Home

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 19 december 1988 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende goederen, van oorsprong uit Joegoslavie (1989) (88/653/EGKS) #

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 19 december 1988 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende goederen, van oorsprong uit Joegoslavie (1989) (88/653/EGKS) #

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 19 december 1988 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende goederen, van oorsprong uit Joegoslavie (1989) (88/653/EGKS) -

Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1988 blz. 0039 - 0051


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 19 december 1988 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende goederen, van oorsprong uit Joegoslavie ( 1989 ) ( 88/653/EGKS )

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

In overeenstemming met de Commissie,

BESLUITEN :

Artikel 1 1 . Van 1 januari tot en met 31 december 1989 gelden voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië en genoemd in artikel 3 van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal enerzijds, en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië ( 1 ) anderzijds, jaarlijkse maxima en een communautair toezicht .

2 . Bij toepassing van de bepalingen van artikel 16 van de Overeenkomst, zullen de overeenkomstsluitende partijen onderhandelingen beginnen met het oog op het sluiten van een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tot vaststelling van de toekomstige regeling van hun handelsbetrekkingen . In afwachting van het sluiten van bedoeld Protocol moet de in artikel 3 van de Overeenkomst bedoelde regeling voor 1989 worden verlengd .

3 . Binnen de grenzen van deze maxima passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek rechten toe, berekend volgens Besluit 87/603/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, en van de Commissie van 21 december 1987 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op het handelsverkeer van Spanje en Portugal met Joegoslavië voor de produkten die onder het EGKS-Verdrag vallen en tot wijziging van de Besluiten 86/69/EGKS en 87/456/EGKS ( 2 ).

De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde goederen, de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de hoogte van de maxima zijn in de bijlage van dit besluit aangegeven .

4 . De afboekingen op de maxima geschieden naar gelang dat de goederen bij de douane worden aangeboden met een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer conform de bepalingen van Protocol nr . 3 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië ( 3 ).

Een goed kan slechts op het maximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van de invoerrechten opnieuw wordt ingesteld .

De mate waarin van de maxima gebruik is gemaakt, wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer welke onder de in de voorgaande alinea's bepaalde voorwaarden wordt afgeboekt .

De Lid-Staten stellen de Commissie op gezette tijden in kennis van de op bovengenoemde wijze verrichte invoer; deze inlichtingen worden verstrekt op de in lid 4 bepaalde wijze .

5 . Zodra de maxima op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, kunnen de Lid-Staten op elk tijdstip, op verzoek van een van deze Staten of van de Commissie en voor de hele Gemeenschap, de heffing van de ten opzichte van derde landen geldende douanerechten weder instellen .

In het kader van de voorafgaande bepalingen cooerdineert de Commissie de procedures tot wederinstelling van de ten opzichte van derde landen geldende douanerechten, met name door de gemeenschappelijke datum mede te delen voor de gehele Gemeenschap, die rechtstreeks van toepassing is in elke Lid-Staat . Deze mededeling wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

6 . De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de afboekingen die in de loop van de voorafgaande maand zijn verricht . Op verzoek van de Commissie worden de overzichten van de afboekingen om de tien dagen voorgelegd, waarbij deze overzichten binnen vijf volle dagen na het verstrijken van iedere periode van tien dagen moeten worden toegezonden .

Artikel 2 De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat het bepaalde in dit besluit wordt nagekomen .

Artikel 3 De Lid-Staten nemen alle voor de uitvoering van dit besluit benodigde maatregelen .

Gedaan te Brussel, 19 december 1988 .

De Voorzitter Th . PANGALOS EWG:L372UMBH09.96 FF : 5UHO; SETUP : 01; Hoehe : 716 mm; 101 Zeilen; 4736 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde : L 372 HO 09 - 43377 ( 1) PB nr . L 41 van 14 . 2 . 1983, blz . 113.(2 ) PB nr . L 389 van 31. 12 . 1987, blz . 61 . ( 3 ) PB nr . L 41 van 14 . 2 . 1983 . blz . 2 . BIJLAGE Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0010 Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen :

-niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor :

--bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan :

ex 7201 10 11 ---met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent ex 7201 10 19 ---met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent ex 7201 10 30 --bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan ex 7201 10 90 --bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan ex 7201 20 00 -niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor -gelegeerd gietijzer :

ex 7201 30 10 --bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent titaan en 0,5 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent vanadium ex 7201 30 90 --ander ex 7201 40 00 -spiegelijzer Ferrolegeringen :

-andere :

