Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1840 van de Commissie van 9 oktober 2017 tot wijziging van Beschikking 2008/866/EG inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie, wat de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 6719) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1840 van de Commissie van 9 oktober 2017 tot wijziging van Beschikking 2008/866/EG inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie, wat de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 6719) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden(1), en met name artikel 53, lid 1, onder b), i),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn op het niveau van de Unie en op nationaal niveau de algemene beginselen vastgesteld inzake levensmiddelen en diervoeders in het algemeen en de voedsel- en voederveiligheid in het bijzonder. De verordening voorziet in noodmaatregelen die moeten worden genomen wanneer blijkt dat een uit een derde land ingevoerd levensmiddel of diervoeder waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt en dat het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaat of lidstaten getroffen maatregelen.

  2. Beschikking 2008/866/EG van de Commissie(2) is vastgesteld naar aanleiding van een uitbraak van hepatitis A bij de mens die verband hield met de consumptie van tweekleppige weekdieren die waren ingevoerd uit Peru en besmet waren met het hepatitis A-virus (HAV). Deze beschikking, waarin noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie zijn vastgesteld, moest aanvankelijk tot en met 31 maart 2009 worden toegepast.

  3. De Peruaanse bevoegde autoriteit werd verzocht voldoende garanties te bieden dat de geconstateerde tekortkomingen in verband met het monitoringsysteem voor de opsporing van virussen bij levende tweekleppige weekdieren werden gecorrigeerd. In tussentijd moesten de noodmaatregelen worden verlengd totdat de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen werd aangetoond. De geldigheidsduur van de beschikking is herhaaldelijk verlengd; de laatste keer tot en met 30 november 2017 bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2022 van de Commissie(3).

  4. Om te controleren of de laatste door de Peruaanse bevoegde autoriteit geboden garanties voldoende doeltreffend zijn om de maatregelen op te heffen, was een controle door de diensten van de Commissie gepland voor mei 2017. Gezien de ernstige weersomstandigheden door het weerfenomeen van „El Niño”s in maart en april 2017 en de gevolgen daarvan voor de productie van tweekleppige weekdieren in Peru, werd de controle uitgesteld tot september 2017.

  5. De toepassingsperiode van Beschikking 2008/866/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. De verlenging van de toepassingsperiode van Beschikking 2008/866/EG kan worden herzien afhankelijk van de resultaten van de controle door de diensten van de Commissie.

  6. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 5 van Beschikking 2008/866/EG wordt de datum „30 november 2017” vervangen door de datum „30 november 2018”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2017.

Voor de Commissie

Vytenis Andriukaitis

Lid van de Commissie