Home

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1306 van de Raad van 5 augustus 2021 tot uitvoering van Besluit 2012/285/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1306 van de Raad van 5 augustus 2021 tot uitvoering van Besluit 2012/285/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2012/285/GBVB van de Raad van 31 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen en tot intrekking van Besluit 2012/237/GBVB(1), en met name artikel 3, leden 1 en 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 31 mei 2012 Besluit 2012/285/GBVB vastgesteld.

 2. De Raad is van oordeel dat twee personen moeten worden geschrapt van de in de bijlagen II en III bij Besluit 2012/285/BVB opgenomen lijst van personen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

 3. De bijlagen II en III bij Besluit 2012/285/GBVB moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Besluit 2012/285/GBVB worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 augustus 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Dovžan

BIJLAGE

 1. In bijlage II bij Besluit 2012/285/GBVB worden de vermeldingen betreffende de onderstaande personen geschrapt:

  1. Bevelhebber (zeemacht) Bion NA TCHONGO (ook bekend als Nan Tchongo)

  2. Kapitein Paulo SUNSAI”.

 2. In bijlage III bij Besluit 2012/285/GBVB worden de vermeldingen betreffende de onderstaande personen geschrapt:

  1. Bevelhebber (zeemacht) Bion NA TCHONGO (ook bekend als Nan Tchongo)

  2. Kapitein Paulo SUNSAI”.