Home

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 8/1999, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) (13490/ 2/98 - C4-0017/99 97/0340(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 8/1999, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) (13490/ 2/98 - C4-0017/99 97/0340(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 8/1999, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) (13490/ 2/98 - C4-0017/99 97/0340(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Publicatieblad Nr. C 219 van 30/07/1999 blz. 0057


A4-0131/99

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 8/1999, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) (13490/2/98 - C4-0017/99 - 97/0340(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (13490/2/98 - C4-0017/99 - 97/0340(COD)) ((PB C 55 van 25.2.1999, blz. 1.)),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((PB C 379 van 7.12.1998, blz. 68.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(97)0661 ((PB C 54 van 21.2.1998, blz. 3.)),

- gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie COM(98)0786 ((PB C 23 van 28.1.1999, blz. 8.)),

- gelet op artikel 189 B, lid 2 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 72 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en het advies van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken (A4-0131/99),

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2. verzoekt de Commissie in haar overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, sub d) van het EG-Verdrag uit te brengen advies in te stemmen met de amendementen van het Parlement;

3. verzoekt de Raad zijn goedkeuring te hechten aan alle amendementen van het Parlement, zijn gemeenschappelijk standpunt dienovereenkomstig te wijzigen en het besluit definitief vast te stellen;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(Amendement 1)

Artikel 4, sub g)

>Oorspronkelijke tekst>

g) aan de burgers van de Europese Unie ten goede komen.

>Tekst na stemming van het EP>

g) aan de

personen in de Europese Unie ten goede komen.

(Amendement 2)

Bijlage, deel A, paragraaf 5

>Oorspronkelijke tekst>

5. Uitbouw van de netten die, in het kader van het communautaire beleid en activiteiten en in onvoorziene omstandigheden, dringend vereist zijn ter ondersteuning van activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten, onder meer voor de bescherming van leven en gezondheid van mens, dier en plant, de rechten van de Europese consument of de fundamentele belangen van de Gemeenschap.

>Tekst na stemming van het EP>

5. Uitbouw van de netten die, in het kader van het communautaire beleid en activiteiten en in onvoorziene omstandigheden, dringend vereist zijn ter ondersteuning van activiteiten van de Gemeenschap en de lidstaten,

onder meer voor de bescherming van leven en gezondheid van mens, dier en plant, de rechten van de Europese consument, de levensomstandigheden van de personen in de Europese Unie of de fundamentele belangen van de Gemeenschap.