Home

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen (de Republiek Belarus, het Koninkrijk Nepal, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Volksrepubliek China, Oekraïne, de Arabische Republiek Egypte)

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen (de Republiek Belarus, het Koninkrijk Nepal, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Volksrepubliek China, Oekraïne, de Arabische Republiek Egypte)

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen (de Republiek Belarus, het Koninkrijk Nepal, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Volksrepubliek China, Oekraïne, de Arabische Republiek Egypte) /* COM/2000/0374 def. */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen (de Republiek Belarus, het Koninkrijk Nepal, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Volksrepubliek China, Oekraïne, de Arabische Republiek Egypte)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

In de tweede helft van 1999 heeft de Commissie overeenkomstig de richtsnoeren van de Raad onderhandelingen gevoerd over overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen (de Republiek Belarus, het Koninkrijk Nepal, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Volksrepubliek China, Oekraïne, de Arabische Republiek Egypte) en deze geparafeerd.

In afwachting van de voltooiing van de procedures voor de officiële sluiting van deze overeenkomsten, worden zij voorlopig en op basis van reciprociteit toegepast voor het jaar 2000.

De Commissie stelt de Raad derhalve voor deze overeenkomsten namens de Europese Gemeenschap officieel goed te keuren en te ondertekenen.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen (de Republiek Belarus, het Koninkrijk Nepal, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, de Volksrepubliek China, Oekraïne, de Arabische Republiek Egypte)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over overeenkomsten betreffende de handel in textielproducten met bepaalde derde landen.

(2) Deze overeenkomsten worden voorlopig en op basis van reciprociteit toegepast.

(3) Deze overeenkomsten dienen officieel te worden gesloten.

BESLUIT:

Artikel 1

De in bijlage I opgenomen overeenkomsten worden goedgekeurd en zullen namens de Gemeenschap worden ondertekend.

De teksten van de overeenkomsten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die bevoegd zijn bovengenoemde overeenkomsten te ondertekenen.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE I

* Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus betreffende de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 december 1999 [1].

[1] PB L 336 van 29.12.1999, blz. 26.

* Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal betreffende de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 13 september 1999 [2].

[2] PB L 32 van 7.2.2000, blz. 1.

* Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 december 1999 [3].

[3] PB L 344 van 31.12.1999, blz. 1.

* Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en bepaalde derde landen (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan) betreffende de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 december 1999 [4].

[4] PB L 343 van 31.12.1999, blz. 1.

* Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China betreffende de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 december 1999 [5].

[5] PB L 345 van 31.12.1999, blz. 1.

* Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne betreffende de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 december 1999 [6].

[6] PB L 337 van 30.12.1999, blz. 43.

* Memorandum van Overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte inzake de handel in textielproducten, voorlopig toegepast overeenkomstig het besluit van de Raad van 21 december 1999 [7].