Home

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag /* COM/2003/0011 def. - COD 2001/0165 */


ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag

2001/0165 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk

1. PROCEDUREVERLOOP

De Commissie heeft voornoemd voorstel voor een richtlijn op grond van artikel 137, lid 2, op 20 juli 2001 bij het Parlement en de Raad ingediend.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 21 februari 2002 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement heeft op 11 april 2002 een advies in eerste lezing goedgekeurd.

De Commissie heeft een deel van de amendementen van het Parlement aanvaard. Op 16 mei 2002 heeft zij de Raad een gewijzigd voorstel voorgelegd, waarin deze amendementen waren overgenomen.

De Raad heeft op 23 september 2002 met algemene stemmen zijn gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd.

Op 17 december 2002 heeft het Europees Parlement in tweede lezing drie amendementen op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aangenomen.

Dit advies geeft het standpunt van de Commissie inzake de amendementen van het Europees Parlement weer, overeenkomstig artikel 251, lid 2, onder c), van het EG-Verdrag.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het oorspronkelijke voorstel, dat gebaseerd is op artikel 137, lid 2 , van het Verdrag, heeft de vorm van een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG.

Dit voorstel beoogt een betere bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Centraal in het voorstel staat de invoering van één grenswaarde voor de blootstelling van de werknemers in plaats van twee in de oorspronkelijke richtlijn.

Het voorstel is ook van toepassing op de zee- en luchtvaart, wat met de oorspronkelijke richtlijn niet het geval was. Het behelst een vereenvoudiging van de bepalingen in geval van geringe blootstelling, een methode voor de meting van het asbestgehalte in de omgevingslucht en de opsporing van asbest, alsook bepalingen met betrekking tot de opleiding van de werknemers.

Het voorstel houdt rekening en hangt samen met het verbod op het op de markt brengen en het gebruik van chrysotiel met ingang van 1 januari 2005, dat werd ingevoerd bij Richtlijn 76/769/EEG [1] van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 1999/77/EG [2] van de Commissie.

[1] PB L 262 VAN 27.9.1976, BLZ. 201. RICHTLIJN DIE LAATSTELIJK IS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 1999/77/EG VAN DE COMMISSIE (PB L 207 VAN 6.8.1999, BLZ. 18).

[2] PB L 207 VAN 6.8.1999, BLZ. 18.

3. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

3.1. Samenvatting van het standpunt van de Commissie

De Commissie kan de drie amendementen van het Europees Parlement in hun geheel aanvaarden. Zij vindt dat deze amendementen het gemeenschappelijk standpunt aanvullen en verbeteren.

3.2. Amendementen van het Parlement in tweede lezing

3.2.1. Aanvaarde amendementen

3.2.1.1. Amendement 1 (richtsnoeren voor de vaststelling van sporadische blootstelling met een geringe intensiteit)

Het amendement strekt ertoe een nieuw punt 3 bis aan artikel 1 van het gemeenschappelijk standpunt toe te voegen betreffende de vaststelling door de lidstaten van richtsnoeren voor de vaststelling van sporadische blootstelling met een geringe intensiteit als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

De Commissie stemt met dit amendement in aangezien het de tekst verbetert en de toepasbaarheid van de richtlijn vergemakkelijkt.

3.2.1.2. Amendement 2 (rustpauzes tijdens het werken met persoonlijke ademhalingsapparatuur) (artikel 1, lid 10, van het gemeenschappelijk standpunt)

Dit amendement voegt aan artikel 10, lid 3, van Richtlijn 83/477/EEG de verplichting toe om tijdens het werken met persoonlijke ademhalingsapparatuur de nodige rustpauzes in te lassen. Het neemt, in enigszins gewijzigde vorm, het door het EP in eerste lezing aangenomen amendement 22 over, dat de Commissie had aanvaard en in haar gewijzigd voorstel had overgenomen.

De Commissie stemt met dit amendement in aangezien het de praktische toepassing van de richtlijn voor een betere bescherming van de werknemers vergemakkelijkt.

3.2.1.3. Amendement 3 (sancties in geval van inbreuken) (artikel 1, lid 18 bis, van het gemeenschappelijk standpunt (nieuw) (artikel 16 bis (nieuw) van Richtlijn 83/477/EEG)

Dit amendement voorziet in doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties door de lidstaten in geval van inbreuken.

De Commissie stemt in het kader van een algemeen akkoord met dit amendement in omdat het een standaardbepaling betreft die al in een groot aantal richtlijnen voorkomt.

4. CONCLUSIE

Krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel overeenkomstig het vorenstaande.