--andere :

---ferrofosfor :

ex 7202 99 11 ----bevattende meer dan 3 doch minder dan 15 gewichtspercenten fosfor Ferroprodukten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroprodukten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen :

ex 7203 90 00 -andere 06.0020 Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed :

-opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7208 11 00 --met een dikte van meer dan 10 mm --met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm :

ex 7208 12 10 ---bestemd om opnieuw te worden gewalst (¹) ---andere :

ex 7208 12 91 ----met in reliëf gewalste motieven ex 7208 12 99 ----andere --met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm :

ex 7208 13 10 ---bestemd om opnieuw te worden gewalst (¹) ---andere :

ex 7208 13 91 ----met in reliëf gewalste motieven ex 7208 13 99 ----andere --met een dikte van minder dan 3 mm :

ex 7208 14 10 ---bestemd om opnieuw te worden gewalst (¹) ex 7208 14 90 ---andere -andere, opgerold, enkel warm gewalst :

--met een dikte van meer dan 10 mm :

ex 7208 21 10 ---met in reliëf gewalste motieven (¹) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen .

aa A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A s 25 495 aa A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A 37 012 Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0020 ( vervolg ) ex 7208 21 90 ---andere --met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm :

ex 7208 22 10 ---bestemd om opnieuw te worden gewalst (¹) ---andere :

ex 7208 22 91 ----met in reliëf gewalste motieven ex 7208 22 99 ----andere --met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm :

ex 7208 23 10 ---bestemd om opnieuw te worden gewalst (¹) ---andere :

ex 7208 23 91 ----met in reliëf gewalste motieven ex 7208 23 99 ----andere --met een dikte van minder dan 3 mm :

ex 7208 24 10 ---bestemd om opnieuw te worden gewalst (¹) ex 7208 24 90 ---andere Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed :

-enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 12 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(²) --andere :

ex 7211 19 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(²) -andere, enkel warm gewalst :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 22 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(²) --andere :

ex 7211 29 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(²) 06.0030 Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

-bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof :

--andere :

---met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede :

----gewalst of door continu-gieten verkregen :

ex 7207 19 15 -----andere -bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof :

--met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede :

---gewalst of door continu-gieten verkregen :

----andere :

ex 7207 20 55 -----bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

ex 7213 10 00 -voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen ex 7213 31 00 ex 7213 39 00 -ander, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof ex 7213 41 00 ex 7213 49 00 -ander, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof (¹) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen .

(²) Opgerolde produkten wegende 500 kg of meer .

A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A s 37 012 ( vervolg ) aa A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A 24 388 Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0030 ( vervolg ) Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd :

ex 7214 20 00 -voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen ex 7214 40 10 ex 7214 40 91 ex 7214 40 99 -andere, bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof ex 7214 50 10 ex 7214 50 91 ex 7214 50 99 -andere, bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

-andere :

ex 7215 90 10 --warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd Andere staven en profielen van ander gelegeerd staal, holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal :

-holle staven voor boringen :

ex 7228 80 90 --van niet-gelegeerd staal 06.0040 Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

-bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof :

--andere:

---onafgewerkt profielijzer en profielstaal :

ex 7207 19 31 ----gewalst of door continu-gieten verkregen -bevattende 0,25 of meer gewichtspercent koolstof :

--onafgewerkt profielijzer en profielstaal :

ex 7207 20 71 ---gewalst of door continu-gieten verkregen Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

ex 7216 10 00 -U -, I - of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm ex 7216 21 00 ex 7216 22 00 -L - of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van minder dan 80 mm ex 7216 31 00 ex 7216 32 00 ex 7216 33 00 -U -, I - of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer ex 7216 40 10 ex 7216 40 90 -L - of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 80 mm of meer ex 7216 50 10 ex 7216 50 90 -andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst -andere :

ex 7216 90 10 --warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal :

ex 7301 10 00 -damwandprofielen 06.0050 Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed :

-enkel warm gewalst met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A s 24 388 ( vervolg ) aa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A s 3 479 aa A A A a A A A A 7 192 EWG:L372UMBH10.95 FF : 5UHO; SETUP : 01; Hoehe : 2101 mm; 642 Zeilen; 7831 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde :

31 . 12 . 88 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0050 ex 7211 12 90 ---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

( vervolg ) -(¹) --andere :

---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

ex 7211 19 91 ----met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm :

-(¹) ex 7211 19 99 ----met een dikte van minder dan 3 mm :

-(¹) -andere, enkel warm gewalst :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 22 90 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(¹) -andere, enkel warm gewalst :

