Home

Besluit (GBVB) 2022/1093 van de Raad van 30 juni 2022 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de strijdkrachten van de Republiek Moldavië

Besluit (GBVB) 2022/1093 van de Raad van 30 juni 2022 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de strijdkrachten van de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig Besluit (GBVB) 2021/509 van de Raad(1) werd de Europese Vredesfaciliteit (European Peace Facility — EPF) opgericht voor de financiering door de lidstaten van acties van de Unie uit hoofde van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid die tot doel hebben de vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en de internationale veiligheid te versterken, overeenkomstig artikel 21, lid 2, punt c), van het Verdrag. De EPF kan meer in het bijzonder krachtens artikel 1, lid 2, van Besluit (GBVB) 2021/509 acties financieren ter versterking van de capaciteiten van derde staten en regionale en internationale organisaties op militair en defensiegebied.

 2. In de integrale strategie 2016 voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie zijn de volgende doelstellingen vastgesteld: versterken van veiligheid en defensie, investeren in de veerkracht van staten en samenlevingen ten oosten van de Unie, ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, bevorderen en ondersteunen van coöperatieve regionale ordes, en inzetten op een mondiale governance die berust op het internationaal recht, met inbegrip van naleving van het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.

 3. Op 21 maart 2022 heeft de Raad het strategisch kompas goedgekeurd, met als doel een sterkere en bekwamere veiligheidsverstrekker te worden, mede door meer gebruik te maken van de EPF ter ondersteuning van de defensievermogens van de partners.

 4. De Unie hecht aan nauwe betrekkingen ter ondersteuning van een sterke, onafhankelijke en welvarende Republiek Moldavië, gebaseerd op de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds(2) (de “Associatieovereenkomst”), met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte, en aan de bevordering van politieke associatie en economische integratie, waarbij tevens de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Republiek Moldavië binnen haar internationaal erkende grenzen resoluut worden ondersteund. Op grond van artikel 5 van de Associatieovereenkomst moeten de Unie en de Republiek Moldavië hun dialoog en samenwerking intensiveren en de geleidelijke convergentie op het vlak van het buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), bevorderen, en besteden zij bijzondere aandacht aan conflictpreventie en crisisbeheersing, regionale stabiliteit, ontwapening, non-proliferatie, wapenbeheersing en uitvoercontrole.

 5. De Unie erkent de belangrijke bijdrage van de Republiek Moldavië aan het GVDB van de Unie, met inbegrip van de continue bijdrage aan de opleidingsmissie van de Europese Unie in Mali.

 6. Dit besluit bouwt voort op Besluit (GBVB) 2021/2136 van de Raad(3) met betrekking tot het verdere engagement van de Unie om de versterking van de strijdkrachten van de Republiek Moldavië te ondersteunen op gebieden waar prioritaire behoeften bestaan.

 7. Op 20 april 2022 heeft de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Moldavië een brief gestuurd aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de “hoge vertegenwoordiger”) met een verzoek aan de Unie, overeenkomstig artikel 59, lid 1, van Besluit (GBVB) 2021/509, om de strijdkrachten van de Republiek Moldavië te steunen via capaciteitsopbouw op het gebied van logistiek, mobiliteit, commando en controle, cyberverdediging, onbemande luchtverkenning en tactische communicatiediensten.

 8. De steunmaatregelen moeten ten uitvoer worden gelegd met inachtneming van de beginselen en voorschriften van Besluit (GBVB) 2021/509, en met name met inachtneming van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad(4), en in overeenstemming met de voorschriften voor de uitvoering van ontvangsten en uitgaven die in het kader van de EPF worden gefinancierd.

 9. De Raad bevestigt vastbesloten te zijn de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de democratische beginselen te beschermen, te bevorderen en na te leven, de rechtsstaat en goed bestuur te versterken in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met het internationaal recht, met name het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Instelling, doelstellingen, reikwijdte en looptijd

1.

Bij dit besluit wordt een steunmaatregel ten gunste van de Republiek Moldavië (de “begunstigde”) ingesteld, die wordt gefinancierd uit de Europese Vredesfaciliteit (EPF) (de “steunmaatregel”).

2.

