Home

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1717 van de Commissie van 9 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1717 van de Commissie van 9 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG(1), en met name artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 2014/45/EU is van toepassing op voertuigen van de in artikel 2, lid 1, van die richtlijn genoemde categorieën met een ontwerpsnelheid van meer dan 25 km/h. Deze categorieën zijn gedefinieerd onder verwijzing naar de Richtlijnen 2002/24/EG(2), 2003/37/EG(3) en 2007/46/EG(4) van het Europees Parlement en de Raad.

 2. De Richtlijnen 2002/24/EG, 2003/37/EG en 2007/46/EG zijn ingetrokken bij de respectievelijke Verordeningen (EU) nr. 168/2013(5), (EU) nr. 167/2013(6) en (EU) 2018/858(7) van het Europees Parlement en de Raad.

 3. Gezien de wijzigingen in de benamingen van de voertuigcategorieën die voortvloeien uit de intrekking van de Richtlijnen 2002/24/EG en 2003/37/EG, moeten bepaalde in Richtlijn 2014/45/EU bedoelde benamingen van voertuigcategorieën worden aangepast. Die wijzigingen hebben geen gevolgen voor het toepassingsgebied en de frequentie van de tests.

 4. Bij Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad(8) is bepaald dat bepaalde nieuwe voertuigtypen met ingang van 31 maart 2018 moeten zijn uitgerust met een permanent geïnstalleerd op 112 gebaseerd eCall-boordsysteem.

 5. Het gebruik van op 112 gebaseerde eCall-boordsystemen bij wijze van noodoproepsysteem in voertuigen vereist het hoogst mogelijke niveau van betrouwbaarheid. De nauwkeurigheid van de minimumreeks van gegevens en van de spraakverbinding, en de kwaliteit, moeten worden gegarandeerd en er moet een uniforme testregeling worden ontwikkeld om de levensduur en de duurzaamheid van het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem te waarborgen. Daarom moeten regelmatig periodieke technische controles van eCall worden uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 2014/45/EU. Aan tabel 3 van bijlage I bij die richtlijn moet een nieuw punt met betrekking tot die tests worden toegevoegd.

 6. Richtlijn 2014/45/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2014/45/EU wordt als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

  1. lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

   1. de aanhef wordt vervangen door:

    “1.

    Deze richtlijn is van toepassing op voertuigen met een ontwerpsnelheid van meer dan 25 km/h van de volgende categorieën, als gedefinieerd in de Verordeningen (EU) nr. 167/2013(*), (EU) nr. 168/2013(**) en (EU) 2018/858(***) van het Europees Parlement en de Raad:

   2. het zesde en zevende streepje worden vervangen door:

    • met ingang van 1 januari 2022, twee- en driewielige voertuigen — voertuigcategorieën L3e, L4e, L5e en L7e, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3; trekkers op wielen van de categorieën T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b en T4.3b die voornamelijk op de openbare weg worden gebruikt en met een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/h.”;

  2. in lid 2 wordt het zevende streepje vervangen door:

   • voertuigen in categorieën L3e, L4e, L5e en L7e, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3, daar waar de lidstaten effectieve alternatieve verkeersveiligheidsmaatregelen hebben genomen voor twee- of driewielige voertuigen, in het bijzonder rekening houdend met de desbetreffende verkeersveiligheidsstatistieken van de afgelopen vijf jaar. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van dergelijke vrijstellingen.”.

 2. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in lid 1 wordt punt c) vervangen door:

   1. trekkers op wielen van de categorieën T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b en T4.3b die voornamelijk op de openbare weg worden gebruikt voor commercieel goederenvervoer: vier jaar na de datum waarop het voertuig voor het eerst is ingeschreven, en vervolgens om de twee jaar.”;

  2. lid 2 wordt vervangen door:

   “2.

   De lidstaten stellen passende intervallen vast waarbinnen voertuigen van de categorieën L3e, L4e, L5e en L7e, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3, aan een technische controle moeten worden onderworpen.”.

 3. De bijlagen I en III worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2 Omzetting

1.

De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en maken deze uiterlijk op 27 september 2022 bekend. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Zij passen de nodige maatregelen toe om te voldoen aan artikel 1 en punt 2) van de bijlage bij deze richtlijn met ingang van 27 september 2022.

Zij passen de nodige maatregelen toe om uiterlijk op 20 mei 2023 aan punt 1) van de bijlage bij deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4 Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE