Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/621 van de Commissie van 7 april 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wat betreft de ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor betonmixers, kranen en andere machines (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/621 van de Commissie van 7 april 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wat betreft de ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor betonmixers, kranen en andere machines (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 10, lid 6,

Gezien Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG(2), en met name artikel 7, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2006/42/EG worden machines die gebouwd zijn overeenkomstig geharmoniseerde normen waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waarop die geharmoniseerde norm betrekking heeft.

 2. Bij brief M/396 van 19 december 2006 heeft de Commissie een verzoek ingediend bij het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) (hierna “het verzoek” genoemd) om bij de opstelling, de herziening en de voltooiing van de werkzaamheden met betrekking tot de geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG rekening te houden met de bij die richtlijn ingevoerde wijzigingen ten opzichte van Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad(3).

 3. Op basis van het verzoek heeft het CEN de nieuwe geharmoniseerde normen EN 13852-3:2021 inzake lichte offshorekranen, EN 12385-5:2021 inzake strengenkabels voor liften en EN 12609:2021 inzake veiligheidseisen voor betonmixers opgesteld.

 4. Op basis van het verzoek hebben het CEN en het Cenelec tevens bestaande geharmoniseerde normen, waarvan de referentienummers in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, bij Mededeling 2018/C 92/1 van de Commissie(4) herzien om deze aan de technologische vooruitgang aan te passen. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de volgende nieuwe geharmoniseerde normen: EN 12312-5:2021 inzake brandstofmaterieel voor tankwagens; EN 13001-2:2021 inzake de veiligheid van hijskranen; EN 1501-1:2021 inzake langs de achterzijde te beladen afvalinzamelwagens; EN 1501-2:2021 inzake langs de zijkant te beladen vuilniswagens; EN 1501-3:2021 inzake aan de voorzijde te beladen afvalinzamelwagens; EN 1501-5:2021 inzake hefinrichtingen voor afvalinzamelwagens; EN 1829-1:2021 inzake hogedrukreinigers met een waterstraal; EN ISO 22868:2021 inzake de geluidsbeproevingscode voor draagbare, met de hand geleide machines met inwendige verbrandingsmotor; EN 303-5:2021 inzake centrale-verwarmingsketels voor vaste brandstoffen; EN ISO 11202:2010/A1:2021 inzake de meting van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken; EN ISO 19085-1:2021 inzake algemene eisen voor houtbewerkingsmachines; EN 1756-1:2021 inzake veiligheidseisen voor laadkleppen; en EN IEC 62061:2021 inzake functionele veiligheid voor veiligheidsgerelateerde besturingssystemen.

 5. Daarnaast hebben het CEN en het Cenelec de geharmoniseerde normen EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 en EN 60335-1:2012/A13:2017 gewijzigd; de referenties daarvan zijn bekendgemaakt bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 van de Commissie(5).

 6. Samen met het CEN en het Cenelec is de Commissie nagegaan of de door het CEN en het Cenelec opgestelde, herziene en gewijzigde normen voldoen aan het verzoek.

 7. De geharmoniseerde normen die op basis van het verzoek door het CEN en het Cenelec zijn opgesteld, herzien en gewijzigd, voldoen aan de in Richtlijn 2006/42/EG gestelde veiligheidseisen die zij beogen te bestrijken. Het is daarom passend de referentienummers van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken, samen met de referentienummers van eventuele relevante wijzigende of corrigerende normen daarvan.

 8. De referentie van de geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019 is bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1813 van de Commissie(6) met een beperking bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij verving de referentie van geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A5:2018 zonder in een overgangsperiode te voorzien. Om fabrikanten de tijd te geven zich op de toepassing van de nieuwe norm voor te bereiden, moet de referentie van de geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A5:2018 bij wijze van uitzondering opnieuw in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt voor een beperkte periode. Omwille van de rechtszekerheid moet de bekendmaking van de referentie van geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A5:2018 ook betrekking hebben op de periode vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

 9. De tekst van de bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1813 ingevoerde beperking voor geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019 is niet duidelijk, aangezien twee afzonderlijke tekortkomingen die met betrekking tot de geharmoniseerde norm zijn vastgesteld, met elkaar worden verward.

