Home

Resolutie over de zaak-Leonard Peltier

Resolutie over de zaak-Leonard Peltier

Resolutie over de zaak-Leonard Peltier

Publicatieblad Nr. C 150 van 28/05/1999 blz. 0384


B4-0169, 0175, 0179, 0199/99

Resolutie over de zaak-Leonard Peltier

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 1994 over clementieverlening aan Leonard Peltier ((PB C 18 van 23.1.1995, blz. 183.)),

A. herinnerend aan de rol die Leonard Peltier bij de verdediging van de rechten van de inheemse volkeren heeft gespeeld,

B. overwegende dat Leonard Peltier nadat hij uit Canada was uitgewezen, in 1977 tot tweemaal levenslang werd veroordeeld, hoewel geen enkel bewijs van zijn schuld is geleverd,

C. overwegende dat Amnesty International herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de eerlijkheid van het proces dat tot de veroordeling van Leonard Peltier heeft geleid,

D. overwegende dat de Amerikaanse overheid thans toegeeft dat de beëdigde verklaringen die voor de arrestatie en uitlevering uit Canada van Leonard Peltier zijn gebruikt, vals zijn en dat de Amerikaanse openbare aanklager Lynn Crooks heeft verklaard dat de Amerikaanse overheid niet kon bewijzen wie de agenten heeft vermoord,

E. overwegende dat zich de gezondheidstoestand van Leonard Peltier na een verblijf van 23 jaar in federale gevangenissen ernstig heeft verslechterd en dat zijn leven volgens specialisten gevaar kan lopen, indien hij geen goede medische behandeling krijgt,

F. overwegende dat de gevangenisautoriteiten aan Leonard Peltier nog steeds een passende medische behandeling ontzeggen in strijd met de internationale humanitaire rechtsregels en zijn grondwettelijke rechten,

G. overwegende dat Leonard Peltier alle mogelijkheden om in beroep te gaan overeenkomstig de Amerikaanse wetgeving heeft uitgeput,

1. dringt andermaal aan op gratieverlening door de president van de Verenigde Staten;

2. dringt erop aan dat Leonard Peltier naar een kliniek wordt overgebracht waar hij de juiste medische behandeling kan krijgen;

3. verzoekt andermaal om een onderzoek naar de juridische onregelmatigheden die zich bij de veroordeling van Leonard Peltier hebben voorgedaan;

4. gelast zijn delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten om de zaak-Peltier op de agenda van de eerstvolgende bijeenkomst met Amerikaanse parlementsleden te plaatsen;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en het Congres en de president van de Verenigde Staten.