Home

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen /* COM/2001/0080 def. - COD 2001/0044 */

Publicatieblad Nr. 154 E van 29/05/2001 blz. 0285 - 0299


Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

(door de Commissie ingediend)

Toelichting

1. Inleiding

Teneinde de voltooiing van de interne markt voor financiële diensten te versnellen, heeft de Europese Raad van Lissabon van 23-24 maart 2000 bepaald dat het door de Commissie opgestelde Actieplan voor financiële diensten vóór 2005 moet worden uitgevoerd en er tevens op aangedrongen dat de nodige maatregelen worden genomen om de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen [1] te verbeteren.

[1] In de zin van deze verordening worden onder "beursgenoteerde ondernemingen" ondernemingen verstaan waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. emakshalve wordt de term "beursgenoteerde ondernemingen" gebruikt. Wanneer de term "niet-beursgenoteerde ondernemingen" wordt gebruikt, worden daarmee ondernemingen bedoeld die niet aan een beurs zijn genoteerd.

Op 13 juni 2000 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan de mededeling Strategie van de EU inzake de financiële verslaglegging: verdere maatregelen [2]. Daarin wordt voorgesteld alle EU-vennootschappen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt te verplichten uiterlijk in 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen overeenkomstig één enkel stelsel van standaarden voor jaarrekeningen, te weten de internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards, IAS). Het hanteren van uniforme en degelijke regels voor financiële verslaglegging in de EU-kapitaalmarkten zal de algehele marktefficiëntie verhogen en zo de kapitaalkosten voor ondernemingen verminderen.

[2] COM(2000) 359 van 13.6.2000.

Op 17 juli juichte de ECOFIN-Raad in zijn conclusies de mededeling van de Commissie van juni 2000 toe en benadrukte dat de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen, financiële instellingen en verzekeringsondernemingen een wezenlijk aspect is van de integratie van de financiële markten. Daarnaast heeft de ECOFIN-Raad de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor de invoering van de nieuwe vereisten en een adequaat mechanisme te ontwikkelen voor de erkenning van IAS.

Uit een recent onderzoek [3] onder 700 beursgenoteerde EU-ondernemingen blijkt dat 79% van de financieel directeuren achter de aanbeveling van de Europese Commissie staat om de IAS met ingang van 2005 verplicht te stellen. Eerder dan overwegingen op het gebied van de jaarrekening, vormen strategische en financiële redenen de motivatie voor de overschakeling naar IAS. Daarbij gaat het om verkoopbaarheid, grensoverschrijdende fusies en overnames, de communicatie met de aandeelhouders en fondsenwerving.

[3] PriceWaterhouseCoopers - International Accounting Standards in Europe - 2005 or now-

De EU-wetgeving inzake jaarrekeningen, die in de jaren zeventig werd goedgekeurd, voorzag in een minimale harmonisatie van de financiële verslagleggingsvereisten voor naamloze vennootschappen. Dat heeft echter niet voor voldoende vergelijkbaarheid van beursgenoteerde ondernemingen gezorgd. Er is een nieuwe aanpak nodig om in te spelen op de behoeften van een volledig geïntegreerde Europese kapitaal- en financiële dienstenmarkt die de Europese Raad van Lissabon voor ogen stond. Bovendien gaan de beleggers hogere eisen stellen op het gebied van de informatieverstrekking, waardoor deze ondernemingen behoefte hebben aan een systeem voor financiële verslaglegging dat de bedrijfsresultaten veel doorzichtiger en vergelijkbaarder maakt.

Het gebrek aan vergelijkbaarheid in de financiële verslaglegging heeft negatieve gevolgen voor belanghebbenden. Een aanpassing van de jaarrekeningen om rekening te houden met de plaatselijke gebruiken was begrijpelijk toen beleggers en andere belanghebbenden dezelfde nationaliteit hadden als de onderneming. Met de opkomst van een geïntegreerde financiële markt zijn de effecten van een bedrijf echter dikwijls in handen van een internationaal diverse groep beleggers. De huidige mate van diversiteit is ook nadelig voor een doeltreffend toezicht en een efficiënte handhaving van financiële verslagleggingsvoorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen.

In een eengemaakte Europese effectenmarkt is het noodzakelijk dat beursgenoteerde ondernemingen hun jaarrekeningen opstellen op basis van één enkele reeks financiële verslagleggingsregels. In plaats van de markt te laten bepalen welke standaarden moeten worden gebruikt, kan de vergelijkbaarheidsdoelstelling beter worden gerealiseerd door beursgenoteerde ondernemingen te verplichten hun jaarrekeningen op te stellen overeenkomstig één enkel stel standaarden. De EU zal zelf geen standaarden voor jaarrekeningen opstellen. Dat zou ingaan tegen de globaliseringstendens van de financiële markten en de mogelijkheden voor EU-ondernemingen om kapitaal aan te trekken op markten van derde landen, beperken. Internationaal erkende standaarden zijn daarom het meest geschikt als basis voor de financiële verslaglegging in de EU.

In haar mededeling van 1995 inzake de nieuwe verslagleggingsstrategie heeft de Commissie haar voorkeur uitgesproken voor IAS als norm voor EU-ondernemingen die op internationaal niveau kapitaal willen aantrekken. In 1996 is de IASC (International Accounting Standards Committee) overgegaan tot een geleidelijke en grondige herziening van de bestaande standaarden en tot de ontwikkeling van nieuwe standaarden. En in 1999 werd de kern van het stelsel van standaarden voltooid dat was overeengekomen met de internationale organisatie van effectentoezichthouders (IOSCO, International Organisation of Securites Commissions). De IAS vormen een veelomvattend en gedegen geheel van standaarden voor de financiële verslaglegging, die specifiek zijn toegesneden op de behoeften van het internationale bedrijfsleven.

