepel te laten verlopen en de rechtszekerheid te waarborgen.

In afwachting van de formele goedkeuring van deze tekst is bij briefwisseling door de diensten van de Commissie en de Zwitserse federale regering overeengekomen dat beide zijden de inhoud van deze tekst met ingang van 1 mei 2004 reeds toepassen.

De Raad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan bijgaand voorstel voor het standpunt van de Gemeenschap, zodat het Gemengd Comité EG-Zwitserland het besluit tot wijziging van Protocol nr. 3 kan goedkeuren.

2004/0186 (ACC)

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité inzake de aanpassing aan de uitbreiding van de Europese Unie van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 29 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, die is ondertekend op 22 juli 1972 (hierna "de Overeenkomst" genoemd), wordt een Gemengd Comité ingesteld.

(2) Bij artikel 38 van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst, betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, wordt bepaald dat het Gemengd Comité kan besluiten de toepassing van de bepalingen van het protocol te wijzigen,

BESLUIT:

Enig artikel

Het door de Gemeenschap in te nemen standpunt in het bij de Overeenkomst ingestelde Gemengd Comité inzake de aanpassing van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking wordt vastgesteld in bijgaand ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comité.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

Ontwerp

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ EG-ZWITSERLAND

tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

HET GEMENGD COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat [1], ondertekend te Brussel op 22 juli 1972, hierna "de Overeenkomst" genoemd,

[1] PB L 300 van 31.12.1972.

Gelet op Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst, betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking [2], hierna "Protocol nr. 3" genoemd, en met name op artikel 38,

[2] Laatstelijk gewijzigd bij Besluit 1/2004 van het Gemengd Comité EG-Zwitserland.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna "de nieuwe lidstaten" genoemd) zijn op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toegetreden.

(2) Vanaf de toetreding wordt de handel tussen de nieuwe lidstaten en Zwitserland geregeld bij de Overeenkomst en wordt de toepassing van de handelsovereenkomsten tussen de Zwitserse Bondsstaat en de nieuwe lidstaten beëindigd.

(3) Na de toetreding van de nieuwe lidstaten worden goederen van oorsprong uit deze landen bij de invoer in Zwitserland in het kader van de Overeenkomst behandeld als goederen van oorsprong uit de Gemeenschap.

(4) In verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten moeten in de tekst van Protocol nr. 3 enkele technische wijzigingen worden aangebracht en enkele overgangsmaatregelen opgenomen teneinde te waarborgen dat het overgangsproces soepel verloopt en teneinde de rechtszekerheid te garanderen.

(5) Bijlage IV nr. 5 bij de Akte van toetreding voorziet in soortgelijke overgangsmaatregelen en -procedures [3].

[3] PB L 236 van 23.9.2003.

BESLUIT:

AFDELING I

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VAN DE TEKST VAN HET PROTOCOL

Artikel 1

Oorsprongsregels

Protocol nr. 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, worden de verwijzingen naar de nieuwe lidstaten geschrapt.

2. Artikel 18, lid 4, wordt vervangen door de volgende tekst:

'4. Op een achteraf afgegeven EUR.1-certificaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Artikel 19, lid 2, wordt vervangen door de volgende tekst:

'2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Bijlage IV wordt vervangen door de volgende tekst:

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. Deze voetnoten behoeven echter niet in de verklaring te worden overgenomen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AFDELING II

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 2

Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking

1. Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze door Zwitserland of een van de nieuwe lidstaten zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die deze landen onderling toepassen, worden in de betrokken landen aanvaard, mits:

a) de verkrijging van de oorsprong betekent dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

b) het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

c) het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding wordt ingediend.

Indien goederen vóór de datum van toetreding ten invoer zijn aangegeven in Zwitserland of een van de nieuwe lidstaten op grond van op dat moment tussen Zwitserland en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen op grond van die overeenkomsten of regelingen achteraf afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, mits het bewijs binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd.

2. Zwitserland en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van "toegelaten exporteur" is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

a) een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door Zwitserland vóór de toetredingsdatum met de Gemeenschap gesloten overeenkomst; en

b) de toegelaten exporteurs de communautaire regels van oorsprong vanaf het moment van toetreding toepassen.

Deze vergunningen moeten uiterlijk één jaar na de datum van toetreding worden vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de Overeenkomst zijn afgegeven.

3. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten en autonome regelingen als bedoeld in de leden 1 en 2, moeten gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong worden aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Zwitserland en de lidstaten, en kunnen gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden ingediend door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.

Artikel 3

Goederen in doorvoer

1. De bepalingen van de Overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die uit Zwitserland naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Zwitserland worden uitgevoerd, indien deze goederen voldoen aan de bepalingen van Protocol nr. 3 en op de datum van toetreding onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of een vrije zone in Zwitserland of in die nieuwe lidstaat.

2. In dergelijke gevallen kan preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Gedaan te

Voor het Gemengd Comité

De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. Rechtsgrond

Artikel 133 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede alinea.

Artikel 38 van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat.

2. Benaming van de maatregel

Besluit van het Gemengd Comité EG-Zwitserland tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat.

3. Doelstelling

Aanpassing in verband met de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie op 1 mei 2004.

4. Financiële implicaties

De wijzigingen zijn van zuiver technische aard en hebben geen gevolgen voor de tariefconcessies die bij de Overeenkomst worden verleend. Er zijn derhalve geen financiële gevolgen.

TIJDSCHEMA

Teneinde de partijen in staat te stellen de overgangsbepalingen inzake de oorsprong toe te passen binnen de termijnen die het besluit stelt, verdient het aanbeveling dat het standpunt van de Gemeenschap zo spoedig mogelijk door de Raad wordt vastgesteld.