Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1061 van de Commissie van 13 juli 2020 tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier voor een beschermde geografische aanduiding (“Dealurile Sătmarului” (BGA))

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1061 van de Commissie van 13 juli 2020 tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier voor een beschermde geografische aanduiding (“Dealurile Sătmarului” (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(1), en met name artikel 99,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Commissie heeft de door Roemenië overeenkomstig artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 ingediende aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier voor de beschermde geografische aanduiding “Dealurile Sătmarului” onderzocht.

  2. Overeenkomstig artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 heeft de Commissie de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(2).

  3. De Commissie heeft geen bezwaren ontvangen op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

  4. De wijziging van het productdossier moet daarom worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte wijziging van het productdossier met betrekking tot de naam “Dealurile Sătmarului” (BGA) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2020.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz Wojciechowski

Lid van de Commissie