2. Een aanpak die past bij de interne markt

Deze nieuwe aanpak moet zorgen voor de verwezenlijking van de politieke doelstelling van de Europese Unie om de voorwaarden te scheppen voor een geïntegreerde, doeltreffende kapitaalmarkt. Het volstaat niet langer om gelijkwaardige minimumvereisten vast te stellen voor de financiële informatie die door beursgenoteerde ondernemingen moet worden verstrekt. Om uiterlijk in 2005 een volledig geïntegreerde kapitaalmarkt tot stand te brengen, moet de Gemeenschap nu maatregelen goedkeuren die leiden tot een veel grotere vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen in de interne markt. Dat komt de concurrentie ten goede en vergemakkelijkt het vrije verkeer van kapitaal, aspecten die wezenlijk zijn voor de voltooiing van de EU-kapitaalmarkten.

Er is een verordening nodig om ervoor te zorgen dat alle beursgenoteerde EU-ondernemingen vanaf 2005 de internationale standaarden voor jaarrekeningen toepassen. De verordening zal ertoe leiden dat de IAS snel algemeen worden toegepast en geeft bovendien het juiste signaal aan de markten. Wanneer jaarrekeningen in overeenstemming met de IAS worden opgesteld, zal de kwaliteit ervan drastisch verbeteren en zullen zij tevens beter onderling vergelijkbaar zijn. Zowel de geloofwaardigheid als het nut van de jaarrekeningen zullen daardoor toenemen, en dat op alle kapitaalmarkten in de EU. Beleggers moeten echter niet alleen over de mogelijkheid beschikken de jaarrekeningen van een onderneming in de tijd te vergelijken om tendensen in de financiële positie en rentabiliteit van de onderneming te kunnen onderkennen, maar dienen ook in staat te zijn de jaarrekeningen van verschillende ondernemingen met elkaar te vergelijken om hun relatieve financiële positie en rentabiliteit te kunnen beoordelen.

Om volledige rechtszekerheid te bewerkstellingen en ervoor te zorgen dat alle beursgenoteerde EU-ondernemingen de IAS op consequente wijze toepassen, moet zo veel mogelijk worden vermeden dat nationale varianten ontstaan die niet aan de huidige behoeften van de financiële markten beantwoorden en die de vaststelling van één enkele reeks van jaarrekeningenstandaarden voor alle EU-kapitaalmarkten kunnen hinderen. De voorgestelde aanpak is ook nodig om te voorkomen dat de voorschriften op verschillende manieren ten uitvoer worden gelegd of dat de nieuwe vereisten met vertraging worden omgezet in nationaal recht.

3. Belangrijkste punten van dit voorstel

Dit voorstel behelst de verplichting voor alle EU-ondernemingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt en voor alle ondernemingen die een beursnotering voorbereiden, om uiterlijk vanaf 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen overeenkomstig de IAS die zijn goedgekeurd voor toepassing binnen de EU. Het biedt de lidstaten tevens de mogelijkheid om de toepassing van goedgekeurde IAS bij de opstelling van jaarrekeningen toe te staan of te verplichten, en ook om de toepassing van goedgekeurde IAS door niet-beursgenoteerde ondernemingen toe te staan of te verplichten. Daardoor kunnen lidstaten in belangrijke sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen de uniforme toepassing van goedgekeurde IAS opleggen, ongeacht of ondernemingen aan de beurs genoteerd zijn of niet. Dit voorstel bevat ook de basisregels voor de invoering van een mechanisme voor de goedkeuring van IAS, het tijdschema voor de tenuitvoerlegging en een herzieningsclausule die een algemene evaluatie van de voorgestelde aanpak mogelijk maakt.

3.1. Tijdschema en toepassingsdatum

Het is uiterst belangrijk dat de voorgestelde wetgeving zo snel mogelijk kan worden toegepast, zodat de door de Europese Raad van Lissabon vastgestelde limiet van 2005 niet wordt overschreden. Met het oog op de vergelijkbaarheid is het eveneens van wezenlijk belang dat de IAS consequent worden toegepast door alle beursgenoteerde EU-ondernemingen, zonder nationale variaties. Dat is absoluut noodzakelijk voor een efficiënte werking van de markten. De voorgestelde verordening zal onmiddellijk in werking treden, zodat de toepassing van IAS door beursgenoteerde ondernemingen zo snel mogelijk een feit is. Er is echter, zoals ook in de mededeling van juni is voorzien, een latere toepassingsdatum nodig (voorafgaand aan de verplichte toepassing in 2005) om de lidstaten en ondernemingen in de gelegenheid te stellen de aanpassingen tot stand te brengen die nodig zijn om de toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen mogelijk te maken. Tijdens deze overgangsperiode kunnen de lidstaten echter binnen het kader van het voorstel het gebruik van goedgekeurde IAS voor alle of bepaalde ondernemingen toestaan of verplichten. Het staat de lidstaten ook vrij om maatregelen toe te passen of goed te keuren die niet strijdig zijn met de strekking of de doelstellingen van de voorgestelde verordening en die erop zijn gericht de toepassing van de verordening te waarborgen.

