Home

Besluit (EU) 2022/1027 van de Raad van 28 juni 2022 betreffende de door de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds te betalen financiële bijdragen, met inbegrip van de tweede tranche voor 2022

Besluit (EU) 2022/1027 van de Raad van 28 juni 2022 betreffende de door de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds te betalen financiële bijdragen, met inbegrip van de tweede tranche voor 2022

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn(1), en met name artikel 7, lid 2, in samenhang met artikel 14, lid 3,

Gezien Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad van 26 november 2018 inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds, en tot intrekking van Verordening (EU) 2015/323(2), en met name artikel 19, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig de procedure van de artikelen 19 tot en met 22 van Verordening (EU) 2018/1877 dient de Europese Commissie uiterlijk op 15 juni 2022 een voorstel in te dienen voor het bedrag van de tweede tranche van de bijdrage voor 2022 en voor een herzien jaarlijks bedrag van de bijdrage voor 2022, indien het jaarlijkse bedrag afwijkt van de werkelijke behoeften.

  2. Overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) 2018/1877 dient de Europese Investeringsbank (EIB) de Commissie haar geactualiseerde vastleggings- en betalingsramingen betreffende de door haar beheerde instrumenten te doen toekomen.

  3. Op grond van artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1877 dienen bij de verzoeken om bijdragen eerst in chronologische volgorde de bedragen voor voorgaande Europese Ontwikkelingsfondsen opgebruikt te worden. Daarom moet een verzoek om bijdragen op grond van Verordening (EU) 2018/1877 gedaan worden voor de Commissie en voor de EIB.

  4. Op grond van artikel 152 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie(3) (het “Terugtrekkingsakkoord”) blijft het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het “Verenigd Koninkrijk”) partij bij het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) tot de afsluiting van het 11e EOF en alle voorgaande EOF’s die nog niet zijn afgesloten. Op grond van artikel 153 van het Terugtrekkingsakkoord wordt het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in vrijgemaakte middelen voor projecten in het kader van het 11e EOF, wanneer die middelen na 31 december 2020 zijn vrijgemaakt, of in voorgaande EOF’s, echter niet hergebruikt.

  5. Bij Besluit (EU) 2021/1941 van de Raad(4) is het jaarlijkse bedrag van de bijdragen van de lidstaten aan het EOF voor 2022 vastgesteld op 2 500 000 000 EUR voor de Commissie, en op 300 000 000 EUR voor de EIB.

  6. Teneinde mogelijk te maken dat de maatregelen waarin dit besluit voorziet, snel toegepast worden, moet dit besluit in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds betalen de individuele bijdragen aan het EOF aan de Commissie en aan de Europese Investeringsbank, als de tweede tranche voor 2022, overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 28 juni 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Pannier-Runacher

BIJLAGE

LIDSTATEN & VK

Verdeelsleutel 11e EOF %

Tweede tranche 2022 (in EUR)

Totaal

Commissie

EIB

11e EOF

11e EOF

BELGIË

3,24927

25 994 160,00

3 249 270,00

29 243 430,00

BULGARIJE

0,21853

1 748 240,00

218 530,00

1 966 770,00

TSJECHIË

0,79745

6 379 600,00

797 450,00

7 177 050,00

DENEMARKEN

1,98045

15 843 600,00

1 980 450,00

17 824 050,00

DUITSLAND

20,57980

164 638 400,00

20 579 800,00

185 218 200,00

ESTLAND

0,08635

690 800,00

86 350,00

777 150,00

IERLAND

0,94006

7 520 480,00

940 060,00

8 460 540,00

GRIEKENLAND

1,50735

12 058 800,00

1 507 350,00

13 566 150,00

SPANJE

7,93248

63 459 840,00

7 932 480,00

71 392 320,00

FRANKRIJK

17,81269

142 501 520,00

17 812 690,00

160 314 210,00

KROATIË

0,22518

1 801 440,00

225 180,00

2 026 620,00

ITALIË

12,53009

100 240 720,00

12 530 090,00

112 770 810,00

CYPRUS

0,11162

892 960,00

111 620,00

1 004 580,00

LETLAND

0,11612

928 960,00

116 120,00

1 045 080,00

LITOUWEN

0,18077

1 446 160,00

180 770,00

1 626 930,00

LUXEMBURG

0,25509

2 040 720,00

255 090,00

2 295 810,00

HONGARIJE

0,61456

4 916 480,00

614 560,00

5 531 040,00

MALTA

0,03801

304 080,00

38 010,00

342 090,00

NEDERLAND

4,77678

38 214 240,00

4 776 780,00

42 991 020,00

OOSTENRIJK

2,39757

19 180 560,00

2 397 570,00

21 578 130,00

POLEN

2,00734

16 058 720,00

2 007 340,00

18 066 060,00

PORTUGAL

1,19679

9 574 320,00

1 196 790,00

10 771 110,00

ROEMENIË

0,71815

5 745 200,00

718 150,00

6 463 350,00

SLOVENIË

0,22452

1 796 160,00

224 520,00

2 020 680,00

SLOWAKIJE

0,37616

3 009 280,00

376 160,00

3 385 440,00

FINLAND

1,50909

12 072 720,00

1 509 090,00

13 581 810,00

ZWEDEN

2,93911

23 512 880,00

2 939 110,00

26 451 990,00

VERENIGD KONINKRIJK

14,67862

117 428 960,00

14 678 620,00

132 107 580,00

TOTAAL EU-27 & VK

100,00

800 000 000,00

100 000 000,00

900 000 000,00