Home

Verordening (EU) 2021/663 van de Commissie van 22 april 2021 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloordecone in of op bepaalde producten betreft (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) 2021/663 van de Commissie van 22 april 2021 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloordecone in of op bepaalde producten betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), juncto artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Voor chloordecone zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

 2. Bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad(2) is het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die chloordecone bevatten, verboden. Residuen van chloordecone zijn het gevolg van bodemverontreiniging door het gebruik van die persistente verbinding in het verleden.

 3. Op 12 juli 2019 hebben de Franse bevoegde autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van twee noodmaatregelen(3)(4) die op nationaal niveau waren genomen uit hoofde van artikel 54 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad(5). Naar aanleiding van de adviezen(6)(7) van het Frans agentschap voor voedsel, milieu en veiligheid en gezondheid op het werk (Anses) had Frankrijk nationale MRL’s voor chloordecone in producten van runderen, schapen, geiten, varkens en pluimvee vastgesteld op lagere waarden dan die welke momenteel krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn, om de bescherming van de consumenten in Guadeloupe en Martinique te waarborgen.

 4. De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verzocht een consumentenblootstellingsbeoordeling uit te voeren met betrekking tot de door Anses aanbevolen MRL’s voor chloordecone in producten van dierlijke oorsprong.

 5. De EFSA heeft overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 een wetenschappelijk advies voor chloordecone in bepaalde producten van dierlijke oorsprong(8) ingediend. In dat advies heeft de EFSA geconcludeerd dat de in de adviezen van Anses voor dierlijke producten voorgestelde MRL’s, afgerond volgens de richtsnoeren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de berekening van MRL’s, aanvaardbaar zijn wat de consumentenveiligheid betreft. Noch uit de levenslange noch uit de kortetermijnblootstelling door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden. De MRL’s voor chloordecone moeten in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 als tijdelijke MRL’s worden vastgesteld. Die MRL’s worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

 6. De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

 7. Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 8. Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

 9. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 november 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 april 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula von der Leyen

BIJLAGE

In deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de kolom voor chloordecone vervangen door:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden(2)

Chloordecone (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0110000

Citrusvruchten

0,02

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige (2)

0120000

Noten

0120010

Amandelen

0,01(*)

0120020

Paranoten

0,02

0120030

Cashewnoten

0,02

0120040

Kastanjes

0,01(*)

0120050

Kokosnoten

0,02

0120060

Hazelnoten

0,01(*)

0120070

Macadamianoten

0,01(*)

0120080

Pecannoten

0,01(*)

0120090

Pijnboompitten

0,01(*)

0120100

Pistaches

0,01(*)

0120110

Walnoten

0,01(*)

0120990

Overige (2)

0,01(*)

0130000

Pitvruchten

0,01(*)

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige (2)

0140000

Steenvruchten

0,01(*)

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0140990

Overige (2)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0151000

 1. druiven

0151010

Tafeldruiven

0,02

0151020

Wijndruiven

0,01(*)

0152000

 1. aardbeien

0,02

0153000

 1. rubussoorten

0,01(*)

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0153990

Overige (2)

0154000

 1. ander kleinfruit en besvruchten

0,01(*)

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0154990

Overige (2)

0160000

Diverse vruchten met

0,02

0161000

 1. eetbare schil

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats

0161050

Carambola’s

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

0161070

Jambolans/djamblangs

0161990

Overige (2)

0162000

 1. niet-eetbare schil, klein

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

0162020

Lychees

0162030

Passievruchten/maracuja’s

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0162990

Overige (2)

0163000

 1. niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado’s

0163020

Bananen

0163030

Mango’s

0163040

Papaja’s

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya’s

0163070

Guaves

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0163990

Overige (2)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,02

0211000

 1. aardappelen

0212000

 1. tropische wortel- en knolgewassen

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0212990

Overige (2)

0213000

 1. andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213050

Aardperen/topinamboers

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0213990

Overige (2)

0220000

Bolgewassen

0,02

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990

Overige (2)

0230000

Vruchtgroenten

0,02

0231000

 1. Solanaceae en Malvaceae

0231010

Tomaten

0231020

Paprika’s

0231030

Aubergines

0231040

Okra’s, okers

0231990

Overige (2)