3.2. Rol van de jaarrekeningenrichtlijnen

De verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen om de IAS toe te passen, komt bovenop de vereisten van de jaarrekeningenrichtlijnen. De richtlijnen blijven van toepassing, om een basisniveau van vergelijkbaarheid voor alle naamloze vennootschappen in de EU te handhaven. Dit zal niet-beursgenoteerde ondernemingen die de IAS niet toepassen, er bovendien toe aansporen om de overstap te wagen van de vereisten van de jaarrekeningenrichtlijnen naar een meer geavanceerde methode voor de financiële verslaglegging, die op de IAS is gebaseerd. Overeenstemming met de richtlijnen is een vereiste voor alle ondernemingen, de toepassing van IAS is een extra verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen.

3.3. Goedkeuringsmechanisme

Om het noodzakelijke toezicht te kunnen uitoefenen moet de EU over een goedkeuringsmechanisme beschikken. Dit mechanisme is niet bedoeld om de IAS opnieuw te formuleren of te vervangen, maar om op de invoering van nieuwe standaarden en interpretaties te kunnen toezien. Er wordt alleen ingegrepen wanneer deze materiële tekortkomingen vertonen of wanneer deze niet zijn toegespitst op de specifieke economische of juridische situatie in de EU. Dit mechanisme is in de eerste plaats bedoeld om te bevestigen dat de IAS een geschikte grondslag vormen voor de financiële verslaglegging door beursgenoteerde EU-ondernemingen. Het goedkeuringsmechanisme dient een tweeledige structuur te hebben, met een regelgevend en een deskundigenniveau.

Regelgevend niveau van het goedkeuringsmechanisme

Het regelgevend niveau omvat vertegenwoordigers van alle lidstaten en werkt op basis van passende institutionele voorschriften volgens vaste comitologieregels, zodat volledige transparantie en verantwoording aan de Raad en het Parlement zijn gewaarborgd. Het regelgevend niveau brengt advies uit over het al dan niet goedkeuren van een IAS door de EU en over de datum met ingang waarvan goedgekeurde IAS moeten worden toegepast in de EU.

Deskundigenniveau van het goedkeuringsmechanisme

Een technisch comité voor financiële verslaglegging moet de bijstand en deskundigheid leveren die nodig zijn voor een tijdige beoordeling van de standaarden. Het comité levert ook een bijdrage aan de vaststelling van de standaarden door de IASC, met name in de beginfase van de vaststellingsprocedure. Dit deskundigenniveau moet snel definitieve adviezen kunnen uitbrengen. De IAS-gebruikers in de EU en de markten in het algemeen moeten zekerheid hebben over de te gebruiken standaarden. Tijdige besluitvorming kan alleen plaatsvinden als het mechanisme potentiële problemen met nieuwe IAS kan voorzien. Dat houdt in dat het mechanisme de vaststelling van standaarden door de IASC permanent op de voet moet volgen.

Het deskundigenniveau van het goedkeuringsmechanisme moet ervoor zorgen dat EU-gebruikers en opstellers worden betrokken bij de voorbereidende besprekingen van de standaarden op internationaal niveau en bij de technische beoordeling van de standaarden voordat zij worden goedgekeurd voor gebruik in de EU. Dat vereist de medewerking van instanties die standaarden vaststellen, accountants, en gebruikers en opstellers van jaarrekeningen, alsmede een nauwe samenwerking met toezichthoudende en regelgevende instanties. Het goedkeuringsmechanisme zal de toepassing van IAS in de EU vergemakkelijken. Tevens adviseert het technisch comité voor financiële verslaglegging de Commissie over de vraag of de richtlijnen in het licht van internationale ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaglegging, moeten worden aangepast.

4. Overzicht van de inhoud van dit voorstel

4.1. Artikel 3 - Bevoegdheden van de Commissie en bekendmaking

In lid 1 van dit artikel worden de aan de Commissie verleende bevoegdheden voor het goedkeuren van internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Gemeenschap beschreven.

Lid 2 bepaalt dat de Commissie, bijgestaan door het regelgevend comité voor financiële verslaglegging, uiterlijk 2 jaar na de inwerkingtreding van dit voorstel overeenkomstig de procedure van artikel 6 een beslissing neemt over de goedkeuring en toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die in de bijlage bij dit voorstel zijn opgenomen.

Lid 3 heeft betrekking op de noodzakelijke officiële bekendmaking van de goedkeuring van een standaard. Deze goedkeuring moet worden bekendgemaakt in het Publicatieblad (benaming en referentienummer van de standaard en de datum van inwerkingtreding).

4.2. Artikelen 4 en 5 - Vereisten voor EU-ondernemingen

Alle EU-ondernemingen waarvan de effecten worden verhandeld op een gereglementeerde markt [4] en alle ondernemingen die een emissieprospectus opstellen [5] overeenkomstig de richtlijn waarin de vereisten voor een beursnotering zijn vastgelegd [6] teneinde te worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, worden verplicht uiterlijk vanaf 2005 hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen overeenkomstig de IAS. Het is de lidstaten toegestaan niet-beursgenoteerde ondernemingen te verplichten of toe te staan hun jaarrekening op te stellen overeenkomstig dezelfde standaarden als beursgenoteerde ondernemingen. De verplichting om IAS toe te passen geldt voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen. Niettemin kunnen lidstaten ook het gebruik van de IAS voor individuele jaarrekeningen toestaan of verplicht stellen.

[4] In de zin van artikel 1, lid 13, van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27).

[5] Gereglementeerd bij Richtlijn 89/298/EEG van de Raad van 17 april 1989 (PB L 124 van 5.5.1989, blz. 8) tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten.

[6] Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 (PB L 100 van 17.4.1980, blz. 1) tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs.

