Home

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ('Douane 2000')"

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ('Douane 2000')"

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ('Douane 2000')"

Publicatieblad Nr. C 073 van 09/03/1998 blz. 0016


Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de beschikking van 19 december 1996 houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ('Douane 2000')"

(98/C 73/04)

De Raad heeft op 26 september 1997 besloten, overeenkomstig artikel 100 A van het EG-Verdrag, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.

De Afdeling voor industrie, handel, ambacht en diensten, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 3 december 1997 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Giesecke.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 350e Zitting van 10 en 11 december 1997 (vergadering van 10 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 101 stemmen vóór, 2 tegen, bij 6 onthoudingen is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1. Onderhavig voorstel strekt ertoe, aanvullende financiering te bieden ten behoeve van het actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2000) gedurende het tijdvak 1998-2000. Het Comité had hierover reeds in september 1995 positief geadviseerd ().

1.2. Douane 2000 wordt hoofdzakelijk via het IDA-programma gefinancierd. IDA loopt op 31 december 1997 af, terwijl Douane 2000 tot en met 31 december 2000 doorloopt. Daarom is een adequate aanvullende financiering voor de jaren 1998-2000 geboden.

2. Het Commissievoorstel

2.1. De Commissie stelt derhalve voor, het financiële kader van Beschikking nr. 210/97/EG () tot de jaren 1998-2000 uit te breiden.

2.2. Voorts wil zij de middelen voor de informatiseringscomponent van Douane 2000 van 23 miljoen tot 58 miljoen ecu verhogen.

3. Opmerkingen

3.1. Het voorstel van de Commissie verdient bijval.

3.2. Dit geldt met name voor de prioriteitenstelling, op grond waarvan nagenoeg de helft van de middelen is gereserveerd voor het opzetten van het Nieuw Systeem voor Communautair Douanevervoer (NCTS) en de harmonisering van systemen voor gegevensuitwisseling tussen lid-staten en Commissie (CCN/CSI).

3.3. Het Comité benadrukte het belang van beide doelstellingen reeds in zijn adviezen over Douane 2000 en het actieplan voor het Europese douanevervoer ().

3.4. Het Commissiedocument bevat aan het slot een "indicatieve uitsplitsing van de informatiseringsmaatregelen" over de verschillende systemen. Omdat een en ander slechts ramingen betreft, beveelt het Comité aan, de middelen flexibel, overeenkomstig de behoeften van de afzonderlijke systemen, te verdelen.

3.5. Voorts verzoekt het de Commissie, hem jaarlijks verslag te doen over doel en efficiëntie van de desbetreffende uitgaven.

3.6. Dit verslag moet ook duidelijke informatie bevatten over verschuivingen in de verdeling van de middelen over de systemen.

3.7. Het is van groot belang dat de Gemeenschap haar toepassingen op douanegebied op de internationaal erkende UN/EDIFACT-norm afstemt. Zodoende kan tevens voor de wenselijke communicatie met het bedrijfsleven worden gezorgd.

Brussel, 10 december 1997.

De voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité

T. JENKINS

() PB C 301 van 13.11.1995.

() PB L 33 van 4.2.1997, blz. 24.

() PB C 355 van 21.11.1997.