0232000

 1. Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige (2)

0233000

 1. Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige (2)

0234000

 1. suikermais

0239000

 1. andere vruchtgroenten

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,02

0241000

 1. bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige (2)

0242000

 1. sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0242990

Overige (2)

0243000

 1. bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige (2)

0244000

 1. koolrabi’s

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000

 1. slasoorten

0,02

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0251990

Overige (2)

0252000

 1. spinazie en dergelijke bladgroente

0,02

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige (2)

0253000

 1. druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01(*)

0254000

 1. waterkers

0,02

0255000

 1. witlof/witloof/Brussels lof

0,01(*)

0256000

 1. kruiden en eetbare bloemen

0,02

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige (2)

0260000

Peulgroenten

0,02

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0260050

Linzen

0260990

Overige (2)

0270000

Stengelgroenten

0,02

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige (2)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0,01(*)

0280020

Wilde paddenstoelen

0,02

0280990

Mossen en korstmossen

0,01(*)

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01(*)

0300000

PEULVRUCHTEN

0300010

Bonen

0,02

0300020

Linzen

0,02

0300030

Erwten

0,01(*)

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01(*)

0300990

Overige (2)

0,01(*)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0,01(*)

0401020

Pinda’s/aardnoten

0,02

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01(*)

0401040

Sesamzaad

0,01(*)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01(*)

0401060

Koolzaad

0,01(*)

0401070

Sojabonen

0,02

0401080

Mosterdzaad

0,01(*)

0401090

Katoenzaad

0,02

0401100

Pompoenzaad

0,02

0401110

Saffloerzaad

0,01(*)

0401120

Bernagiezaad

0,01(*)

0401130

Huttentutzaad

0,01(*)

0401140

Hennepzaad

0,01(*)

0401150

Wonderbonen

0,02

0401990

Overige (2)

0,01(*)

0402000

Oliehoudende vruchten

0402010

Olijven voor oliewinning

0,01(*)

0402020

Palmpitten

0,01(*)

0402030

Palmvruchten

0,02

0402040

Kapok

0,02

0402990

Overige (2)

0,01(*)

0500000

GRANEN

0500010

Gerst

0,01(*)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01(*)

0500030

Mais

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

0,02

0500050

Haver

0,01(*)

0500060

Rijst

0,01(*)

0500070

Rogge

0,01(*)

0500080

Sorghum

0,01(*)

0500090

Tarwe

0,01(*)

0500990

Overige (2)

0,01(*)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,02

0610000

Thee

0620000

Koffiebonen

0630000

Kruidenthee van

0631000

 1. bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige (2)

0632000

 1. bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige (2)

0633000

 1. wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige (2)

0639000

 1. alle andere delen van de plant

0640000

Cacaobonen

0650000

Carob/johannesbrood

0700000

HOP

0,02

0800000

SPECERIJEN

0,02

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige (2)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige (2)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0830010

Kaneel

0830990

Overige (2)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember (10)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0840040

Mierikswortel (11)

0840990

Overige (2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige (2)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0860010

Saffraan

0860990

Overige (2)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0870010

Foelie

0870990

Overige (2)

0900000

SUIKERGEWASSEN

0900010

Suikerbiet

0,01(*)

0900020

Suikerriet

0,02

0900030

Wortelcichorei

0,01(*)

0900990

Overige (2)

0,01(*)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

1010000

Producten afkomstig van

(+)

1011000

 1. varkens

0,02

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige (2)

1012000

 1. runderen

1012010

Spier

0,02

1012020

Vet

0,03

1012030

Lever

0,02

1012040

Nier

0,02

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1012990

Overige (2)

0,02

1013000

 1. schapen

0,02

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige (2)

1014000

 1. geiten

0,02

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige (2)

1015000

 1. paardachtigen

0,02

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige (2)

1016000

 1. pluimvee

0,02

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige (2)

1017000

 1. andere gekweekte landdieren

0,02

1017010

Spier

1017020

Vet

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige (2)

1020000

Melk

0,02

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige (2)

1030000

Vogeleieren

0,02

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige (2)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,02

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)