4.3. Artikel 6 - Regelgevend comité voor financiële verslaglegging

Het goedkeuringsmechanisme is in de eerste plaats bedoeld om na te gaan of de IAS geschikt zijn als grondslag voor de financiële verslaglegging door beursgenoteerde EU-ondernemingen. Het regelgevend comité voor financiële verslaglegging komt overeen met het regelgevend niveau van het goedkeuringsmechanisme en brengt advies uit op basis van een voorstel van de Commissie over toe te passen standaarden en interpretaties (waarbij een standaard wordt goedgekeurd of verworpen voor de EU) en over de datum met ingang waarvan die moeten worden toegepast in de Gemeenschap.

De specifieke regelgevende aspecten van deze taken kunnen tot gevolg hebben dat het regelgevend comité voor financiële verslaglegging anders is samengesteld dan het Contactcomité dat overeenkomstig artikel 52 van Richtlijn 78/660/EEG wordt ingesteld en dat een zuiver raadgevend karakter heeft. Bovendien omvatten de bevoegdheden van het Contactcomité ook de wettelijke controle. Daarom dient een nieuw comité te wordt opgericht dat verschilt van het Contactcomité en dat de in deze verordening neergelegde bevoegdheden bezit.

Het regelgevend comité voor financiële verslaglegging zal volgens de bestaande comitologieregels werken. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de Commissie. De Commissie neemt de secretariaatswerkzaamheden op zich. De Commissie legt het comité een verslag voor waarin de standaard wordt beschreven en waarin wordt onderzocht of de standaard overeenstemt met de jaarrekeningenrichtlijnen en geschikt is als basis voor de financiële verslaglegging in de EU. Het comité beslist (bij gekwalificeerde meerderheid) binnen een maand over het voorstel van de Commissie. Deze procedure wordt ook gevolgd voor de goedkeuring van wijzigingen van eerder goedgekeurde IAS. Overeenkomstig het reglement van orde van het regelgevend comité voor financiële verslaglegging, kan de Commissie op verzoek van een lid van het comité of op eigen initiatief deskundigen uitnodigen om bepaalde onderwerpen te bespreken.

Bij het opstellen van haar verslag kan de Commissie een technisch comité voor financiële verslaglegging om advies vragen. Indien dit comité de goedkeuring van een standaard aanbeveelt maar de Commissie het niet eens is met deze aanbeveling, motiveert de Commissie haar standpunt en verzoekt zij het deskundigenniveau vervolgens een alternatieve oplossing te zoeken.

4.4. Artikelen 7 tot 10 - Slotbepalingen

Volgens artikel 7 moeten de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten inlichten wanneer zij gebruik maken van een van de keuzemogelijkheden in het voorstel. Artikel 8 regelt de verantwoordingsplicht en bepaalt dat de Commissie de Raad en het Europees Parlement in kennis moet stellen van de maatregelen die in het kader van deze verordening worden goedgekeurd. Bovendien bepaalt dit artikel, zoals was aangekondigd in de mededeling van juni 2000, dat de bepalingen, mechanismen en procedures van dit voorstel na de daadwerkelijke tenuitvoerlegging ervan moeten worden geëvalueerd. Dat zal midden 2007 moeten gebeuren.

2001/0044 (COD)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Teneinde de voltooiing van de interne markt voor financiële diensten te versnellen, heeft de Europese Raad van Lissabon van 23-24 maart 2000 bepaald dat het Actieplan voor financiële diensten vóór 2005 moet worden uitgevoerd en er tevens op aangedrongen dat de nodige maatregelen worden genomen om de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren.

(2) Om de interne markt beter te doen functioneren moeten beursgenoteerde ondernemingen worden verplicht één enkel stelsel van internationale standaarden voor jaarrekeningen toe te passen bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening. Deze maatregel zal tot gevolg hebben dat de financiële verslaglegging van alle beursgenoteerde EU-ondernemingen in hoge mate doorzichtig en vergelijkbaar wordt, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor het opbouwen van een doeltreffende en soepel werkende geïntegreerde kapitaalmarkt.

(3) Met deze verordening wordt beoogd bij te dragen tot de efficiënte en kosteneffectieve werking van de kapitaalmarkt. De bescherming van de beleggers en het handhaven van het vertrouwen in de financiële markten vormen eveneens een wezenlijk aspect van de voltooiing van de interne markt op dit gebied. Deze verordening leidt tot een vrijer kapitaalverkeer in de interne markt en helpt Europese ondernemingen om op voet van gelijkheid te concurreren bij het aantrekken van financiële middelen op zowel de Europese als de mondiale kapitaalmarkten.

(4) Voor het concurrentievermogen van de Europese kapitaalmarkten is het van belang dat de standaarden die in Europa worden gebruikt voor de financiële verslaglegging, worden afgestemd op de internationale standaarden voor jaarrekeningen die algemeen kunnen worden gehanteerd bij grensoverschrijdende transacties of wereldwijde beursnoteringen.

(5) Op 13 juni 2000 heeft de Commissie haar mededeling "Strategie van de EU inzake financiële verslaglegging: verdere maatregelen" gepubliceerd, waarin wordt voorgesteld dat alle beursgenoteerde EU-ondernemingen uiterlijk in 2005 hun geconsolideerde jaarrekening opstellen overeenkomstig een enkele reeks standaarden voor jaarrekeningen, namelijk de International Accounting Standards (IAS).

(6) De internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS) worden vastgesteld door het International Accounting Standards Committee (IASC), dat ten doel heeft een enkel stelsel van wereldwijde standaarden voor de financiële verslaglegging te ontwikkelen. Deze standaarden moeten waar mogelijk en op voorwaarde dat zij leiden tot een hoge mate van doorzichtigheid en vergelijkbaarheid van de financiële verslaglegging in de Gemeenschap, verplicht worden gesteld voor alle beursgenoteerde EU-ondernemingen en EU-ondernemingen die een beursnotering voorbereiden.

