Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2167 van de Commissie van 5 juli 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2167 van de Commissie van 5 juli 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad(1), en met name artikel 15, lid 6, en artikel 18, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Verordening (EU) nr. 1380/2013 heeft onder meer tot doel de teruggooi in de visserijen van de Unie geleidelijk uit te bannen middels de invoering van een aanlandingsverplichting voor vangsten van soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden.

 2. Overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1380/2013 geldt de aanlandingsverplichting voor visserijbepalende soorten in de zuidwestelijke wateren uiterlijk vanaf 1 januari 2017.

 3. Met het oog op de uitvoering van de aanlandingsverplichting is bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 van de Commissie(2) voor de periode 2016-2018 een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren vastgesteld op grond van een gezamenlijke aanbeveling van België, Spanje, Frankrijk, Nederland en Portugal uit 2016.

 4. België, Spanje, Frankrijk, Nederland en Portugal hebben een rechtstreeks belang bij het beheer van de visserij in de zuidwestelijke wateren. Op 2 januari 2017 hebben deze lidstaten, na overleg met de adviesraad voor de zuidwestelijke wateren, bij de Commissie een nieuwe gezamenlijke aanbeveling ingediend.

 5. De nieuwe gezamenlijke aanbeveling vormt een aanvulling op het bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 vastgestelde teruggooiplan en heeft betrekking op de visserij op zwarte haarstaartvis in ICES (Internationale Raad voor het onderzoek van de zee)-sector VIIIa en ICES-deelgebieden IX en X en Cecaf (Visserijcommissie voor het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan)-gebied 34.1.2 en op de visserij op zeebrasem in ICES-deelgebied IX.

 6. De maatregel die in de nieuwe gezamenlijke aanbeveling is voorgesteld, is in overeenstemming met artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en kan derhalve worden opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374.

 7. In de nieuwe gezamenlijke aanbeveling is voorgesteld om een vrijstelling van de aanlandingsverplichting toe te passen op zwarte haarstaartvis die in de diepzee met grondbeugen in ICES-sector VIIIa en ICES-deelgebieden IX en X en in Cecaf-gebied 34.1.2 is gevangen, omdat uit bestaande wetenschappelijke adviezen blijkt dat geregistreerde teruggooi weinig voorkomt (en dat het om een gering aantal exemplaren gaat), rekening houdend met de kenmerken van het tuig dat voor deze soort wordt gebruikt, de visserijpraktijken en het ecosysteem. De ICES heeft in zijn evaluatie geconcludeerd dat de teruggooi voor beoordelingsdoeleinden onbestaande of verwaarloosbaar is, aangezien de visserijsterfte bij teruggooi voornamelijk is toe te schrijven aan haaien en walvisachtigen die prederen op de vastgehaakte zwarte haarstaartvis, en relatief laag is in vergelijking met de hoeveelheid aangelande vis. In het licht van het voorgaande aanvaardt de Commissie de voorgestelde vrijstelling.

 8. In de nieuwe gezamenlijke aanbeveling wordt eveneens voorgesteld een vrijstelling van de aanlandingsverplichting toe te passen op zeebrasem in ICES-deelgebied IX, omdat de lidstaten oordelen dat bestaande wetenschappelijke gegevens op mogelijk hoge overlevingskansen wijzen. Er zijn echter nieuwe studies nodig om die hoge overlevingskansen aan te tonen, en een dergelijke vrijstelling kan in de toekomst worden overwogen wanneer de betrokken lidstaten gegevens uit lopend proefonderzoek indienen bij de Commissie.

 9. De bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 moet worden geherstructureerd omwille van de duidelijkheid.

 10. Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 11. Aangezien de in de onderhavige verordening vastgestelde maatregelen rechtstreeks van invloed zijn op economische activiteiten die samenhangen met het visseizoen van de Unievaartuigen en met de programmering van dat visseizoen, moet de onderhavige verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treden. Als uitzondering op het algemene beginsel moet de onderhavige verordening van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2017 vanwege te late indiening van de gezamenlijke aanbeveling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude Juncker

BIJLAGE

1. Visserijen op tong (Solea solea)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-sectoren VIIIa, b, d en e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Alle bodemtrawls

Tussen 70 en 100 mm

Alle vangsten van tong

TBB

Alle boomkorren

Tussen 70 en 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Alle schakel- en kieuwnetten

100 mm of meer

2. Visserijen op tong (Solea solea) en schol (Pleuronectes platessa)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-sector IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Alle schakel- en kieuwnetten

100 mm of meer

Alle vangsten vantong en schol

3. Visserijen op heek (Merluccius merluccius)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-sectoren VIIIa, b, d en e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Alle bodemtrawls en zegens

100 mm of meer

Alle vangsten van heek

LL, LLS

Alle beuglijnen

Alle

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle kieuwnetten

100 mm of meer

ICES-sectoren VIIIc en IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Alle bodemtrawls en zegens

Vaartuigen die aan elk van de volgende criteria voldoen:

 1. ze gebruiken een maaswijdte van 70 mm of meer;

 2. de totale hoeveelheid in 2014-2015(1) aangelande heek vormt meer dan 5 % van alle aangelande soorten en bedraagt meer dan 5 metrische ton.

Alle vangsten van heek

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle kieuwnetten

Tussen 80 en 99 mm

LL, LLS

Alle beuglijnen

Haken met een lengte van meer dan 3,85 cm +/– 1,15 cm en een breedte van meer dan 1,6 cm +/– 0,4 cm

4. Visserijen op zeeduivel (Lophiidae)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-sectoren VIIIa, b, d en e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle kieuwnetten

200 mm of meer

Alle vangsten van zeeduivel

ICES-sectoren VIIIc en IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Alle kieuwnetten

200 mm of meer

Alle vangsten van zeeduivel

5. Visserijen op langoustine (Nephrops norvegicus)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-sectoren VIIIa, b, d en e (enkel binnen de functionele eenheden)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Alle bodemtrawls

70 mm of meer

Alle vangsten van langoustine

ICES-sectoren VIIIc en IXa (enkel binnen de functionele eenheden)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Alle bodemtrawls

70 mm of meer

Alle vangsten van langoustine

6. Visserijen op zwarte haarstaartvis (Aphanopus carbo)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-sector VIIIc, ICES-deelgebieden IX en X en Cecaf-zone 34.1.2

LLS, DWS

Grondbeugen voor de diepzee

Alle vangsten van zwarte haarstaartvis

7. Visserijen op zeebrasem (Pagellus bogaraveo)

Visserijzones

Vistuigcode

Beschrijving vistuig

Maaswijdte

Aan te landen soort

ICES-deelgebied IX

LLS, DWS

Grondbeugen voor de diepzee

Haken met een lengte van meer dan 3,95 cm en een breedte van meer dan 1,65 cm

Alle vangsten van zeebrasem

BIJLAGE