--andere :

---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

ex 7211 29 91 ----met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm :

-(¹) ex 7211 29 99 ----met een dikte van minder dan 3 mm :

-(¹) -geplateerd :

--met een breedte van niet meer dan 500 mm :

---enkel aan het oppervlak bewerkt :

ex 7212 60 91 ----warm gewalst, enkel geplateerd :

-(¹) 06.0060 Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed :

-niet opgerold, enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7208 32 10 ex 7208 32 30 ex 7208 32 51 ex 7208 32 59 ex 7208 32 91 ex 7208 32 99 --andere, met een dikte van meer dan 10 mm ex 7208 33 10 ex 7208 33 91 ex 7208 33 99 --andere, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm ex 7208 34 10 ex 7208 34 90 --andere, met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm ex 7208 35 10 ex 7208 35 91 ex 7208 35 93 ex 7208 35 99 --andere, met een dikte van minder dan 3 mm --andere, niet opgerold, enkel warm gewalst ex 7208 42 10 ex 7208 42 30 ex 7208 42 51 ex 7208 42 59 ex 7208 42 91 ex 7208 42 99 --andere, met een dikte van meer dan 10 mm ex 7208 43 10 ex 7208 43 91 ex 7208 43 99 --andere, met een dikte van 4,75 mm of meer doch niet meer dan 10 mm ex 7208 44 10 ex 7208 44 90 --andere, met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm ex 7208 45 10 ex 7208 45 91 ex 7208 45 93 ex 7208 45 99 --andere, met een dikte van minder dan 3 mm -andere :

ex 7208 90 10 --enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (¹) Andere dan staalprodukten met minste 0,60 gewichtspercent koolstof, dat minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor bevat, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en dat minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevat .

A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A 7 192 ( vervolg ) aa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 44 608 Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0060 ( vervolg ) Gewalste produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed :

-opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7209 12 10 ex 7209 12 90 --met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm ex 7209 13 10 ex 7209 13 90 --met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm ex 7209 14 10 ex 7209 14 90 --met een dikte van minder dan 0,5 mm -andere, opgerold, enkel koud gewalst :

ex 7209 22 10 ex 7209 22 90 --met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm ex 7209 23 10 ex 7209 23 90 --met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm ex 7209 24 10 ex 7209 24 91 ex 7209 24 99 --met een dikte van minder dan 0,5 mm -niet opgerold, enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7209 32 10 ex 7209 32 90 --met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm ex 7209 33 10 ex 7209 33 90 --met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm ex 7209 34 10 ex 7209 34 90 --met een dikte van minder dan 0,5 mm -andere, niet opgerold, enkel koud gewalst :

ex 7209 42 10 ex 7209 42 90 --met een dikte van meer dan 1 mm doch niet meer dan 3 mm ex 7209 43 10 ex 7209 43 90 --met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm ex 7209 44 10 ex 7209 44 90 --met een dikte van minder dan 0,5 mm -andere :

ex 7209 90 10 --enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden Gewalste platte produkten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed :

-vertind :

--met een dikte van 0,5 mm of meer :

ex 7210 11 10 ---enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden --met een dikte van minder dan 0,5 mm :

ex 7210 12 11 ex 7210 12 19 ---enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden -verlood :

ex 7210 20 10 --enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden -elektrolytisch verzinkt :

--van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7210 31 10 ---enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden --andere :

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 44 608 ( vervolg ) Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0060 ( vervolg ) ex 7210 39 10 ---enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden -op andere wijze verzinkt :

--gegolfd :

ex 7210 41 10 ---enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden --andere :

ex 7210 49 10 ---enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden -bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden :

ex 7210 50 10 --enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden -bekleed met aluminium :

--enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden :

ex 7210 60 11 ---bekleed met aluminium-zinklegeringen ex 7210 60 19 ---andere -geverfd, gevernist of bekleed met kunststof :

ex 7210 70 11 ex 7210 70 19 --enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden -andere :

--andere :

ex 7210 90 31 ex 7210 90 33 ex 7210 90 35 ex 7210 90 39 ---enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of enkel anders dan haaks gesneden Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed :

-enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 12 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(¹) --andere :

ex 7211 19 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(¹) -andere, enkel warm gewalst :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 22 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(¹) --andere :

ex 7211 29 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

-(¹) Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed :

-enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7211 30 10 --met een breedte van meer dan 500 mm -andere, enkel koud gewalst :

--bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof :

ex 7211 41 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm --andere :

ex 7211 49 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm -andere :

--met een breedte van meer dan 500 mm :

(¹) Andere dan opgerolde produkten wegende 500 kg of meer .