(7) De Commissie, bijgestaan door het uit vertegenwoordigers van de lidstaten samengestelde regelgevend comité voor financiële verslaglegging, moet overeenkomstig de procedure van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, worden gemachtigd internationale standaarden voor jaarrekeningen verplicht te stellen op het niveau van de Gemeenschap. Daar de nodige maatregelen ter uitvoering van deze verordening maatregelen van algemene strekking zijn in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, dienen deze maatregelen volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5 van genoemd besluit te worden vastgesteld.

(8) Een technisch comité voor financiële verslaglegging levert ondersteuning en deskundigheid bij het beoordelen van internationale standaarden voor jaarrekeningen. Het comité zal tevens bijdragen aan een betere coördinatie van de standpunten van de Europese Unie in de discussies van het International Accounting Standards Committee (IASC), de formulering van een Europees standpunt over nieuwe onderwerpen met betrekking tot internationale standaarden in een vroeg stadium, en een actieve opstelling van de Europese Unie in de organen van het IASC, waardoor zij invloed kan uitoefenen op en mede vorm kan geven aan de uiteindelijk door het IASC gekozen oplossingen.

(9) Via het goedkeuringsmechanisme moet niet alleen snel worden gereageerd op voorstellen voor internationale standaarden, het moet tevens voor de belangrijkste betrokken partijen, in het bijzonder voor nationale organen voor het vaststellen van standaarden voor jaarrekeningen, effectentoezichthouders, accountants en gebruikers en opstellers van jaarrekeningen, een forum zijn om te discussiëren, na te denken en informatie uit te wisselen over internationale standaarden voor jaarrekeningen. Het mechanisme moet er voorts toe bijdragen dat de goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Europese Unie op uniforme wijze worden uitgelegd.

(10) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel zijn de maatregelen waarin deze verordening voorziet en die erop neerkomen dat beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen die een beursnotering voorbereiden, één enkel stelsel van internationale standaarden voor jaarrekeningen moeten toepassen, noodzakelijk om bij te dragen tot de efficiënte en kosteneffectieve werking van de EU-kapitaalmarkten en, bijgevolg, tot de voltooiing van de interne markt.

(11) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel moeten de lidstaten de vrijheid hebben om beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen die een beursnotering voorbereiden, toe te staan of te verplichten de jaarrekening op te stellen overeenkomstig internationale standaarden die zijn goedgekeurd volgens de in deze verordening vastgelegde procedure. De lidstaten kunnen eveneens besluiten deze toelating of verplichting uit te breiden tot niet-beursgenoteerde ondernemingen voor wat de opstelling van hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening betreft.

(12) Om de lidstaten en de ondernemingen de gelegenheid te geven de aanpassingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen mogelijk te maken, kunnen sommige bepalingen pas in 2005 worden toegepast.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 - Doel

In deze verordening zijn de regels vastgelegd voor de goedkeuring en de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen in de Gemeenschap, teneinde de werking van de interne markt te verbeteren en te zorgen voor een soepele en doeltreffende werking van de EU-kapitaalmarkt.

Artikel 2 - Definities

In de zin van deze verordening wordt onder "internationale standaarden voor jaarrekeningen" verstaan: de International Accounting Standards (IAS) en de daarmee verband houdende interpretaties (SIC interpretations) van het International Accounting Standards Committee (IASC) die in de bijlage bij deze verordening zijn opgenomen, wijzigingen van deze standaarden en daarmee verband houdende interpretaties, toekomstige standaarden en daarmee verband houdende interpretaties van de IASC, alsook daarmee gelijkwaardige standaarden voor jaarrekeningen, waarmee standaarden worden bedoeld die voor een hoge mate van doorzichtigheid en vergelijkbaarheid van de financiële verslaglegging zorgen en die zoveel mogelijk overeenkomen met de internationale standaarden voor jaarrekeningen.

Artikel 3 - Bevoegdheden van de Commissie en bekendmaking

1. De Commissie bepaalt overeenkomstig de procedure van artikel 6 welke internationale standaarden voor jaarrekeningen worden goedgekeurd en overeenkomstig artikel 4 verplicht worden gesteld om te zorgen voor een hoge mate van doorzichtigheid en vergelijkbaarheid van jaarrekeningen.

2. Uiterlijk 31 december 2002 neemt de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 6 een besluit over de toepassing in de Gemeenschap van de internationale standaarden voor jaarrekeningen die in de bijlage bij deze verordening zijn opgenomen.

3. De besluiten van de Commissie betreffende de goedkeuring van internationale standaarden voor jaarrekeningen moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4 - Geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen en van ondernemingen die een beursnotering voorbereiden

Ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 1, lid 13, van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, of waarvan de effecten worden aangeboden aan het publiek met het oog op de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt overeenkomstig de voorwaarden van Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs, moeten hun geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar dat op of na 1 januari 2005 begint, opstellen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de in deze verordening voorgeschreven procedure zijn goedgekeurd.

Artikel 5 - Mogelijkheden op het gebied van jaarrekeningen en niet-beursgenoteerde ondernemingen

De lidstaten kunnen:

a) de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun jaarrekening op te stellen

b) andere dan de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening op te stellen

overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd volgens de procedure van artikel 6.

Artikel 6 - Regelgevend comité voor financiële verslaglegging

1. Bij het goedkeuren van internationale standaarden voor jaarrekeningen volgens de in deze verordening voorgeschreven procedure wordt de Commissie bijgestaan door een regelgevend comité voor financiële verslaglegging, hierna "het regelgevend comité voor financiële verslaglegging" genoemd, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 3, en artikel 8 van dat besluit.

