Home

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van Richtlijn 93/53/EEG tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van Richtlijn 93/53/EEG tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van Richtlijn 93/53/EEG tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten /* COM/96/0279 DEF - CNS 96/0158 */

Publicatieblad Nr. C 242 van 21/08/1996 blz. 0013


Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 93/53/EEG tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten

(96/C 242/09)

(Voor de EER relevante tekst)

COM(96) 279 def. - 96/0158(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 20 juni 1996)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/22/EG (2), de veterinairrechtelijke voorschriften zijn vastgesteld voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren die vatbaar zijn voor de in bijlage A bij die richtlijn vermelde ziekten; dat deze lijst bestaat uit virusziekten als IHN en VHS, en uit Gyrodactylose, een ziekte die wordt veroorzaakt door de parasiet Gyrodactylus salaris;

Overwegende dat bij Richtlijn 93/53/EEG van de Raad van 24 juni 1993 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, maatregelen zijn vastgesteld voor de bestrijding van infectieuze zalmanemie (ISA), infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) en virale hemorragische septikemie (VHS);

Overwegende dat de bij Richtlijn 93/53/EEG vastgestelde maatregelen afgestemd zijn op de bestrijding van virusziekten; dat de maatregelen bijgevolg niet kunnen gelden voor Gyrodactylose,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 93/53/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

Bij deze richtlijn worden de minimale communautaire maatregelen vastgesteld voor de bestrijding van de in artikel 2, punten 1 en 2, bedoelde visziekten.".

2. Artikel 2, punt 1, wordt vervangen door:

"1. Ziekten van lijst I: infectieuze zalmanemie als bedoeld in bijlage A, lijst I, bij Richtlijn 91/67/EEG.".

3. Artikel 2, punt 2, wordt vervangen door:

"2. Ziekten van lijst II: infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie als bedoeld in bijlage A, lijst II, bij Richtlijn 91/67/EEG.".

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 juli 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

(1) PB nr. L 46 van 19. 2. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 243 van 11. 10. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 175 van 19. 7. 1993, blz. 23.