Home

Besluit (EU, Euratom) 2016/1655 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 7 september 2016 houdende benoeming van rechters bij het Gerecht

Besluit (EU, Euratom) 2016/1655 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 7 september 2016 houdende benoeming van rechters bij het Gerecht

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 19,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 254 en 255,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De ambtstermijn van veertien rechters van het Gerecht verstrijkt op 31 augustus 2016. Voorts verstrijkt ook de ambtstermijn van de rechters als bedoeld in artikel 1 van Besluit (EU, Euratom) 2016/484 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten(1) op 31 augustus 2016, zoals in dat artikel is bepaald.

 2. De heer Barna BERKE, de heer Ricardo da SILVA PASSOS en mevrouw Octavia SPINEANU-MATEI zijn voorgedragen voor het ambt van rechter bij het Gerecht.

 3. Voorts zijn de heer Zoltán CSEHI, de heer Constantinos ILIOPOULOS, mevrouw Anna MARCOULLI en de heer Dean SPIELMANN voorgedragen voor een hernieuwing van hun ambtstermijn.

 4. Het comité dat is ingesteld bij artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft advies uitgebracht over de geschiktheid van de heer Barna BERKE, de heer Zoltán CSEHI, de heer Constantinos ILIOPOULOS, mevrouw Anna MARCOULLI, de heer Ricardo da SILVA PASSOS, de heer Dean SPIELMANN en mevrouw Octavia SPINEANU-MATEI voor de uitoefening van het ambt van rechter bij het Gerecht.

 5. Overgegaan dient te worden tot benoeming van de heer Barna BERKE, de heer Ricardo da SILVA PASSOS en mevrouw Octavia SPINEANU-MATEI voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 augustus 2022.

 6. Overgegaan dient te worden tot benoeming van de heer Zoltán CSEHI, de heer Constantinos ILIOPOULOS, mevrouw Anna MARCOULLI en de heer Dean SPIELMANN voor een nieuwe ambtstermijn die ingaat op 1 september 2016 en eindigt op 31 augustus 2022. Omdat die vier rechters al het ambt van rechter bij het Gerecht hebben uitgeoefend tot en met 31 augustus 2016 en in afwachting van de vaststelling van dit besluit dat ambt blijven uitoefenen, dienen zij voor een nieuwe ambtstermijn te worden benoemd met ingang van de dag volgend op de dag waarop hun vorige ambtstermijn eindigt,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 augustus 2022 worden benoemd tot rechter van het Gerecht:

 • de heer Barna BERKE,

 • de heer Ricardo da SILVA PASSOS,

 • mevrouw Octavia SPINEANU-MATEI.

Artikel 2

Voor de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2022 worden benoemd tot rechter van het Gerecht:

 • de heer Zoltán CSEHI,

 • de heer Constantinos ILIOPOULOS,

 • mevrouw Anna MARCOULLI,

 • de heer Dean SPIELMANN.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 september 2016.

De voorzitter

P. Javorčík