2. Uiterlijk een maand nadat de Commissie haar voorstel heeft ingediend, brengt het regelgevend comité voor financiële verslaglegging zijn advies over het voorstel uit.

3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op twee maanden.

Artikel 7 - Kennisgeving

Wanneer de lidstaten maatregelen nemen uit hoofde van artikel 5, stellen zij de Commissie en de overige lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis.

Artikel 8 - Informatie en evaluatie

De Commissie evalueert de werking van deze verordening en brengt daarover uiterlijk 1 juli 2007 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 10 - Adressaten

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

BIJLAGE

INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR JAARREKENINGEN

IAS nr. // Titel

IAS 1 // Presentation of Financial Statements (Presentatie van de jaarrekening)

IAS 2 // Inventories (Voorraden)

IAS 7 // Cash Flow Statements (Kasstroomoverzichten)

IAS 8 // Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies (Winst of verlies over de periode, herstel van fundamentele fouten en wijzigingen in grondslagen)

IAS 10 // Events after the balance sheet date (Gebeurtenissen na balansdatum)

IAS 11 // Construction Contracts (Bouwcontracten)

IAS 12 // Income Taxes (Belastingen naar de winst)

IAS 14 // Segment Reporting (Verslaggeving per bedrijfsonderdeel)

IAS 15 // Information Reflecting the Effects of Changing Prices (Informatie waaruit de invloed van prijsfluctuaties blijkt)

IAS 16 // Property, Plant and Equipment (Materiële vaste activa)

IAS 17 // Leases (Leasing)

IAS 18 // Revenue (Baten)

IAS 19 // Employee Benefits (Personeelsbeloningen)

IAS 20 // Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun)

IAS 21 // The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (Prijsgrondslagen voor vreemde valuta)

IAS 22 // Business Combinations (Fusies en bedrijfsovernames)

IAS 23 // Borrowing Costs (Rentekosten)

IAS 24 // Related Party Disclosures (Verbonden partijen)

IAS 26 // Accounting and reporting by retirement benefit plans (Administratieve verwerking en verslaggeving door pensioenregelingen)

IAS 27 // Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries (Geconsolideerde jaarrekening en verslaglegging bij investeringen in dochterondernemingen)

IAS 28 // Accounting for Investments in Associates (Administratieve verwerking van investeringen in verbonden ondernemingen)

IAS 29 // Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Financiële verslaggeving in hyperinflatoire economieën)

IAS 30 // Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions (Informatie in de jaarrekeningen van banken en soortgelijke financiële instellingen)

IAS 31 // Financial Reporting of Investments In Joint Ventures (Financiële verslaglegging van investeringen in Joint Ventures)

IAS 32 // Financial Instruments: Disclosures and Presentation (Financiële instrumenten: presentatie en toelichting)

IAS 33 // Earnings Per Share (Winst per aandeel)

IAS 34 // Interim Financial Reporting (Tussentijdse berichten)

IAS 35 // Discontinuing Operations (Beëindiging van bedrijfsactiviteiten)

IAS 36 // Impairment of Assets (Bijzondere waardeverminderingen)

IAS 37 // Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Voorzieningen en niet uit de balans blijkende activa en passiva)

IAS 38 // Intangible Assets (Immateriële vaste activa)

IAS 39 // Financial Instruments: Recognition and Measurement (Financiële instrumenten: opname en waardering)

IAS 40 // Investment Property (Beleggingen in onroerend goed)

Dat de nummering van de IAS niet doorloopt is te wijten aan het feit dat sommige oude standaarden zijn vervangen door recentere.

RULINGS VAN DE STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE

SIC nr. // Titel

SIC-1 // Consistency - Different Cost Formulas for Inventories (Consistentie - Verschillende methoden van kostprijsberekening voor voorraden)

SIC-2 // Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs (Consistentie - Activering van rentekosten)

SIC-3 // Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates (Eliminatie van niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties met vennoten)

SIC-5 // Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions (Classificatie van financiële instrumenten - Voorzieningen voor voorwaardelijke vereffening)

SIC-6 // Costs of Modifying Existing Software (Kosten van de aanpassing van bestaande software)

SIC-7 // Introduction of the Euro (Invoering van de euro)

SIC-8 // First-Time Application of IASs as Primary Basis of Accounting (Eerste toepassing van IASC-standaarden als primaire grondslag voor de financiële verslaglegging)

SIC-9 // Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests (Bedrijfscombinaties - Indeling hetzij als acquisitie hetzij als samenvoeging van belangen)

SIC-10 // Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities (Overheidsbijstand die niet specifiek verband houdt met de bedrijfsactiviteiten)

SIC-11 // Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations (Vreemde valuta - Activering van verliezen als gevolg van sterke valutadevaluaties)

SIC-12 // Consolidation - Special Purpose Entities (Consolidatie - voor een speciaal doel opgerichte ondernemingen)

SIC-13 // Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers (Gezamenlijk beheerde ondernemingen - Niet-monetaire inbreng door ondernemers-deelnemers)

SIC-14 // Property, Plant and Equipment - Compensation for the Impairment or Loss of Items (Materiële vaste activa - Compensatie voor de waardevermindering of het verlies van posten)

SIC-15 // Operating Leases - Incentives (Exploitatiehuur - stimulansen)

SIC-16 // Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) (Aandelenkapitaal - Ingekochte bewijzen van deelneming in het eigen vermogen (ingekochte eigen aandelen))

SIC-17 // Equity - Costs of an Equity Transaction (Aandelenkapitaal - kosten van een aandelentransactie)

