Home

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG en 89/530/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG en 89/530/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG en 89/530/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen /* COM/96/0594 DEF - COD 96/0280 */

Publicatieblad Nr. C 019 van 18/01/1997 blz. 0006


Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG en 89/530/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen (97/C 19/06) COM(96) 594 def. - 96/0280(COD)

(Door de Commissie ingediend op 21 november 1996)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag,

Overwegende dat bij artikel G van het Verdrag betreffende de Europese Unie de benaming "Europese Economische Gemeenschap" is vervangen door de benaming "Europese Gemeenschap"; dat derhalve de afkorting "EEG" dient te worden vervangen door de afkorting "EG";

Overwegende dat de vermelding "EEG-meststof" voorkomt in een aantal bepalingen van Richtlijn 76/116/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen (1), van Richtlijn 80/876/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte (2), van Richtlijn 89/284/EEG van de Raad van 13 april 1989 tot aanvulling en wijziging van Richtlijn 76/116/EEG met betrekking tot calcium, magnesium, natrium en zwavel in meststoffen (3) en van Richtlijn 89/530/EEG van de Raad van 18 september 1989 tot aanvulling en wijziging van Richtlijn 76/116/EEG voor wat betreft de spoorelementen boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink in meststoffen; dat in deze bepalingen, de vermelding "EEG-meststof" derhalve dient te worden vervangen door de vermelding "EG-meststof";

Overwegende dat de producenten echter in het algemeen grote hoeveelheden verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten in voorraad hebben; dat een dergelijke wijziging van de vermelding voor deze bedrijven extra kosten zou kunnen opleveren als deze onmiddellijk in werking zou treden; dat derhalve een overgangsperiode dient te worden vastgesteld gedurende welke verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten met de vermelding "EEG-meststof" nog kunnen worden gebruikt.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Richtlijn 76/116/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 1 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

b) in artikel 2 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

c) in artikel 7 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

d) in Artikel 8, lid 1, wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

e) in bijlage II, punt 1, onder a), wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

2. Richtlijn 80/876/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 2 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

b) in artikel 4 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

c) in artikel 6 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

d) in artikel 7, lid 1, wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

e) in artikel 7, lid 3, wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

3. Richtlijn 89/284/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 1 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

b) in artikel 2 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

c) in artikel 4 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

d) in artikel 6, punt a), wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

e) in artikel 9, punten 1 en 2 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

4. Richtlijn 89/530/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 1, lid 1, wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

b) in artikel 1, lid 2, wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

c) in artikel 2 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

d) in artikel 3, lid 1, wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

e) in artikel 3, lid 1, punt b) wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

f) in artikel 4, punt a), wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

g) in artikel 6 wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

h) in de hoofdstukken C en D van de bijlage wordt de vermelding wordt de vermelding "EEG-meststof" vervangen door de vermelding "EG-meststof";

Artikel 2

De verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten met de vermelding "EEG-meststof" mogen tot 31 december 1998 worden gebruikt.

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie onmiddellijk alle bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

(1) PB nr. L 24 van 30. 1. 1976, blz. 21. Richtlijn laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij Richtlijn 89/530/EEG (PB nr. L 281 van 30. 9. 1989, blz. 116).

(2) PB nr. L 250 van 23. 9. 1980, blz. 7.

(3) PB nr. L 111 van 22. 4. 1989, blz. 34.