Home

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro- financiële bijstand aan Oekraïne (COM(97)0588 C4-0614/97 97/0312(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro- financiële bijstand aan Oekraïne (COM(97)0588 C4-0614/97 97/0312(CNS))

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro- financiële bijstand aan Oekraïne (COM(97)0588 C4-0614/97 97/0312(CNS))

Publicatieblad Nr. C 080 van 16/03/1998 blz. 0029


A4-0025/98

Voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne (COM(97)0588 - C4-0614/97 - 97/0312(CNS))

Dit voorstel wordt goedgekeurd met de volgende wijziging:

(Amendement 1)

Achtste overweging

>Oorspronkelijke tekst>

overwegende dat de Oekraïense autoriteiten hebben toegezegd dat het plan voor de sluiting van de kerncentrale van Tsjernobyl ten uitvoer zou worden gelegd, overeenkomstig de door de Groep van Zeven en de Europese Unie gesteunde voorwaarden,

>Tekst na stemming van het EP>

onder verwijzing naar de toezeggingen die door de Oekraïense autoriteiten, de Groep van Zeven (G7) en de Europese Unie in het kader van het op 21 december 1995 ondertekende Protocol zijn gedaan betreffende de sluiting van de kerncentrale van Tsjernobyl uiterlijk in het jaar 2000,

Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne (COM(97)0588 - C4-0614/97 - 97/0312(CNS)) (Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad COM(97)0588 - 97/0312(CNS) ((PB C 386 van 20.12.1997, blz. 10.)),

- geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 235 van het EG-Verdrag (C4-0614/97),

- gelet op artikel 58 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie externe economische betrekkingen en het advies van de Begrotingscommissie (A4-0025/98),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst dat de overlegprocedure wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit advies te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.