SIC-18 // Consistency - Alternative Methods (Consistentie - Alternatieve methoden)

SIC-19 // Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements under IAS 21 and IAS 29 (Verslagleggingsvaluta - waardering en presentatie van het jaarverslag volgens IAS 21 en IAS 29)

SIC-20 // Equity Accounting Method - Recognition of Losses (Vermogensmutatiemethode - opname van verliezen)

SIC-21 // Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets (Belastingen naar de winst - Terugverdienbaarheid van geherwaardeerde niet af te schrijven activa)

SIC-22 // Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported (Fusies en bedrijfsovernames - Aanpassing van de oorspronkelijk vermelde marktwaarde en goodwill)

SIC-23 // Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs (Materiële vaste activa - kosten van grondige inspectie of controle)

SIC-24 // Earnings Per Share - Financial Instruments and Other contracts that May be Settled in Shares (Winst per aandeel - Financiële instrumenten en andere overeenkomsten waarvan de vereffening in aandelen kan geschieden)

SIC-25 // Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders (Belastingen naar de winst - Wijzigingen van het belastingregime voor een onderneming of haar aandeelhouders)

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. Benaming van de maatregel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

2. Begrotingsplaats(en)

Geen

3. Rechtsgrondslag

Artikel 95, lid 1, van het EG-Verdrag

4. Omschrijving van de maatregel

4.1 Algemene doelstelling

Duidelijke, pan-Europese regels opstellen voor vergelijkbare, doorzichtige financiële verslaglegging in de hele Europese Unie

4.2 Looptijd en verlenging

Het in artikel 6 bedoelde regelgevend comité voor financiële verslaglegging zal kort na de goedkeuring van de verordening voor het eerst bijeenkomen (eind 2001). Dit comité is een uitvoerend comité, waarop Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden van toepassing is.

5. Indeling van de uitgaven

NVT

6. Aard van de uitgaven

NVT

7. Financiële gevolgen voor DEEL B van de begroting

Geen financiële gevolgen.

8. Maatregelen ter bestrijding van fraude

Gezien de aard van de maatregel zijn geen specifieke fraudebestrijdingsmaatregelen nodig.

9. Gegevens kosten-batenanalyse

9.1 Specifieke en kwantificeerbare doelstellingen; doelgroep

Het voorstel is bedoeld om duidelijke, pan-Europese regels op te stellen voor vergelijkbare, doorzichtige financiële verslaglegging in de hele Europese Unie. Regels die eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast, waardoor beleggers en andere belanghebbenden kunnen beschikken over relevante en betrouwbare informatie zodat zij bedrijfsresultaten grens- en sectoroverschrijdend goed kunnen vergelijken. Vergelijkbare, doorzichtige financiële verslaglegging is van cruciaal belang voor de verwezenlijking van geïntegreerde, concurrerende en aantrekkelijke EU-kapitaalmarkten, die de bekroning vormen van de gemeenschappelijke munt en die de Europese economie versterken.

Dit voorstel is een prioritaire maatregel in het kader van het Actieplan Financiële Diensten, dat door de Europese Raad van Lissabon is goedgekeurd als cruciaal onderdeel van de verwezenlijking van een geïntegreerde markt voor financiële diensten.

9.2 Motivering van de maatregel

Dit initiatief heeft betrekking op de werking van de interne markt en valt derhalve onder de uitsluitende bevoegdheid van de Gemeenschap; het subsidiariteitsbeginsel is in deze situatie niet van toepassing.

Dit voorstel biedt de lidstaten de mogelijkheid om niet-beursgenoteerde ondernemingen toe te staan of te verplichten dezelfde standaarden toe te passen als die welke verplicht zijn voor beursgenoteerde ondernemingen, of om dat te doen voor het opstellen van individuele jaarrekeningen. Bovendien wordt bij dit voorstel een EU-mechanisme in het leven geroepen dat de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS) zal beoordelen en ze wettelijk zal goedkeuren voor gebruik in de EU.

De instelling van een goedkeuringsmechanisme, op politiek niveau gebaseerd op comitologieregels, zal ertoe leiden dat internationale standaarden voor jaarrekeningen van de Internationale Accounting Standards Committee (IASC) snel in de Gemeenschap worden goedgekeurd. De frequentie van de bijeenkomsten van het regelgevend comité voor financiële verslaglegging wordt gedeeltelijk bepaald door de werkzaamheden van het IASC. Naar verwachting zal het regelgevend comité voor financiële verslaglegging één keer per maand bijeen moeten komen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in Brussel.

9.3 Follow-up en evaluatie van de maatregel

De maatregel zal in 2007 worden geëvalueerd op basis van een verslag van de Commissie over de toepassing van de verordening.

10. Huishoudelijke uitgaven (Deel A van afdeling III van de begroting)

De benodigde personele en administratieve middelen zullen worden gedekt uit de begrotingskredieten die aan het beherende DG worden toegewezen.

10.1 Gevolgen voor het aantal posten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voor het beheer van deze maatregel zullen huidige personeelsleden van de betrokken eenheid worden ingezet.

10.2 Totale financiële weerslag van de inschakeling van extra personeel

(in euro)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

10.3 Stijging van andere huishoudelijke uitgaven i.v.m. de maatregel

(in euro)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

EFFECTBEOORDELINGSFORMULIER EFFECT VAN HET VOORSTEL OP HET BEDRIJFSLEVEN, MET NAME OP HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB)

I. Titel van het voorstel

Voorstel voor een verordening betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

II. Referentienummer van het document

III. Voorstel

1. Dit initiatief heeft betrekking op de werking van de interne markt en valt derhalve onder de uistluitende bevoegdheid van de Gemeenschap; het subsidiariteitsbeginsel is in deze situatie niet van toepassing.

