Home

Voorstel voor een Besluit van de Raad over de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over visserijproducten, tot wijziging van de Europa- Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Bulgarije, anderzijds

Voorstel voor een Besluit van de Raad over de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over visserijproducten, tot wijziging van de Europa- Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Bulgarije, anderzijds

Voorstel voor een Besluit van de Raad over de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over visserijproducten, tot wijziging van de Europa- Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Bulgarije, anderzijds /* COM/99/0431 def. - ACC 99/0193 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over visserijproducten, tot wijziging van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds (door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op grond van het bepaalde in artikel 21, lid 5, en artikel 24 van de Europa-Overeenkomst met Bulgarije, kunnen onderhandelingen worden gevoerd over wederzijdse tariefconcessies voor visserijproducten.

In september 1998 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan richtsnoeren voor de Commissie voor deze onderhandelingen. De onderhandelingen werden gevoerd in oktober en november.

Onderhandeld werd op basis van een aantal non-papers, opgesteld naar aanleiding van besprekingen met de lidstaten in de werkgroep Midden- en Oost-Europese Landen van de Raad. Gedurende de onderhandelingen met Bulgarije werden enkele kleine wijzigingen aangebracht in de aangeboden concessies. Deze wijzigingen werden, waar mogelijk, in de tekst verwerkt, rekening houdende met de belangen van de lidstaten.

De Commissie is van oordeel dat de onderhandelingen tot een evenwichtig en aanvaardbaar resultaat hebben geleid, dat voor de Gemeenschap netto gunstig is.

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over visserijproducten, tot wijziging van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het wenselijk is de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds [1], door middel van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met de Republiek Bulgarije te wijzigen, teneinde te voorzien in preferentiële voorwaarden voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde vis en visserijproducten van oorsprong uit de Republiek Bulgarije en voor de invoer in de Republiek Bulgarije van bepaalde vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap;

[1] PB L 358 van 31.12.1994, blz. 1.

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Bulgarije over visserijproducten, tot wijziging van artikel 24 van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, en tot vaststelling van een nieuw protocol bij die Overeenkomst inzake handelsregelingen voor bepaalde vis en visserijproducten, wordt goedgekeurd namens de Europese Gemeenschap.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst te ondertekenen en daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije over visserijproducten

A. Brief van de Gemeenschap

Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, ondertekend op 8 maart 1993 [, en naar de aanbeveling die het Gemengd Comité heeft vastgesteld op in betreffende de invoer van bepaalde vis en visserijproducten].

Ik heb de eer te bevestigen dat de Gemeenschap [met deze aanbeveling instemt en derhalve] de volgende wijzigingen in de Europa-Overeenkomst aanbrengt:

(i) Aan artikel 24 van de Europa-Overeenkomst wordt de volgende zin toegevoegd:

'Protocol nr. (nummer) stelt de handelsregelingen vast voor bepaalde vis en visserijproducten, opgenomen in de bijlagen bij dat Protocol.'

(ii) Aan de Europa-Overeenkomst wordt een protocol toegevoegd inzake regelingen voor de handel tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije in bepaalde vis en visserijproducten, alsmede enkele bijlagen bij dat protocol.

Ik moge U verzoeken mij mede te delen of de Regering van de Republiek Bulgarije instemt met deze wijzigingen van de Europa-Overeenkomst.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Europese Gemeenschap

B. Brief van Bulgarije

Mijnheer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden welke als volgt luidt:

"Ik heb de eer te verwijzen naar de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, ondertekend op 8 maart 1993 [, en naar de aanbeveling die het Gemengd Comité heeft vastgesteld op in betreffende de invoer van bepaalde vis en visserijproducten].

Ik heb de eer te bevestigen dat de Gemeenschap [met deze aanbeveling instemt en derhalve] de volgende wijzigingen in de Europa-Overeenkomst aanbrengt:

(i) Aan artikel 24 van de Europa-Overeenkomst wordt de volgende zin toegevoegd:

'Protocol nr. (nummer) stelt de handelsregelingen vast voor bepaalde vis en visserijproducten, opgenomen in de bijlagen bij dat Protocol.'

(ii) Aan de Europa-Overeenkomst wordt een protocol toegevoegd inzake regelingen voor de handel tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije in bepaalde vis en visserijproducten, alsmede enkele bijlagen bij dat protocol.

Ik moge U verzoeken mij mede te delen of de Regering van de Republiek Bulgarije instemt met deze wijzigingen van de Europa-Overeenkomst."

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn Regering instemt met de inhoud van Uw brief en met de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Voor de Regering van de Republiek Bulgarije

PROTOCOL [ ] tot vaststelling van de regelingen voor de handel in bepaalde vis en visserijproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije

Artikel 1

De Gemeenschap kent de in bijlage I vermelde tariefconcessies toe voor vis en visserijproducten van oorsprong uit Bulgarije, met inachtneming van de in die bijlage vastgestelde kwantitatieve beperkingen.

Artikel 2

Bulgarije kent de in bijlage II vermelde tariefconcessies toe voor vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap, met inachtneming van de in die bijlage vastgestelde kwantitatieve beperkingen.

Artikel 3

De Gemeenschap en Bulgarije zullen in de Associatieraad op geregelde basis of op verzoek van een der partijen de mogelijkheden, per product en op basis van wederkerigheid, bespreken om elkaar verdere concessies te verlenen, daarbij rekening houdende met de structuur van de onderlinge handel in visserijproducten, de bijzondere gevoeligheid van die producten en mogelijkheid van marktexpansie.

Artikel 4

De in de bijlagen I en II genoemde tariefconcessies treden in werking op [ ].

BIJLAGE I

Voor de invoer in de Gemeenschap van de volgende producten van oorsprong uit Bulgarije gelden de volgende concessies

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Voor de invoer in Bulgarije van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap gelden de volgende concessies

>RUIMTE VOOR DE TABEL>