Home

Resolutie over de situatie in Boeroendi

Resolutie over de situatie in Boeroendi

Resolutie over de situatie in Boeroendi

Publicatieblad Nr. C 017 van 22/01/1996 blz. 0203


B4-1518, 1537, 1543 en 1562/95

Resolutie over de situatie in Boeroendi

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de situatie in Boeroendi,

A. bijzonder verontrust over de aanhoudende instabiliteit in Boeroendi, die er op 6 december 1995 toe heeft geleid dat bij gewelddadige incidenten tussen Hutu-milities en het leger rond Bujumbura 28 doden zijn gevallen,

B. verontrust door berichten die gewag maken van moordpartijen met veel burgerslachtoffers, die plaatsvinden in verschillende streken van het land en in de afgelegen heuvels,

C. bevreesd dat de niet aflatende provocerende houding van extremisten in beide kampen en de meedogenloze reactie van het leger een nieuwe golf van rassenmoorden op gang kunnen brengen, terwijl in 1993 reeds 50.000 mensen op zulke wijze om het leven zijn gekomen,

D. met spijt overwegende dat de partijen die aanwezig geweest zijn op de conferentie van Caïro over het gebied van de grote meren, geen concrete besluiten genomen hebben om een oplossing te vinden voor de explosieve situatie die momenteel in Boeroendi heerst,

E. teleurgesteld overwegende dat er tot op heden, en ondanks de klaarblijkelijke spanningen, nog geen opvolger kon worden benoemd voor Ould Abdallah, de persoonlijke vertegenwoordiger van de secretaris- generaal van de Verenigde Naties,

F. ongerust over de veiligheid van de medewerkers van de niet-gouvernementele organisaties, die meer en meer het doelwit van de extremistische elementen worden,

1. veroordeelt met klem de aanhoudende rassenmoorden en alle andere gewelddaden die het werk zijn van extremistische groeperingen in beide kampen en van militairen, die telkens weer proberen de situatie te destabiliseren en de etnische conflicten op de spits te drijven;

2. betuigt opnieuw zijn volledige steun aan de rechtmatige instellingen van Boeroendi, en meer in het bijzonder aan de president en alle democratische krachten;

3. verzoekt alle betrokken partijen al het nodige te doen om te voorkomen dat het geweld escaleert;

4. wenst dat er een internationale onderzoekcommissie opgericht wordt en dat de schuldigen van de slachtpartijen aangehouden, voor de rechter gebracht en veroordeeld worden, zodat er een einde komt aan het klimaat van straffeloosheid, dat mede verantwoordelijk is voor het opflakkeren van het geweld;

5. verzoekt de Verenigde Naties om zo spoedig mogelijk een speciale vertegenwoordiger te benoemen en uit te sturen, en om hem te laten bijstaan door een uitgebreide ploeg medewerkers om goed op de omstandigheden te kunnen reageren;

6. verzoekt de Commissie, de Raad en de lid-staten onverwijld een doeltreffende, op preventie gerichte strategie voor Boeroendi uit te stippelen en er uitvoering aan te geven in overeenstemming met de op 4 december 1995 door de Raad goedgekeurde richtsnoeren inzake preventieve diplomatie, de oplossing van conflicten en de handhaving van de vrede in Afrika;

7. dringt er speciaal op aan dat de Raad Boeroendi op de agenda voor de topconferentie van Madrid plaatst en snel tot uitvoering van het globale actieplan overgaat dat in Carcassonne vastgesteld is;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lid-staten, de Boeroendese regering, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de OAE.