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 44 608 ( vervolg ) EWG:L372UMH10A.94 FF : 5UHO; SETUP : 01; Hoehe : 1624 mm; 643 Zeilen; 7587 Zeichen;

Bediener : MARL Pr .: A;

Kunde : 43377 L 372 31 . 12 . 88 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0060 ( vervolg ) ex 7211 90 11 ---enkel aan het oppervlak bewerkt Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed :

-vertind :

ex 7212 10 10 --blik, enkel aan het oppervlak bewerkt -elektrolytisch verzinkt :

--van staal met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

ex 7212 21 11 ---met een breedte van meer dan 500 mm :

----enkel aan het oppervlak bewerkt --andere :

---met een breedte van meer dan 500 mm :

ex 7212 29 11 ----enkel aan het oppervlak bewerkt -op andere wijze verzinkt :

--met een breedte van meer dan 500 mm :

ex 7212 30 11 ---enkel aan het oppervlak bewerkt -geverfd, gevernist of bekleed met kunststof :

ex 7212 40 10 --blik, enkel gevernist --andere :

---met een breedte van meer dan 500 mm :

ex 7212 40 91 ----enkel aan het oppervlak bewerkt -op andere wijze bekleed :

--met een breedte van meer dan 500 mm :

---verlood :

ex 7212 50 31 ----enkel aan het oppervlak bewerkt ---andere :

ex 7212 50 51 ----enkel aan het oppervlak bewerkt -geplateerd :

--met een breedte van meer dan 500 mm :

ex 7212 60 11 ---enkel aan het oppervlak bewerkt 06.0070 Resten en afval van gietijzer, van ijzer of van staal ( schroot ); afvalingots van ijzer of van staal :

-afvalingots :

ex 7204 50 90 --andere ( EGKS ) IJzer ( ander dan bedoeld bij post 7203 ) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen :

ex 7206 10 00 -ingots ( EGKS ) Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

-bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof :

--met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan twee maal de dikte :

---gewalst of door continu-gieten verkregen :

ex 7207 11 11 ----automatenstaal --andere :

---met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede :

----gewalst of door continu-gieten verkregen :

ex 7207 19 11 -----automatenstaal -bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof :

--met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan twee maal de dikte :

---gewalst of door continu-gieten verkregen :

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A s 44 608 ( vervolg ) aa A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A 24 300 Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0070 ( vervolg ) ex 7207 20 11 ----automatenstaal ----andere, bevattende :

ex 7207 20 17 -----0,6 of meer gewichtspercenten koolstof --met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede :

---gewalst of door continu-gieten verkregen:

ex 7207 20 51 ----automatenstaal ----andere :

ex 7207 20 57 -----bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed :

-enkel warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm en een rekgrens van ten minste 275 MPa of met een dikte van 3 mm of meer en een rekgrens van ten minste 355 MPa :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 12 90 ---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

-(¹) --andere :

---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

ex 7211 19 91 ----met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm :

-(¹) ex 7211 19 99 ----met een dikte van minder dan 3 mm :

-(¹) -andere, enkel warm gewalst :

--andere, met een dikte van 4,75 mm of meer :

ex 7211 22 90 ---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

-(¹) --andere :

---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

ex 7211 29 91 ----met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm :

-(¹) ex 7211 29 99 ----met een dikte van minder dan 3 mm :

-(¹) Gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed :

-geplateerd :

--met een breedte van niet meer dan 500 mm :

---enkel aan het oppervlak bewerkt :

ex 7212 60 91 ----warm gewalst, enkel geplateerd :

-(¹) Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal :

ex 7213 20 00 -van automatenstaal -ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof ex 7213 50 00 -ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof ex 7214 30 00 -van automatenstaal ex 7214 60 00 -ander, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen, halffabrikaten van roestvrij staal :

ex 7218 10 00 -ingots en andere primaire vormen -andere :

--met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede :

ex 7218 90 11 ex 7218 90 13 ex 7218 90 15 ex 7218 90 19 ---gewalst of verkregen door continu-gieten --andere :

ex 7218 90 50 ---gewalst of verkregen door continu-gieten (¹) Van staal met ten minste 0,60 gewichtspercent koolstof, dat minder dan 0,04 gewichtspercenten zwavel of fosfor bevat, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en dat minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen te zamen bevat .

