Home

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2004

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2004

Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2004 /* COM/2003/0156 def. */


Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2004

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Het Portugese Republiek heeft op 9 april 1979 een overeenkomst ondertekend met de Republiek Zuid-Africa inzake de wederzijdse visserijbetrekkingen, die dezelfde dag in werking is getreden voor een eerste periode van 10 jaar; het is voorzien dat de overeenkomst vervolgens voor onbepaalde tijd van kracht blijft tenzij het wordt opgezegd met een voorzeg van 12 maanden. De overeenkomst is bepaald dat aan schepen die de Portugese vlag voeren jaarlijkse visserijvergunningen kunnen worden aangeboden, zoals het geval is geweest sinds 1989.

Artikel 354, lid 2, van de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal bepaalt dat de rechten en verplichtingen die voor het Portugese Republiek voortvloeien uit de met derde landen gesloten visserijovereenkomsten onverlet blijven gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd. Krachtens het bepaalde in artikel 354, lid 3, van de betredingsakte stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stammen de passende besluiten vast voor het handhaven van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten, met inbegrip van de mogelijkheid om deze overeenkomsten te verlengen met een periode van maximaal één jaar.

Het Portugese Republiek bij de hier voorgesteld beschikking gemachtigd tot en met 9 april 2004, de vorengenoemde visserijovereenkomst te verlegen.

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd om de overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2004

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 354, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst inzake wederzijdse visserijbetrekkingen tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Republiek Zuid-Afrika, die op 9 april 1979 werd ondertekend, op dezelfde dag in werking is getreden voor een aanvankelijke periode van tien jaar; dat de overeenkomst vervolgens van kracht blijft voor een onbepaalde periode, tenzij de overeenkomst twaalf maanden van tevoren wordt opgezegd.

(2) Artikel 354, lid 2, van de Toetredingsakte bepaalt dat de rechten en plichten die voor de Portugese Republiek voortvloeien uit visserijovereenkomsten met derde landen onverlet blijven gedurende de periode waarin de bepalingen van die overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd.

(3) De Raad krachtens artikel 354, lid 3, van de Toetredingsakte, vóór het verstrijken van de visserijovereenkomsten tussen de Portugese Republiek en derde landen, de passende besluiten vaststelt voor het handhaven van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten, met inbegrip van de mogelijkheid om deze overeenkomsten te verlengen met ten hoogste één jaar; dat genoemde overeenkomst tot en met 9 april 2003 [2] is verlengd.

[2] PB L 116 van 03.05.2002, blz. 32.

(4) Het wenselijk is dat de Portugese Republiek wordt gemachtigd om voornoemde visserijovereenkomst tot en met 9 april 2004 te verlengen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Portugese Republiek wordt gemachtigd om de op 9 april 1979 in werking getreden overeenkomst met de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse visserijbetrekkingen te verlengen tot en met 9 april 2004.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, op [...]

Voor de Raad

De Voorzitter