 10. De eerste tekortkoming betreft het ontoereikende zichtbaarheidsniveau dat is vastgesteld met betrekking tot EN 474-1:2006+A6:2019 indien toegepast in combinatie met de eisen van EN 474-5:2006+A3:2013 voor hydraulische graafmachines. Op vergelijkbare wijze als dat voor geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A5:2018 geldt, garandeert geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019 niet dat de bediener de machine en de instrumenten daarvan in de vermoedelijke gebruiksomstandigheden op voor de bediener en blootgestelde personen veilige wijze kan bedienen. Daarom moet de beperking waarin geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A5:2018 voorziet met betrekking tot de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 1.2.2 en 3.2.1 van bijlage I bij Richtlijn 2006/42/EG, worden gehandhaafd voor geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019.

 11. De tweede tekortkoming betreft het feit dat het snelkoppelmechanisme dat wordt gebruikt om hydraulische graafmachines en scheplaadmachines aan grondverzetmachines te bevestigen, geen actief waarschuwingssysteem of actief controlesysteem voor de bediener omvat wanneer de machine op incorrecte wijze aan de uitbreiding wordt gekoppeld. Daarmee voldoet geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019 niet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor geïntegreerde veiligheid en voor het voorkomen van risico’s in verband met vallende voorwerpen, zoals vastgesteld in punt 1.1.2, b), punt 1.1.2, c), en punt 1.3.3 van bijlage I bij Richtlijn 2006/42/EG. Naar die punten moet worden verwezen in de beperking voor geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019.

 12. Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moeten de vastgestelde tekortkomingen worden uitgedrukt door middel van twee afzonderlijke beperkingen voor geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A6:2019.

 13. De referentie van geharmoniseerde normEN 60335-1:2012 is voor het eerst bekendgemaakt bij Mededeling 2012/C 159/1 van de Commissie(7). De referentie van die norm omvatte een verwijzing naar correctieblad EN 60335-1:2012/AC:2014 vanaf de bekendmaking van die norm bij Mededeling 2016/C 14/1 van de Commissie(8). De referentie van geharmoniseerde norm EN 60335-1:2012 is in Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 slechts onder verwijzing naar de wijzigingen EN 60335-1:2012/A11:2014 en EN 60335-1:2012/A13:2017 bekendgemaakt. De verwijzing naar correctieblad EN 60335-1:2012/AC:2014 is bij vergissing weggelaten bij de bekendmaking van de referentie van geharmoniseerde norm EN 60335-1:2012 in Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436. Het is daarom passend de referentie van geharmoniseerde norm EN 60335-1:2012 in combinatie met de referenties van de wijzigingen EN 60335-1:2012/A11:2014 en EN 60335-1:2012/A13:2017 te vervangen en daarbij de referentie van correctieblad EN 60335-1:2012/AC:2014 op te nemen. Omwille van de rechtszekerheid moet de referentie van geharmoniseerde norm EN 60335-1:2012, zoals gewijzigd bij dit besluit, met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

 14. Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 bevat de referenties van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met Richtlijn 2006/42/EG vestigen, en bijlage II bij dat uitvoeringsbesluit bevat de referenties van geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit met beperkingen vestigen. Om ervoor te zorgen dat de referentienummers van de geharmoniseerde normen die ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG zijn opgesteld, in één handeling worden vermeld, moeten de referentienummers van de normen die door het CEN en het Cenelec worden vervangen, herzien of gewijzigd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 worden opgenomen.

 15. Bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 bevat de referenties van geharmoniseerde normen ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG die met ingang van de in die bijlage vermelde data uit de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt.

 16. Als gevolg van de werkzaamheden van het CEN en het Cenelec op basis van het verzoek zijn de volgende in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte geharmoniseerde normen vervangen, herzien of gewijzigd: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; en EN 62061:2005/A2:2015. Daarom moeten de referenties van die normen worden geschrapt uit het Publicatieblad van de Europese Unie door die verwijzingen op te nemen in bijlage III bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436.

 17. Ook de bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 bekendgemaakte referenties van de geharmoniseerde normen EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 en EN 60335-1:2012/A13:2017 moeten worden geschrapt, aangezien die normen zijn gewijzigd. Het is daarom passend die referenties te schrappen uit bijlage I bij dat uitvoeringsbesluit.

 18. Om de fabrikanten voldoende tijd te geven zich op de toepassing van de nieuwe, herziene of gewijzigde normen voor te bereiden, moet de schrapping van de referenties van de volgende geharmoniseerde normen worden uitgesteld: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020; en EN 60335-1:2012/A13:2017.

 19. Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 20. Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt, met ingang van de datum van bekendmaking van de referentie van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie, een vermoeden van conformiteit gevestigd met de bijbehorende essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Aan artikel 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

  “De referentie van de in bijlage IIA bij dit besluit vermelde geharmoniseerde norm EN 474-1:2006+A5:2018 voor grondverzetmachines die is opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG wordt met een beperking bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die referentie wordt geacht te zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie voor de in die bijlage vermelde periode.”.