De algemene doelstelling van de steunmaatregel is bij te dragen tot de versterking van de capaciteit van de strijdkrachten van de Republiek Moldavië teneinde de nationale veiligheid, stabiliteit en veerkracht in de defensiesector te versterken, in overeenstemming met het beleid van de Unie. Voortbouwend op eerdere steun uit de Europese Vredesfaciliteit zal de bijstandsmaatregel de strijdkrachten van de Republiek Moldavië in staat stellen de operationele doeltreffendheid te vergroten, sneller aan de Unienormen te voldoen en tot interoperabiliteit te komen, en zo burgers beter te beschermen in crisis- en noodsituaties. De maatregel zal ook de capaciteit van de begunstigde om deel te nemen aan militaire GVDB-missies en -operaties van de Unie en andere multinationale operaties versterken. De specifieke doelstelling van de bijstandsmaatregel is de capaciteitsopbouw bij de strijdkrachten van de Republiek Moldavië op het gebied van logistiek, mobiliteit, commando en controle, cyberverdediging, onbemande luchtverkenning en tactische communicatie-eenheden.

3.

Ter verwezenlijking van de in lid 2 vermelde doelstellingen wordt, in het kader van de steunmaatregel, voorzien in financiering voor het verstrekken van de volgende soorten niet-dodelijke uitrusting, benodigdheden en diensten, met inbegrip van opleiding in verband met uitrusting voor de eenheden van het landmachtcommando van de strijdkrachten van de Republiek Moldavië die ondersteuning krijgen in het kader van de steunmaatregel:

 1. logistieke voorzieningen;

 2. mobiliteitsmaterieel;

 3. uitrusting voor commando en controle;

 4. uitrusting voor cyberverdediging;

 5. uitrusting voor onbemande luchtverkenning;

 6. apparatuur voor tactische communicatie.

4.

De steunmaatregel heeft een looptijd van 36 maanden vanaf de datum van sluiting van het eerste contract tussen de beheerder voor steunmaatregelen die optreedt als ordonnateur en de in artikel 4, lid 2, van dit besluit bedoelde entiteiten, overeenkomstig artikel 32, lid 2, punt a), van Besluit (GBVB) 2021/509.

Artikel 2 Financiële regelingen

1.

Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de steunmaatregel bedraagt 40 000 000 EUR.

2.

De uitgaven worden beheerd overeenkomstig Besluit (GBVB) 2021/509 en de voorschriften voor de uitvoering van de in het kader van de EPF gefinancierde ontvangsten en uitgaven.

Artikel 3 Regelingen met de begunstigde

1.

De hoge vertegenwoordiger treft de nodige regelingen met de begunstigde om ervoor te zorgen dat deze de in dit besluit vastgelegde vereisten en voorwaarden naleeft, als voorwaarde voor de steunverlening in het kader van de steunmaatregel.

2.

De in lid 1 bedoelde regelingen omvatten bepalingen die de begunstigde ertoe verplichten ervoor te zorgen dat:

 1. de eenheden van de Moldavische strijdkrachten waarop de steunmaatregel betrekking heeft, het toepasselijke internationaal recht naleven, met name het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht;

 2. de in het kader van de steunmaatregel verstrekte activa goed en efficiënt worden ingezet voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;

 3. de in het kader van de steunmaatregel verstrekte activa voldoende worden onderhouden, zodat deze gedurende hun gehele levensduur bruikbaar en operationeel beschikbaar blijven;

 4. de in het kader van de steunmaatregel verstrekte activa aan het einde van hun levensduur niet verloren gaan of zonder toestemming van het bij Besluit (GBVB) 2021/509 ingestelde comité voor de faciliteit worden overgedragen aan andere personen of entiteiten dan die welke in de regelingen vermeld staan.

3.

De in lid 1 bedoelde regelingen bevatten tevens bepalingen inzake opschorting en beëindiging van de steun in het kader van de steunmaatregel indien blijkt dat de begunstigde de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt.

Artikel 4 Uitvoering

1.

De hoge vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk dat dit besluit wordt uitgevoerd overeenkomstig Besluit (GBVB) 2021/509 en de voorschriften voor de uitvoering van de ontvangsten en uitgaven die in het kader van de EPF worden gefinancierd, op een wijze die strookt met het geïntegreerd methodisch kader voor de beoordeling en vaststelling van de vereiste maatregelen en controles voor steunmaatregelen in het kader van de EPF.

2.

De in artikel 1, lid 3, bedoelde activiteiten worden uitgevoerd door:

 1. het Estse Centrum voor defensie-investeringen, wat betreft artikel 1, lid 3, punten a), b), c), e) en f), en

 2. de e-Governance Academy, wat betreft artikel 1, lid 3, punt d).

Artikel 5 Toezicht, controle en evaluatie

Artikel 6 Verslaglegging

Artikel 7 Opschorting en beëindiging

Artikel 8 Inwerkingtreding