Home

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (C4-0306/97 95/ 0280(COD))

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (C4-0306/97 95/ 0280(COD))

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (C4-0306/97 95/ 0280(COD))

Publicatieblad Nr. C 286 van 22/09/1997 blz. 0083


A4-0240/97

Besluit betreffende de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (C4-0306/97 - 95/0280(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst en de daarop betrekking hebbende verklaring van de Commissie (C4-0306/97 - 95/0280(COD)),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((PB C 166 van 10.6.1996, blz. 87.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad COM(95)0543 ((PB C 62 van 1.3.1996, blz. 3.)),

- gezien zijn besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt ((PB C 20 van 20.1.1997, blz. 55.)),

- gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(97)0032 - C4-0074/97),

- gelet op artikel 189 B, lid 5 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 77, lid 2 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A4-0240/97),

1. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke ontwerptekst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 191, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3. verzoekt zijn secretaris-generaal in het kader van zijn bevoegdheden het besluit te ondertekenen en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publikatieblad;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.