Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1673 van de Commissie van 23 juli 2019 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1673 van de Commissie van 23 juli 2019 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief(1), en met name artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2019/788 wordt bepaald dat een van de voorwaarden voor de geldigheid van een initiatief is dat in ten minste een kwart van de lidstaten ten tijde van de registratie van het voorgestelde burgerinitiatief het aantal ondertekenaars ten minste gelijk is aan het in bijlage I vastgestelde minimumaantal burgers. Deze aantallen komen overeen met het aantal leden van het Europees Parlement dat in een bepaalde zittingsperiode in elke lidstaat is verkozen, vermenigvuldigd met het totale aantal leden van het Europees Parlement.

  2. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna het “Verenigd Koninkrijk” genoemd) kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

  3. Op 28 juni 2018 heeft de Europese Raad Besluit (EU) 2018/937 inzake de samenstelling van het Europees Parlement(2) vastgesteld. Bij dat besluit, dat op 3 juli 2018 in werking is getreden, wordt voor de zittingsperiode 2019-2024, die begint op 2 juli 2019, het aantal in elke lidstaat gekozen leden van het Europees Parlement vastgesteld.

  4. Op 22 maart 2019 heeft de Europese Raad bij Besluit (EU) 2019/476(3), in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, besloten de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn te verlengen tot en met 22 mei 2019, indien het terugtrekkingsakkoord door het Lagerhuis uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd, of, indien dat niet het geval is, tot en met 12 april 2019. Het terugtrekkingsakkoord is door het Lagerhuis niet uiterlijk op 29 maart 2019 goedgekeurd. Op 11 april 2019 heeft de Europese Raad bij Besluit (EU) 2019/584(4), in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, besloten om de termijn verder te verlengen tot en met 31 oktober 2019.

  5. Om de in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/788 vervatte regels inzake het minimumaantal ondertekenaars in overeenstemming te brengen met de regels in Besluit (EU) 2018/937, is het dienstig bijlage I bij Verordening (EU) 2019/788 te vervangen. De desbetreffende wijziging moet van toepassing zijn vanaf de datum waarop Verordening (EU) 2019/788 van toepassing wordt, namelijk 1 januari 2020. Mocht de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie echter na die datum plaatsvinden, dan zal de wijziging na de intrekking van toepassing worden.

  6. Bijlage I bij Verordening (EU) 2019/788 moet derhalve worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2019/788 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020 of met ingang van de dag na die waarop de Verdragen niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk krachtens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, als dat later is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

“”

BIJLAGE I