Dit wetgevingsvoorstel is van wezenlijk belang voor het tenuitvoerleggen van het Actieplan voor financiële diensten van de Commissie. De goedkeuring van uniforme, degelijke regels voor de financiële verslaglegging in de EU zal ertoe leiden dat de financiële informatie beter vergelijkbaar en veel doorzichtiger is, waardoor de markten doeltreffender kunnen werken en de kapitaalkosten voor de ondernemingen verminderen. Deze doelstelling moet worden verwezenlijkt om vooruitgang te kunnen boeken op andere belangrijke gebieden in de financiële dienstensector.

Dit voorstel biedt de lidstaten de mogelijkheid om niet-beursgenoteerde ondernemingen toe te staan of te verplichten dezelfde standaarden toe te passen als die welke verplicht zijn voor beursgenoteerde ondernemingen, of om dat te doen voor het opstellen van individuele jaarrekeningen. Bovendien wordt bij dit voorstel een EU-mechanisme in het leven geroepen dat de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS) zal beoordelen en ze wettelijk zal goedkeuren voor gebruik in de EU. Dit mechanisme bestaat uit twee onderdelen: een regelgevend comité (het regelgevend comité voor financiële verslaglegging), dat volgens de bestaande comitologieregels werkt, en een comité van technisch deskundigen.

Het voorstel is bedoeld om duidelijke, pan-Europese regels op te stellen voor vergelijkbare, doorzichtige financiële verslaglegging in de hele Europese Unie. Regels die eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast, waardoor beleggers en andere belanghebbenden kunnen beschikken over relevante en betrouwbare informatie zodat zij bedrijfsresultaten grens- en sectoroverschrijdend goed kunnen vergelijken. Vergelijkbare, doorzichtige financiële verslaglegging is van cruciaal belang voor de verwezenlijking van geïntegreerde, concurrerende en aantrekkelijke EU-kapitaalmarkten, die de bekroning vormen van de gemeenschappelijke munt en die de Europese economie versterken.

IV. Effecten op het bedrijfsleven

2. Waarop is het voorstel van invloed-

Alle EU-ondernemingen die zijn genoteerd op een gereglementeerde markt en alle EU-ondernemingen die een notering op zo'n markt voorbereiden moeten uiterlijk met ingang van 2005 hun geconsolideerde jaarrekening opstellen overeenkomstig de goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen. De lidstaten kunnen deze verplichting ook laten gelden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en voor het opstellen van individuele jaarrekeningen.

Momenteel zijn er ongeveer 7000 ondernemingen genoteerd op de gereglementeerde markten in de EU, waarvan er 275 de IAS al toepassen.

3. Wat moeten de bedrijven doen om aan de voorgestelde wetgeving te voldoen-

Om in de praktijk aan de eisen van het voorstel te voldoen, moeten de betrokken ondernemingen al in 2003 of 2004 hun geconsolideerde jaarrekening op basis van goedgekeurde IAS opstellen of daaraan aanpassen, zodat zij in 2005 zover zijn dat zij een volgens IAS opgestelde geconsolideerde jaarrekening over dat boekjaar en over de twee voorgaande boekjaren kunnen laten zien, en zo kunnen voldoen aan de vergelijkbaarheidsvereisten van zowel de jaarrekeningenrichtlijnen als de IAS-normen.

Naar verwachting zal dit voorstel uiterlijk in 2002 door de Raad en het Parlement worden goedgekeurd. Dan beschikken zowel accountants als ondernemingen over een overgangsperiode om zich voor te bereiden op 2005.

Ondernemingen zullen voornamelijk met opleidingskosten worden geconfronteerd, omdat boekhouders zich een ingewikkeld geheel van regels voor jaarrekeningen moeten eigen maken. Dat geldt ook voor accountants.

4. Welke economische effecten zal het voorstel waarschijnlijk hebben-

De goedkeuring van uniforme, degelijke regels voor de financiële verslaglegging in de EU zal ertoe leiden dat de financiële informatie beter vergelijkbaar en veel doorzichtiger is, waardoor de markten doeltreffender kunnen werken en de kapitaalkosten voor de ondernemingen verminderen.

5. Bevat het voorstel maatregelen om rekening te houden met de bijzondere situatie van kleine en middelgrote bedrijven (minder zware of ander eisen, enz.)-

Voor het merendeel van de kleine en middelgrote ondernemingen heeft het voorstel geen gevolgen, omdat het vooral gaat om de toepassing van IAS bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, iets wat bij slechts zeer weinig MKB's gebeurt.

Hoewel het voorstel de lidstaten de mogelijkheid biedt om deze verplichting ook op te leggen voor de individuele jaarrekening en/of voor de geconsolideerde jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemingen, is het, vanwege het evenredigheidsaspect, erg onwaarschijnlijk dat deze verplichting voor MKB's zal gelden. De lidstaten kunnen MKB's echter wel toestaan om als zij dat wensen, goedgekeurde IAS te gebruiken voor het opstellen van hun jaarrekening.

V. Raadpleging

6. De FEE (accountants), UNICE/ERT (industrie), FESE (effectenbeurzen), EFFAS (financieel analysten), CEA (verzekeringen) en UEAPME (kleine en middelgrote ondernemingen), hebben alle positief gereageerd op het voorstel en overwegen bij te dragen aan de oprichting van een particuliere organisatie die een comité van deskundigen op het gebied van financiële verslaglegging, het technisch comité voor financiële verslaglegging, ondersteunt.