Home

Besluit (EU) 2023/546 van de Raad van 7 maart 2023 tot benoeming van een lid van en twee plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Republiek Slovenië

Besluit (EU) 2023/546 van de Raad van 7 maart 2023 tot benoeming van een lid van en twee plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Republiek Slovenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio’s(1),

Gezien de voordrachten van de Sloveense regering,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Volgens artikel 300, lid 3, van het Verdrag bestaat het Comité van de Regio’s uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

 2. Op 10 december 2019 heeft de Raad Besluit (EU) 2019/2157(2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 25 januari 2025 vastgesteld.

 3. In het Comité van de Regio’s is een zetel van lid vrijgekomen vanwege het einde van het nationale mandaat op grond waarvan mevrouw Jasna GABRIČ was voorgedragen.

 4. In het Comité van de Regio’s zijn twee zetels van plaatsvervanger vrijgekomen na de benoeming, bij Besluit (EU) 2022/1678 van de Raad(3), van de heer Tine RADINJA en de heer Tomaž ROŽEN tot lid van het Comité van de Regio’s.

 5. De Sloveense regering heeft mevrouw Jasna GABRIČ, vertegenwoordiger van een lokale gemeenschap die in een lokaal lichaam is gekozen, članica občinskega sveta, Občina Trbovlje (lid van de gemeenteraad van de gemeente Trbovlje), op grond van haar verkiezing voor een ander lichaam, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als lid van het Comité van de Regio’s.

 6. De Sloveense regering heeft de volgende vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen die in een lokaal lichaam zijn gekozen, voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, voorgedragen als plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s: de heer Marko DIACI, župan, Občina Šentjur (burgemeester, gemeente Sentjur), en de heer Nejc SMOLE, župan, Občina Medvode (burgemeester, gemeente Medvode),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen die in een lichaam zijn gekozen, worden voor de resterende duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2025, in het Comité van de Regio’s benoemd:

 1. tot lid:

  • mevrouw Jasna GABRIČ, članica občinskega sveta, Občina Trbovlje (lid van de gemeenteraad, gemeente Trbovlje) (mandaatswijziging),

  en

 2. tot plaatsvervanger:

  • de heer Marko DIACI, župan, Občina Šentjur (burgemeester, gemeente Sentjur);

  • de heer Nejc SMOLE, župan, Občina Medvode (burgemeester, gemeente Medvode).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Edholm