Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten /* COM/96/0177 DEF - CNS 96/0120 */

Publicatieblad Nr. C 191 van 02/07/1996 blz. 0007


Voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten

(96/C 191/07)

COM(96) 177 def. - 96/0120(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 13 mei 1996)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat de citrussector momenteel wordt gekenmerkt door het feit dat de in de Gemeenschap geproduceerde citrusvruchten nog altijd zeer moeilijk afzet vinden; dat deze moeilijkheden vooral te maken hebben met de geproduceerde variëteiten, de overproduktie en de voorwaarden waaronder verse en verwerkte citrusvruchten worden afgezet;

Overwegende dat het communautaire aanbod van sinaasappelen, mandarijnen en citroenen voor bepaalde variëteiten namelijk nog altijd meer is afgestemd op de vraag op de verse markt; dat de produktie van clementines de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen dat overschotten zijn ontstaan; dat er ten slotte ook overschotten zijn voor satsuma's, die van de verse markt worden verdrongen door clementines; dat een steunregeling voor de telers derhalve een stimulans moet zijn voor de levering van de betrokken citrussoorten voor verwerking tot sap of tot partjes;

Overwegende dat het dienstig is deze regeling toe te passen in het kader van contracten tussen enerzijds verwerkers en anderzijds telersverenigingen teneinde de industrie regelmatig van grondstoffen te kunnen voorzien en de te leveren produkten degelijk te kunnen controleren; dat deze regeling ervoor moet zorgen dat voor de consument produkten van redelijke kwaliteit tegen redelijke prijzen verkrijgbaar zijn;

Overwegende dat het, om de telers ertoe aan te zetten hun produkten liever voor verwerking te leveren dan ze uit de markt te laten nemen, dienstig is te bepalen dat steun wordt toegekend aan telersverenigingen die citrusvruchten leveren aan verwerkende bedrijven; dat de steunbedragen moeten worden vastgesteld voor een overgangsperiode van vijf verkoopseizoenen, en zo dat in het laatste daarvan deze bedragen telkens op een enkel niveau liggen; dat voor de berekening van deze bedragen wordt uitgegaan van de in 1995/1996 bestaande verhouding financiële vergoeding/minimumprijs en, behalve voor satsuma's en clementines, deze bedragen gedurende de overgangsperiode ieder jaar verder worden gekort teneinde de regeling te laten sporen met de algemene doelstellingen van de gemeenschappelijke marktordening voor verse produkten;

Overwegende dat de afzet in de citrussector wordt gekenmerkt door structurele tekortkomingen die tot uiting komen in een te sterk versnipperd aanbod; dat de onderhavige regeling derhalve ten goede moet komen aan individuele telers die hun hele voor verwerking bestemde citrusoogst via telersverenigingen leveren; dat bijgevolg in dat geval een lager steunbedrag moet worden toegekend teneinde de regeling parallel te houden met die in de sector verse produkten; dat het om dezelfde structurele redenen verantwoord is te bepalen dat een toeslag op de steun wordt toegekend aan telersverenigingen die meerjarencontracten sluiten voor levering van bepaalde minimumhoeveelheden;

Overwegende dat volgens de verordening die voor verse produkten geldt niet onbeperkt produkten uit de markt mogen worden genomen; dat derhalve moet worden voorkomen dat bij een toeneming van de produktie verwerking systematisch als alternatieve afzetmogelijkheid wordt gebruikt; dat de vaststelling van een verwerkingsdrempel bij overschrijding waarvan de steun in het daaropvolgende verkoopseizoen wordt verlaagd, daartoe een adequate maatregel lijkt te zijn; dat vaste drempels moeten worden vastgesteld, gebaseerd op het gemiddelde van de hoeveelheden waarvoor in een referentieperiode de financiële vergoeding is uitgekeerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt een communautaire steunregeling ingesteld voor telersverenigingen die bepaalde in de Gemeenschap geoogste citrussoorten aan verwerkende bedrijven leveren. Deze regeling heeft betrekking op:

a) sinaasappelen, mandarijnen, clementines en citroenen die tot sap worden verwerkt;

b) satsuma's en clementines die tot partjes worden verwerkt.

Artikel 2

1. De in artikel 1 bedoelde regeling is gebaseerd op contracten tussen enerzijds op grond van Verordening (EG) nr. . . ./96 erkende telersverenigingen of voorlopig als telersvereniging erkende groeperingen en anderzijds verwerkende bedrijven of wettelijk opgerichte verenigingen of groeperingen daarvan.

