Home

Voorstel voor een VERORDENING (EG) NR. VAN DE RAAD van tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1995/96

Voorstel voor een VERORDENING (EG) NR. VAN DE RAAD van tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1995/96

Voorstel voor een VERORDENING (EG) NR. VAN DE RAAD van tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1995/96 /* COM/95/34DEF - CNS 95/0043 */

Publicatieblad Nr. C 099 van 21/04/1995 blz. 0018


Voorstel voor een

VERORDENING (EG) Nr. . . . VAN DE RAAD

van . . .

tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1995/1996

(95/C 99/12)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad van 24 april 1972 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2059/92 (), inzonderheid op artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 845/72 is bepaald dat het steunbedrag voor in de Gemeenschap geteelde zijderupsen ieder jaar zo moet worden vastgesteld, dat het ertoe bijdraagt de zijderupsentelers een redelijk inkomen te verzekeren, gelet op de toestand van de markt van cocons en van ruwe zijde, op de te verwachten ontwikkeling daarvan en op de invoerpolitiek;

Overwegende dat op grond van bovengenoemde criteria het steunbedrag moet worden vastgesteld op onderstaand niveau,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 845/72 bedoelde bedrag van de steun voor zijderupsen wordt voor het teeltseizoen 1995/1996 op 133,32 ecu vastgesteld, per gebruikte doos eieren van zijderupsen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 april 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

()(). . .

() PB nr. L 100 van 27. 4. 1972, blz. 1.

() PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 19.