Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten (COM(98)0251 C4-0424/98 98/ 0159(SYN))(Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten (COM(98)0251 C4-0424/98 98/ 0159(SYN))(Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten (COM(98)0251 C4-0424/98 98/ 0159(SYN))(Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Publicatieblad Nr. C 175 van 21/06/1999 blz. 0440


Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten(COM(98)0251 - C4-0424/98 - 98/0159(SYN))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijzigingen:

(Amendement 5)

Artikel 1 bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 1 bis

Deze richtlijn is niet van toepassing op vrachtschepen die uitsluitend worden ingezet voor de handel tussen havens in verschillende lidstaten.

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

De in artikel 1, lid 1 genoemde diensten hebben betrekking op diensten die door passagiersschepen worden uitgevoerd. Onder een "passagiersschip" wordt verstaan een zeewaardig vaartuig dat meer dan 12 passagiers vervoert. Voor de doeleinden van deze richtlijn worden chauffeurs en bijrijders van vrachtwagens of spoorwegvoertuigen voor goederenvervoer die in het kader van hun werk met hun voertuigen worden vervoerd niet meegerekend als passagiers.

(Amendement 6)

Artikel 2, lid 1, sub b)

>Oorspronkelijke tekst>

b) de collectieve overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard, voorzover zij van toepassing zijn op de in artikel 1, lid 1 genoemde activiteiten, die gelden voor de onderdanen van de lidstaat waar het schip is geregistreerd.

>Tekst na stemming van het EP>

b) de collectieve overeenkomsten

, arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn verklaard, voorzover zij van toepassing zijn op de in artikel 1, lid 1 genoemde activiteiten, die gelden voor de onderdanen van de lidstaat waar het schip is geregistreerd.

(Amendement 7)

Artikel 2, lid 3, sub g bis) (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

g bis) verbod op permanent verblijf van de zeelieden aan boord van de schepen waarop zij werken, behalve om bepaalde dienstredenen;

(Amendement 8)

Artikel 3 bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 3 bis

De Raad en het Europees Parlement keuren samen vóór 31 december 1999 op voorstel van de Commissie een besluit goed tot instelling van een actieprogramma van de Europese Unie, voorzien van welomschreven doelstellingen voor de beroepsopleiding, om het zeevaartberoep aantrekkelijker te maken voor jongeren, evenals de middelen om dit programma te financieren.

(Amendement 9)

Artikel 6 bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

Artikel 6 bis

De Commissie doet de Raad en het Europees Parlement een verslag toekomen over de eventuele effecten van de uitvoering van deze richtlijn.

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten (COM(98)0251 - C4-0424/98 - 98/0159(SYN))(Samenwerkingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(98)0251 - 98/0159(SYN) ((PB C 213 van 9.7.1998, blz. 17.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 189 C en artikel 84, lid 2, van het EG-Verdrag (C4-0424/98),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A4-0075/99),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag, dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad de door het Parlement aangenomen wijzigingen op te nemen in zijn krachtens artikel 189 C, sub a) van het EG-Verdrag vast te stellen gemeenschappelijk standpunt;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.