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 24 300 ( vervolg ) EWG:L372UMH10B.94 FF : 5UHO; SETUP : 01; Hoehe : 1175 mm; 483 Zeilen; 5001 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde : 43377 L 372 Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0070 ( vervolg ) Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer :

ex 7219 11 10 ex 7219 11 90 -enkel warm gewalst, opgerold ex 7219 12 10 ex 7219 12 90 -enkel warm gewalst, niet opgerold ex 7219 13 10 ex 7219 13 90 -enkel koud gewalst :

ex 7219 14 10 ex 7219 14 90 ex 7219 21 10 ex 7219 21 90 ex 7219 22 10 ex 7219 22 90 ex 7219 23 10 ex 7219 23 90 ex 7219 24 10 ex 7219 24 90 ex 7219 33 10 ex 7219 33 90 --met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm ex 7219 34 10 ex 7219 34 90 --met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm ex 7219 35 10 ex 7219 35 90 --met een dikte van minder dan 0,5 mm -andere :

ex 7219 90 11 ex 7219 90 19 --enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden Gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm :

ex 7220 11 00 ex 7220 12 00 -enkel warm gewalst ex 7227 ( alle nummers ) Walsdraad van ander gelegeerd staal Andere staven en profielen van ander gelegeerd staal, holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal :

-staven van sneldraaistaal :

ex 7228 10 10 --enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst --andere :

ex 7228 10 30 ---warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd -staven van siliciummangaanstaal :

ex 7228 20 11 ex 7228 20 19 --enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst --andere :

ex 7228 20 31 ---warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd ex 7228 30 10 ex 7228 30 90 -andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst -andere staven :

ex 7228 60 10 --warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd -profielen :

ex 7228 70 10 --enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst -enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen :

ex 7220 20 10 --met een breedte van meer dan 500 mm -andere :

--met een breedte van meer dan 500 mm :

ex 7220 90 11 ---enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen --met een breedte van niet meer dan 500 mm :

---enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden :

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 24 300 ( vervolg ) Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0070 ( vervolg ) ex 7220 90 31 ----warm gewalst, enkel geplateerd Andere staven en profielen van roestvrij staal :

ex 7222 10 11 ex 7222 10 19 ex 7222 10 91 ex 7222 10 99 -staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst -andere staven :

ex 7222 30 10 --warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd -profielen :

ex 7222 40 11 ex 7222 40 19 --enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst --andere :

ex 7222 40 30 ---warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal :

ex 7224 10 00 -ingots en andere primaire vormen -andere :

--met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede :

ex 7224 90 11 ---warm gewalst of verkregen door continu-gieten --andere :

ex 7224 90 30 ---warm gewalst of verkregen door continu-gieten Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer :

ex 7225 10 10 ex 7225 10 91 ex 7225 10 99 -van siliciumstaal ( transformatorstaal ) -van sneldraaistaal :

ex 7225 20 11 --enkel warm gewalst ex 7225 20 19 ex 7225 20 30 --enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden ex 7225 30 00 -andere, enkel warm gewalst, opgerold ex 7225 40 10 ex 7225 40 30 ex 7225 40 50 ex 7225 40 70 ex 7225 40 90 -andere, enkel warm gewalst, niet opgerold -andere :

ex 7225 90 10 --enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen of enkel anders dan haaks gesneden Gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm :

-van siliciumstaal ( transformatorstaal ):

ex 7226 10 10 --enkel warm gewalst --andere :

ex 7226 10 30 ---met een breedte van meer dan 500 mm -van sneldraaistaal :

ex 7226 20 10 --enkel warm gewalst --enkel koud gewalst :

ex 7226 20 31 ---met een breedte van meer dan 500 mm --andere :

---met een breedte van meer dan 500 mm :

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 24 300 ( vervolg ) Volgnummer GN-code Omschrijving Hoogte van het maximum ( in ton ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 06.0070 ( vervolg ) ex 7226 20 51 ----enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen ---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

----enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen :

ex 7226 20 71 -----warm gewalst, enkel geplateerd -andere :

ex 7226 91 00 --enkel warm gewalst --enkel koud gewalst :

ex 7226 92 10 ---met een breedte van meer dan 500 mm --andere :

---met een breedte van meer dan 500 mm :

ex 7226 99 11 ----enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen ---met een breedte van niet meer dan 500 mm :

----enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen :

ex 7226 99 31 -----warm gewalst, enkel geplateerd --andere :

ex 7228 70 31 ---warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, enkel geplateerd -holle staven voor boringen :

ex 7228 80 10 --van gelegeerd staal A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A A s 24 300 ( vervolg )