Home

Verordening (EU) 2021/1986 van de Raad van 15 november 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

Verordening (EU) 2021/1986 van de Raad van 15 november 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus(1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad(2) geeft uitvoering aan Besluit 2012/642/GBVB en voorziet met name in de bevriezing van tegoeden en economische middelen, en een verbod om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen, van personen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten of de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, of wier activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Belarus ernstig ondermijnen of die baat hebben bij of steun verlenen aan het Loekasjenkoregime.

  2. Bij Verordening (EU) 2021/1030 van de Raad(3), waarbij Verordening (EG) nr. 765/2006 werd gewijzigd, zijn nadere gerichte economische sancties ingevoerd, waaronder een verbod op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen aan de Belarussische regering en Belarussische overheidsinstanties en -agentschappen.

  3. Op 15 november 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/1989(4) vastgesteld, waarbij Besluit 2012/642/GBVB wordt gewijzigd en bepaalde uitzonderingen worden ingevoerd op het verbod op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen aan de Belarussische regering en Belarussische overheidsinstanties en -agentschappen, teneinde onbedoelde gevolgen te voorkomen.

  4. Bepaalde maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is handelen op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, teneinde te garanderen dat die maatregelen in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast.

  5. Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 terdecies van Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door:

1.

Het is verboden verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden aan:

  1. de Belarussische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of

  2. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een in punt i) bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam.

2.

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het aanbieden van een verplichte of wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering aan Belarussische personen, entiteiten of lichamen, indien het verzekerde risico zich in de Unie bevindt, noch op het aanbieden van verzekeringen ten behoeve van diplomatieke of consulaire missies van Belarus in de Unie.

3.

De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2021 of op aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten onverlet.”.

“Artikel 1 terdecies

1.

Het is verboden verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden aan:

  1. de Belarussische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of

  2. natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een in punt i) bedoelde rechtspersoon, entiteit of lichaam.

2.

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op het aanbieden van een verplichte of wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering aan Belarussische personen, entiteiten of lichamen, indien het verzekerde risico zich in de Unie bevindt, noch op het aanbieden van verzekeringen ten behoeve van diplomatieke of consulaire missies van Belarus in de Unie.

3.

De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2021 of op aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten onverlet.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Borrell Fontelles