Home

Besluit (GBVB) 2023/653 van de Raad van 20 maart 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/472 inzake de militaire operatie van de Europese Unie in het Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED IRINI)

Besluit (GBVB) 2023/653 van de Raad van 20 maart 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/472 inzake de militaire operatie van de Europese Unie in het Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED IRINI)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op 31 maart 2020 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2020/472(1) vastgesteld, waarbij een militaire operatie van de Europese Unie in het Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED IRINI) werd opgezet.

 2. Op 26 maart 2021 heeft de Raad, na een strategische evaluatie van de operatie, Besluit (GBVB) 2021/542(2) vastgesteld, waarbij onder andere EUNAVFOR MED IRINI werd verlengd tot en met 31 maart 2023.

 3. In het kader van de strategische evaluatie van de operatie is het Politiek en Veiligheidscomité overeengekomen dat EUNAVFOR MED IRINI tot en met 31 maart 2025 moet worden verlengd.

 4. De opruiming van door EUNAVFOR MED IRINI in beslag genomen wapens en aanverwant materieel moet verder worden vergemakkelijkt.

 5. Besluit (GBVB) 2020/472 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2020/472 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 2, lid 5, wordt de derde alinea vervangen door:

  “Na overlegging door EUNAVFOR MED IRINI van een inbeslagnemingscertificaat, verbindt een lidstaat die EUNAVFOR MED IRINI assistentie verleent bij de opruiming van in beslag genomen wapens en aanverwant materieel zich ertoe de voor de opruiming van de in beslag genomen goederen benodigde procedures zo spoedig mogelijk af te ronden, binnen het kader van het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures. EUNAVFOR MED IRINI verstrekt die lidstaat een opruimingscertificaat.”.

 2. Aan artikel 13 wordt het volgende lid toegevoegd:

  “4.

  Voor de periode van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025 bedraagt het referentiebedrag voor de gemeenschappelijke kosten van EUNAVFOR MED IRINI 16 921 000 EUR. Het in artikel 51, lid 2, van Besluit (GBVB) 2021/509 bedoelde percentage van het referentiebedrag bedraagt 10 % aan vastleggingskredieten en 5 % aan betalingskredieten.”

  .

 3. In artikel 15 wordt lid 2 vervangen door:

  “2.

  EUNAVFOR MED IRINI eindigt op 31 maart 2025.”

  .

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles