Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1355 van de Commissie van 12 augustus 2021 betreffende door de lidstaten vast te stellen meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1355 van de Commissie van 12 augustus 2021 betreffende door de lidstaten vast te stellen meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)(1), en met name artikel 19, lid 3, punt b),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgelegd voor officiële controles en andere officiële activiteiten door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om na te gaan of de wetgeving van de Unie op het gebied van onder andere voedselveiligheid wordt nageleefd in alle stadia van de productie, verwerking en distributie. Die verordening bevat specifieke voorschriften voor officiële controles in verband met stoffen waarvan het gebruik tot gevolg kan hebben dat residuen van die stoffen in levensmiddelen of diervoeders terechtkomen.

 2. Bij Verordening (EU) 2017/625 wordt artikel 30 van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad(2) geschrapt, maar dat artikel blijft van toepassing tot en met 14 december 2022, tenzij in een gedelegeerde handeling een eerdere datum wordt vastgesteld. Dat artikel 30 bevat specifieke vereisten voor de vaststelling van risicogerichte meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen, om zowel de blootstelling van de consument als de overeenstemming met de wetgeving te beoordelen.

 3. Artikel 110 van Verordening (EU) 2017/625 bevat minimumvereisten voor de inhoud van de meerjarige nationale controleplannen. Bij die vereisten is echter geen rekening gehouden met de specifieke praktische regelingen die nodig zijn om meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen op te stellen.

 4. Daarom moeten specifieke vereisten worden vastgesteld voor het opstellen van meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen, die deel moeten uitmaken van de meerjarige nationale controleplannen. Het is met name belangrijk om ervoor te zorgen dat bij de controleregeling rekening wordt gehouden met het doel om de blootstelling van de consument te beoordelen en dat die regeling in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 396/2005.

 5. Aangezien artikel 30 van Verordening (EG) nr. 396/2005 vanaf 15 december 2022 niet meer van toepassing is, moet deze verordening met ingang van die datum van toepassing zijn.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen

1.

De lidstaten stellen, als onderdeel van hun meerjarig nationaal controleplan, meerjarige nationale controleprogramma’s voor bestrijdingsmiddelenresiduen vast. Zij werken hun meerjarig programma jaarlijks bij.

2.

Die programma’s zijn risicogericht en hebben tot doel de blootstelling van de consument en de overeenstemming met Verordening (EG) nr. 396/2005 te beoordelen. Zij bevatten ten minste de volgende gegevens:

 1. de te bemonsteren producten;

 2. het aantal te nemen monsters en het aantal uit te voeren analysen;

 3. de te analyseren bestrijdingsmiddelen;

 4. de voor het opstellen van die programma’s aan te houden criteria, met name:

  1. de te selecteren combinatie van bestrijdingsmiddel en product;

  2. het aantal monsters dat respectievelijk voor binnenlandse en buitenlandse producten moet worden genomen;

  3. het aandeel van de consumptie van de producten in het nationale voedingspatroon;

  4. het controleprogramma van de Unie; en

  5. de resultaten van voorafgaande meerjarige nationale controleprogramma’s.

3.

De lidstaten nemen deel aan het meerjarige controleprogramma van de Unie overeenkomstig artikel 29 van Verordening (EG) nr. 396/2005.

Artikel 2 Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 15 december 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 augustus 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen