Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1803 van de Commissie van 8 oktober 2021 tot vaststelling van de voorlopige aan elke lidstaat toegewezen bedragen uit de middelen van de reserve voor aanpassing aan de Brexit en van het minimumbedrag aan steun voor lokale en regionale kustgemeenschappen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 7330)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1803 van de Commissie van 8 oktober 2021 tot vaststelling van de voorlopige aan elke lidstaat toegewezen bedragen uit de middelen van de reserve voor aanpassing aan de Brexit en van het minimumbedrag aan steun voor lokale en regionale kustgemeenschappen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 7330)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/1755 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2021 tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de Brexit(1), en met name artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Om het financiële kader voor de reserve voor aanpassing aan de Brexit vast te stellen, is het zaak de voorlopige aan elke lidstaat toegewezen bedragen uit de middelen van de reserve vast te stellen volgens de methode van bijlage I bij Verordening (EU) 2021/1755, evenals het minimumbedrag aan middelen dat overeenkomstig artikel 4, lid 4, van die verordening moet worden besteed.

  2. Met het oog op de programmering moeten de voorlopige aan elke lidstaat toegewezen totaalbedragen in lopende prijzen worden vermeld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De voorlopige aan elke lidstaat toegewezen bedragen uit de middelen van de reserve voor aanpassing aan de Brexit en het minimumbedrag aan steun dat overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2021/1755 moet worden besteed, zijn in de bijlage bij dit besluit vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2021.

Voor de Commissie

Elisa Ferreira

Lid van de Commissie

BIJLAGEVoorlopige aan elke lidstaat toegewezen bedragen uit de middelen van de reserve voor aanpassing aan de Brexit en het minimumbedrag aan steun voor lokale en regionale kustgemeenschappen, in lopende prijzen (EUR)

Lidstaat

Bedrag met betrekking tot de in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/1755 vermelde factoren

Totale voorlopige toewijzing

Minimumbedrag dat overeenkomstig artikel 4, lid 4, moet worden besteed ten behoeve van lokale en regionale kustgemeenschappen

Handel in goederen en diensten met het VK

In de exclusieve economische zone van het VK gevangen vis

Maritieme grensregio’s met het VK

BE — België

316 706 222

57 189 523

12 678 212

386 573 957

27 060 177

BG — Bulgarije

15 372 864

15 372 864

CZ — Tsjechië

54 918 029

54 918 029

DK — Denemarken

117 758 311

157 240 967

274 999 278

19 249 949

DE — Duitsland

601 249 670

45 350 387

646 600 057

22 675 194

EE — Estland

6 615 616

6 615 616

IE — Ierland

981 398 620

111 246 161

72 557 344

1 165 202 125

55 623 080

EL — Griekenland

38 631 153

38 631 153

ES — Spanje

268 490 849

3 956 201

272 447 050

FR — Frankrijk

451 211 542

132 283 310

152 056 411

735 551 263

51 488 588

HR — Kroatië

7 190 532

7 190 532

IT — Italië

146 769 412

146 769 412

CY — Cyprus

52 056 350

52 056 350

LV — Letland

10 946 343

10 946 343

LT — Litouwen

12 154 122

30 451

12 184 573

LU — Luxemburg

128 475 124

128 475 124

HU — Hongarije

57 157 852

57 157 852

MT — Malta

44 322 261

44 322 261

NL — Nederland

710 099 858

139 984 996

36 229 783

886 314 637

62 042 025

AT — Oostenrijk

27 711 512

27 711 512

PL — Polen

172 161 964

1 471 297

173 633 261

PT — Portugal

81 358 331

28

81 358 359

RO — Roemenië

43 162 623

43 162 623

SI — Slovenië

5 257 380

5 257 380

SK — Slowakije

36 307 747

36 307 747

FI — Finland

23 242 037

23 242 037

SE — Zweden

129 734 726

7 698 879

137 433 605

Totaal EU27

4 540 461 050

656 452 200

273 521 750

5 470 435 000

238 139 013