 2. Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

 3. Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

 4. De in bijlage III bij dit besluit opgenomen bijlage IIA wordt ingevoegd.

 5. Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 1), 4) en 6) van bijlage I zijn van toepassing met ingang van 11 oktober 2023.

Punt 3) van bijlage I is van toepassing met ingang van 19 maart 2019.

Gedaan te Brussel, 7 april 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE I

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

 1. Rij 12 wordt geschrapt.

 2. De volgende rij 12 bis wordt ingevoegd:

  “12 bis.

  EN 13001-3-6:2018+A1:2021

  Hijskranen — Algemeen ontwerp — Deel 3-6: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines — Hydraulische cilinders

  C”

 3. Rij 33 wordt vervangen door:

  “33.

  EN 60335-1:2012

  Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen IEC 60335-1:2010 (Gewijzigd)

  EN 60335-1:2012/AC:2014

  EN 60335-1:2012/A11:2014

  EN 60335-1:2012/A13:2017

  C”

 4. Rij 33 wordt geschrapt;

 5. De volgende rij 33 bis wordt ingevoegd:

  “33 bis.

  EN 60335-1:2012

  Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen IEC 60335-1:2010 (Gewijzigd)

  EN 60335-1:2012/AC:2014

  EN 60335-1:2012/A11:2014

  EN 60335-1:2012/A13:2017

  EN 60335-1:2012/A15:2021

  C”

 1. Rij 90 wordt geschrapt;

 2. De volgende rij 90 bis wordt ingevoegd:

  “90 bis.

  EN 50636-2-107:2015

  Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Deel 2-107: Bijzondere eisen voor elektrisch aangedreven robotgrasmaaiers met accu IEC 60335-2-107:2012 (Gewijzigd)

  EN 50636-2-107:2015/A1:2018

  EN 50636-2-107:2015/A2:2020

  EN 50636-2-107:2015/A3:2021

  C”

 1. De volgende rijen worden ingevoegd:

  “119.

  EN ISO 11202:2010

  Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Meting van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken met toepassing van geschatte omgevingscorrecties (ISO 11202:2010)

  EN ISO 11202:2010/A1:2021

  B

  120.

  EN 303-5:2021

  Centrale-verwarmingsketels — Deel 5: Centrale-verwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW — Termen en definities, eisen, beproeving en merken

  C

  121.

  EN 1501-1:2021

  Afvalinzamelwagens — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 1: Langs de achterzijde te beladen afvalinzamelwagens

  C

  122.

  EN 1501-2:2021

  Afvalinzamelwagens — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 2: Langs de zijkant te beladen vuilniswagens

  C

  123.

  EN 1501-3:2021

  Afvalinzamelwagens — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 3: Aan de voorzijde te beladen afvalinzamelwagens

  C

  124.

  EN 1501-5:2021

  Afvalinzamelwagens — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 5: Hefinrichtingen voor afvalinzamelwagens

  C

  125.

  EN 1756-1:2021

  Laadkleppen — Hefplateaus voor montage aan voertuigen op wielen — Veiligheidseisen — Deel 1: Laadkleppen voor goederen

  C

  126.

  EN 1829-1:2021

  Hogedrukreinigers met een waterstraal — Veiligheidseisen — Deel 1: Machines

  C

  127.

  EN 12312-5:2021

  Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 5: Brandstofmaterieel voor tankwagens

  C

  128.

  EN 12385-5:2021

  Staalkabels — Veiligheid — Deel 5: Strengenkabels voor liften

  C

  129.

  EN 12609:2021

  Betonmixers — Veiligheidseisen

  C

  130.

  EN 13001-2:2021

  Veiligheid van hijskranen — Algemeen ontwerp — Deel 2: Belastingen

  C

  131.

  EN 13852-3:2021

  Hijskranen — Offshore kranen — Deel 3: Lichte offshore kranen

  C

  132.

  EN ISO 19085-1:2021

  Houtbewerkingsmachines — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen (ISO 19085-1:2021)

  C

  133.

  EN ISO 22868:2021

  Bosbouwmachines — Geluidsbeproevingscode voor draagbare, met de hand geleide machines met inwendige verbrandingsmotor — Uitvoeringsmethode (klasse 2) (ISO 22868:2021)

  C

  134.

  EN IEC 62061:2021

  Veiligheid van machines — Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen IEC 62061:2021

  B”

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IIA

BIJLAGE IV