2. De uiterste datum voor het sluiten van deze contracten en de minimumlooptijd ervan worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 45 van Verordening (EG) nr. . . ./96. In de contracten moeten de betrokken hoeveelheden, de spreiding van de leveringen aan de verwerkende bedrijven en de aan de telersverenigingen te betalen prijs worden aangegeven.

3. Zodra de contracten zijn gesloten, moeten zij worden toegezonden aan de bevoegde instanties van de betrokken Lid-Staten, die belast zijn met de kwantitatieve en de kwalitatieve controle op

a) de door de telersverenigingen aan de verwerkende bedrijven geleverde hoeveelheden;

b) de effectieve verwerking van de geleverde hoeveelheden door de verwerkers.

Artikel 3

1. Aan de telersverenigingen wordt steun toegekend voor de hoeveelheden die zij in het kader van de in artikel 2 bedoelde contracten aan verwerkende bedrijven leveren.

2. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde steun is vastgesteld in tabel 1 van de bijlage.

In dit verband geldt evenwel het volgende:

a) wanneer het in artikel 2, lid 1, bedoelde contract over verschillende verkoopseizoenen loopt en betrekking heeft op een volgens de procedure van artikel 45 van Verordening (EG) nr. . . ./96 te bepalen minimumhoeveelheid citrusvruchten, zijn de in tabel 2 van de bijlage vastgestelde bedragen van toepassing;

b) voor de hoeveelheden die in het kader van artikel 4 worden geleverd, zijn de in tabel 3 van de bijlage vastgestelde bedragen van toepassing.

3. De steun wordt door de Lid-Staten aan de telersverenigingen die daartoe een verzoek indienen, uitbetaald zodra de controle-instanties van de Lid-Staat waar de verwerking plaatsvindt, hebben geconstateerd dat de produkten waarvoor een contract is gesloten aan de verwerkende industrie zijn geleverd.

De telersverenigingen geven de ontvangen steun door aan hun leden.

Artikel 4

1. De telersverenigingen moeten de in deze verordening omschreven steunregeling ook laten gelden voor individuele telers die niet bij een telersvereniging zijn aangesloten, maar die zich ertoe verbinden hun volledige produktie van voor verwerking bestemde citrusvruchten via de betrokken telersvereniging af te zetten en een bijdrage betalen op grond van de extra beheerskosten die voor de telersvereniging verbonden zijn aan de uitvoering van deze bepaling.

2. Wanneer lid 1 wordt toegepast:

a) wordt de door de telersvereniging ontvangen steun doorgegeven aan de betrokken teler,

b) mogen de door de individuele telers geleverde hoeveelheden niet in aanmerking worden genomen voor de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde meerjarencontracten.

Artikel 5

1. Voor sinaasappelen, citroenen en de produktgroep "mandarijnen, clementines en satsuma's" worden de volgende drempels voor verwerking vastgesteld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Indien in een bepaald verkoopseizoen de hoeveelheid voor sinaasappelen, citroenen, of mandarijnen, clementines en satsuma's, die in het kader van de in deze verordening omschreven regeling voor verwerking wordt geleverd, de in lid 1 vastgestelde verwerkingsdrempel overschrijdt, wordt de overeenkomstig artikel 3, lid 2, voor het daaropvolgende verkoopseizoen voor de betrokken produkten vast te stellen steun verminderd met 1 % per tranche waarmee de verwerkingsdrempel is overschreden. De overschrijdingstranche wordt voor elke categorie vastgesteld op 1 % van de in lid 1 vastgestelde drempel. Voor sinaasappelen en citroenen wordt voor een bepaald verkoopseizoen de eventuele overschrijding van de drempel evenwel geconstateerd over een periode van twaalf opeenvolgende maanden, die niet geheel met het verkoopseizoen samenvalt.

Artikel 6

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening, en met name de controlemaatregelen en sancties, de verkoopseizoenen, de minimumkenmerken van de voor verwerking te leveren grondstof en de financiële consequenties die zijn verbonden aan het overschrijden van de drempel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 45 van Verordening (EG) nr. . . ./96.

Artikel 7

De in deze verordening vervatte maatregelen worden beschouwd als interventies ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1). Zij worden gefinancierd uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie.

Artikel 8

Verordening (EEG) nr. 1035/77 en Verordening (EG) nr. 3119/93 worden ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 1996/1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.

BIJLAGE

Steunbedragen als bedoeld in artikel 3, lid 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>