Home

Besluitnr. H11 van 9 december 2020 betreffende het uitstel van de in de artikelen 67 en 70 van Verordening (EG) nr. 987/2009 en in Besluit nr. S9 genoemde termijnen vanwege de COVID-19-pandemie (Voor de EER en voor de overeenkomst Europese Gemeenschap/Zwitserland relevante tekst)2021/C 170/04

Besluitnr. H11 van 9 december 2020 betreffende het uitstel van de in de artikelen 67 en 70 van Verordening (EG) nr. 987/2009 en in Besluit nr. S9 genoemde termijnen vanwege de COVID-19-pandemie (Voor de EER en voor de overeenkomst Europese Gemeenschap/Zwitserland relevante tekst)2021/C 170/04

DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS,

Gezien artikel 72, punt a), van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels(1), waarin wordt bepaald dat de Administratieve Commissie verantwoordelijk is voor de behandeling van alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard, voortvloeiende uit de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad(2),

Gezien artikel 35 en artikel 65, lid 8, van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de artikelen 67 en 70 van Verordening (EG) nr. 987/2009,

Gezien de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie volgens welke een beroep kan worden gedaan op overmacht indien de niet-naleving van de wettelijke verplichtingen is toe te schrijven aan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die niet konden worden voorkomen ondanks alle noodzakelijke maatregelen die zijn genomen (zie het arrest van het Hof van Justitie van 13 juli 1995, Perrotta, C-391/93, ECLI:EU:C:1995:240).

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De lidstaten zijn op een uitzonderlijke manier getroffen door de gevolgen van de COVID-19-uitbraak. De crisis belemmert de gebruikelijke werkprocedures bij de betrokken instellingen in de lidstaten aanzienlijk en leidt tot een uitzonderlijke situatie waarin de normale werking van de vergoedingsprocedures niet mogelijk is.

  2. Bij de toepassing van de regels inzake terugbetaling in de artikelen 67 en 70 van Verordening (EG) nr. 987/2009 moet het unieke karakter van de situatie in aanmerking worden genomen.

  3. Aangezien de lidstaten en hun bevoegde instellingen tot nu toe anders zijn getroffen door de COVID-19-uitbraak en de verdere ontwikkeling van de uitbraak nog niet voorspelbaar is, moet de situatie voortdurend in het oog worden gehouden. Waar en wanneer het nodig is, kan dit besluit dienovereenkomstig worden gewijzigd en kunnen aanvullende overeenkomsten tussen de lidstaten worden gesloten.

Besluit:

De voorzitter van de Administratieve Commissie

Moira Kettner