Home

Voorstel besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan

Voorstel besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan

Voorstel besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan /* COM/2002/0273 def. - ACC 2002/0118 */

Publicatieblad Nr. 227 E van 24/09/2002 blz. 0381 - 0381


Voorstel BESLUIT VAN DE RAAD houdende wijziging van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan

(ingediend door de Commissie)

TOELICHTING

De overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (OWE) tussen de Europese Gemeenschap en Japan [1] werd goedgekeurd bij Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 [2].

[1] Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan, PB L 284 van 29.10.2001, blz.3

[2] PB L 284 van 29.10.2001, blz.1

Bij artikel 8 van de overeenkomst werd een Gezamenlijke Commissie ingesteld die belast is met het beheer van de overeenkomst. Artikel 3 van het besluit van de Raad tot goedkeuring van de OWE draagt de Commissie bepaalde taken op, bijvoorbeeld uitwisseling van informatie en verificaties met betrekking tot de door de partijen toegepaste wetgeving, die de Commissie dient uit te voeren in overleg met het voor dat doeleinde door de Raad ingestelde Bijzonder Comité. Voorts wordt de Commissie bij het genoemde artikel opgedragen om in bepaalde gevallen - eveneens in overleg met het Bijzonder Comité - het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke Commissie te bepalen. In andere gevallen dient het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke Commissie door de Raad te worden vastgesteld.

De Gemeenschap heeft tevens OWE's gesloten met Australië, Nieuw Zeeland, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. De voor elke OWE vastgestelde procedures lopen evenwel uiteen en de onderhavige wijziging heeft onder meer ten doel deze procedures met elkaar in overeenstemming te brengen.

De Gezamenlijke Commissie is niet bevoegd nieuwe sectorbijlagen toe te voegen, noch de structuur van de OWE te wijzigen. De taak van de Gezamenlijke Commissie is derhalve beperkt tot het dagelijks beheer en het wijzigen van de sectorbijlagen. Deze procedure, waarbij de Raad zijn goedkeuring moet hechten aan dergelijke louter technische kwesties, maakt geen efficiënt gebruik van de beschikbare middelen en verloopt in de praktijk onaanvaardbaar langzaam.

Voorgesteld wordt derhalve het besluit van de Raad tot goedkeuring van de OWE te wijzigen en de Commissie te machtigen het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke Commissie te bepalen.

2002/0118 (ACC)

Voorstel BESLUIT VAN DE RAAD houdende wijziging van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin en lid 3, eerste alinea, eerste zin en lid 4;

Gezien het voorstel van de Commissie [3],

[3] PB C [...], [...], blz. [...]

Overwegende hetgeen volgt :

(1) Teneinde de goede werking van de overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan [4] (de overeenkomst) te waarborgen, is het noodzakelijk Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 [5] te wijzigen teneinde de Commissie te machtigen alle voor het beheer van de overeenkomst vereiste maatregelen te nemen;

[4] PB L 284 van 29.10.2001, blz.3

[5] PB L 284 van 29.10.2001, blz.1

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 3 van Besluit 2001/747/EG van de Raad van 27 september 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Japan wordt geschrapt en vervangen door:

"Artikel 3

1. De Gemeenschap wordt in de bij artikel 8 van de overeenkomst ingestelde Gezamenlijke Commissie vertegenwoordigd door de Commissie, bijgestaan door het door de Raad aangewezen Bijzonder Comité. De Commissie neemt na overleg met dit Bijzonder Comité de voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst vereiste maatregelen.

2. Het standpunt van de Gemeenschap in de Gezamenlijke Commissie wordt vastgesteld door de Commissie na overleg met het Bijzonder Comité bedoeld in lid 1 van dit artikel."

Gedaan te Brussel, [...]

Voor de Raad

De voorzitter

[...]