Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/96 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van een dertiende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8583)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/96 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van een dertiende bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8583)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1), en met name artikel 4, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De in artikel 1, onder c), iii), van Richtlijn 92/43/EEG bedoelde mediterrane biogeografische regio omvat het EU-grondgebied van Griekenland, Cyprus overeenkomstig artikel 1 van Protocol nr. 10 van de Akte van toetreding van 2003 en Malta, alsook delen van het EU-grondgebied van Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië en Portugal en, overeenkomstig artikel 355, lid 3, van het Verdrag, het grondgebied van Gibraltar, waarvan de buitenlandse betrekkingen door het Verenigd Koninkrijk worden behartigd, zoals aangegeven op de biogeografische kaart die op 20 april 2005 door het bij artikel 20 van die richtlijn ingestelde comité (hierna “het Comité habitats” genoemd) is goedgekeurd.

  2. Bij Beschikking 2006/613/EG(2) van de Commissie is de initiële lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio in de zin van Richtlijn 92/43/EEG vastgesteld. Deze lijst is laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/22 van de Commissie(3).

  3. Gebieden die zijn opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio, maken deel uit van het Natura 2000-netwerk, dat een essentieel element vormt van de bescherming van de biodiversiteit in de Unie. Teneinde verdere vooruitgang te boeken met de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk en in de context van een dynamische aanpassing van dat netwerk, worden de lijsten van gebieden van communautair belang regelmatig bijgewerkt.

  4. Tussen 1 juni 2018 en 13 maart 2019 hebben de lidstaten bijkomende gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio voorgesteld. De lidstaten hebben eveneens wijzigingen aangebracht in de informatie over de gebieden die zijn opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio.

  5. Op basis van de ontwerplijst die met instemming van elke van de betrokken lidstaten door de Commissie is opgesteld en waarop ook de gebieden met prioritaire typen natuurlijke habitats of prioritaire soorten zijn vermeld, moet een bijgewerkte lijst worden vastgesteld van gebieden die als gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio zijn geselecteerd. Artikel 4, lid 4, en artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG zijn van toepassing op de nieuwe gebieden.

  6. De kennis betreffende het bestaan en de verspreiding van de typen natuurlijke habitats en de soorten ontwikkelt zich voortdurend als gevolg van het toezicht waarin artikel 11 van Richtlijn 92/43/EEG voorziet. De beoordeling en selectie van de gebieden op Unieniveau zijn dan ook uitgevoerd op basis van de beste op dat moment beschikbare informatie.

  7. Bepaalde lidstaten hebben voor bepaalde typen habitats en soorten niet voldoende gebieden voorgesteld om aan de eisen van Richtlijn 92/43/EEG te voldoen. Bovendien is de kennis van het bestaan en de verspreiding van sommige van de typen natuurlijke habitats die zijn opgenomen in bijlage I, en van sommige van de soorten die zijn opgenomen in bijlage II bij Richtlijn 92/43/EEG, nog steeds onvolledig. Derhalve kan voor deze typen habitats en soorten niet worden geconcludeerd dat het Natura 2000-netwerk volledig is.

  8. Ter wille van de duidelijkheid en de transparantie moet Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/22 worden ingetrokken.

  9. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité habitats,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage aangegeven, dertiende bijwerking van de lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio wordt vastgesteld.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/22 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 november 2019.

Voor de Commissie

Karmenu VELLA

Lid van de Commissie

BIJLAGE